Nařízení Rady (ES) č. 2008/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2008/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2008/2004
          ze dne 16. listopadu 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 181a této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],
          po konzultaci s Výborem regionů,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Možnosti podpory pro přípravu venkovských společenství na vytváření a provádění místních strategií rozvoje venkova v přijímajících zemích, které nepřistupují k Unii v roce 2004, tedy v Bulharsku a Rumunsku, by měly být uvedeny do souladu s možnostmi podpory v přijímajících zemích přistoupivších k Unii dnem 1. května 2004. Mělo by se tedy přijmout vhodné opatření odpovídající článku 33f nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) [3].
          (2) Měla by se vyjasnit ustanovení nařízení (ES) č. 1268/1999 [4], pokud jde o meze výše podpory. Zároveň by se uvedená ustanovení měla změnit tak, aby se při uplatňování uvedených mezí podpory nebraly v úvahu takové podpory, které umožňují přístup k úvěrům poskytovaným na základě jiných nástrojů. Jelikož by se tím odstranila případná nejednoznačnost, měla by se tato změna vztahovat se zpětným účinkem na všechny přijímající země. Je však nutné zajistit, aby v každém případě byly dodrženy meze stanovené v evropských dohodách.
          (3) Limity intenzity podpory v kopcovitých a horských oblastech Bulharska a Rumunska by se měly od 1. ledna 2004 uvést do souladu s limity pro znevýhodněné oblasti v zemích přistoupivších k Unii dnem 1. května 2004, a to u investic do zemědělských podniků a investic prováděných mladými zemědělci, jak je stanoveno v čl. 331 odst. 2 nařízení (ES) č. 1257/1999.
          (4) Intenzita podpory a podíl příspěvku Společenství na celkových veřejných výdajích, na které lze poskytnout podporu, u opatření pro rozvoj venkova týkajících se infrastruktury a u některých dalších opatření v přijímajících zemích nepřistoupivších k Unii v roce 2004, tedy v Bulharsku a Rumunsku, by se měly uvést do souladu s intenzitou podpory a podílem příspěvku v zemích přistupujících k Unii dnem 1. května 2004.
          (5) Nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 by proto mělo být změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1268/1999 se mění takto:
          1. V článku 2 se doplňuje nová odrážka, která zní:
          "— pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, příprava venkovských společenství na vytváření a provádění místních strategií rozvoje venkova a integrovaných územních strategií rozvoje venkova pilotní povahy, a to v mezích stanovených článkem 33f nařízení Rady (ES) 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) [5].
          2. Článek 8 se nahrazuje tímto:
          "Článek 8
          Výše příspěvku Společenství a intenzita podpory
          1. Příspěvek Společenství nesmí překročit mez 75 % z celkových veřejných výdajů, na které lze poskytnout podporu.
          Tento strop však činí
          a) 80 % u opatření uvedených v čl. 2 čtvrté, sedmé, jedenácté a šestnácté odrážce a u všech projektů týkajících se infrastruktury;
          b) 85 % u příslušných projektů v rámci jakéhokoli opatření, pokud Komise určí, že došlo k mimořádné přírodní pohromě;
          c) 100 % u opatření uvedených v čl. 2 patnácté odrážce a v čl. 7 odst. 4.
          2. Veřejná podpora nesmí překročit mez 50 % z celkových nákladů investice, na které lze poskytnout podporu.
          Tato mez však činí
          a) 55 % u investic do zemědělských podniků prováděných mladými zemědělci;
          b) 60 % u investic do zemědělských podniků v horských oblastech;
          c) 65 % u investic do zemědělských podniků v horských oblastech prováděných mladými zemědělci;
          d) 75 % u investic podle odst. 1 písm. b);
          e) 100 % u investic do infrastruktury, které nepřinášejí podstatný čistý výnos;
          f) 100 % u opatření podle čl. 2 šestnácté odrážky.
          Při stanovení výše veřejné podpory pro účely tohoto odstavce se nebere v úvahu taková vnitrostátní podpora, která usnadňuje přístup k úvěrům poskytovaným bez využití příspěvku Společenství poskytovaného na základě tohoto nástroje.
          V každém případě musí příspěvek Společenství dodržovat meze pro výši podpory a kumulaci stanovené pro státní podporu v evropských dohodách.
          3. Výše příspěvku Společenství se uvádí v eurech."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Pokud však jde o nově vložený předposlední pododstavec čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1268/1999, použije se čl. 1 bod 2 ode dne 1. ledna 2000.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. listopadu 2004.
          Za Radu
          G. Zalm
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Stanovisko ze dne  14. října 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Stanovisko ze dne  2. června 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 583/2004 (Úř. věst. L 91, 30.3.2004, s. 1).
          [4] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 87. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 769/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 1).
          [5] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 583/2004 (Úř. věst. L 91, 30.3.2004, s. 1)."


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.