Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2028/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004
          ze dne 16. listopadu 2004,
          kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 279 odst. 2 této smlouvy,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 183 této smlouvy,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Společenství [1], a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
          s ohledem na stanovisko Účetního dvora [3],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Evropská rada na zasedání v Berlíně v březnu 1999 vydala řadu závěrů o systému vlastních zdrojů Společenství, které vedly k přijetí rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom.
          (2) Podle čl. 2 odst. 3 a čl. 10 odst. 2 písm. c) rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom by procentní částka, kterou si členské státy ponechávají jako náklady na výběr, měla být stanovena ve výši 25 % z částek uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného rozhodnutí stanovených po 31. prosinci 2000, kromě částek, které měly být poskytnuty Společenství do 28. února 2001 v souladu s právními předpisy Společenství o vlastních zdrojích a u kterých by se měla nadále použít sazba 10 %.
          (3) Evropská rada v Berlíně rozhodla, že při rozdělení finanční zátěže, kterou nesou ostatní členské státy za účelem opravy rozpočtových nevyvážeností ve prospěch Spojeného království, by se podíl Německa, Nizozemska, Rakouska a Švédska měl upravit tak, aby jejich finanční příspěvek byl omezen na jednu čtvrtinu jejich běžného příspěvku.
          (4) V souladu s Amsterodamskou smlouvou a protokoly 4 a 5 připojenými k této smlouvě se Dánsko, Spojené království a Irsko nemusí účastnit opatření uvedených v hlavě IV Smlouvy o ES, a kromě správních nákladů nejsou tedy povinny podílet se na finančních nákladech vyplývajících z přijatých opatření. Z tohoto důvodu se na ně může vztahovat úprava vlastních zdrojů uhrazených za každý rok neúčasti.
          (5) Vzhledem k tomu, že členské státy mají stejnou povinnost hradit úroky v případě prodlení s připsáním vlastních zdrojů na účty a že v současné době se objevují potíže se stanovením použitelných úrokových sazeb, což v praxi vede k obtížně odůvodnitelným rozdílům mezi sazbami, které oznamují členské státy účastnící se hospodářské a měnové unie, je třeba standardizovat pro tyto státy referenční sazbu na základě sazby, již používá Evropská centrální banka pro své refinanční operace a která je srovnatelná se sazbami navrhovanými jako referenční sazby pro členské státy mimo eurozónu.
          (6) Účelem systému dvojího účetnictví zavedeného v roce 1989 bylo oddělení vybraných nároků od dosud neuhrazených nároků. Tento systém splnil své cíle pouze částečně, pokud jde o mechanismus používaný k ověření správnosti položek zvláštního účtu. Kontroly Evropského účetního dvora a Komise ukázaly, že ve vedení zvláštního účtu se pravidelně opakují určité anomálie, které znemožňují, aby tento účet odrážel skutečný stav vybírání. Zvláštní účet je zejména třeba očistit od částek, jejichž vybrání je na konci daného období nepravděpodobné a jejichž ponechání zkresluje zůstatek. Kromě toho členským státům nebudou z hlediska efektivity nákladů již vznikat v souvislosti se sledováním těchto částek správní náklady.
          (7) Komise by měla jednat v úzké spolupráci s členskými státy. Zejména by měla mít možnost sdělit dotyčnému členskému státu své připomínky.
          (8) Vzhledem k nezbytnosti nalézt dočasné řešení určitých administrativních potíží je třeba stanovit některá přechodná ustanovení.
          (9) Na základě žádosti Účetního dvora a s cílem zajistit, aby zvláštní účet lépe odrážel skutečný stav rozpočtu, by měly členské státy poskytovat Komisi spolu s posledním čtvrtletním výkazem za daný rozpočtový rok také odhad celkové částky nároků vedených na zvláštním účtu na konci každého rozpočtového roku, jejichž vybrání je nepravděpodobné.
          (10) Podle čl. 2 odst. 7 rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom se pro účely uvedeného rozhodnutí hrubým národním produktem rozumí hrubý národní důchod za rok v tržních cenách, stanovený Komisí při použití ESA 95 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství [4]. Kromě toho nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 [5] stanoví pravidla pro harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách.
          (11) V souladu s rozhodnutím Rady 2000/597/ES, Euratom provede Komise do 1. ledna 2006 souhrnnou revizi systému vlastních zdrojů. Nové návrhy Komise vypracované na základě této revize by se měly zejména týkat čl. 2 odst. 3 a článků 4 a 5 uvedeného rozhodnutí.
          (12) Nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 [6] by proto mělo být změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 se mění takto:
          1. V názvu a v článcích 1, 2 a 5:
          a) se slova "rozhodnutí 94/728/ES, Euratom" nahrazují slovy "rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom";
          b) v článku 1 se k novému odkazu na rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom připojuje tato poznámka pod čarou: "(*) Úr. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1."
          2. V článku 6:
          a) v odstavci 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:
          "c) Zdroje z DPH a dodatečný zdroj se však s přihlédnutím k účinku, který má na tyto zdroje oprava poskytovaná Spojenému království z důvodu rozpočtových nevyvážeností, zapisují na účty uvedené v písmenu a) takto:
          - vždy první pracovní den každého měsíce se zapíše jedna dvanáctina podle čl. 10 odst. 3,
          - zůstatky zmíněné v čl. 10 odst. 4 a 7 a opravné položky zmíněné v čl. 10 odst. 6 a 8 se zapisují jednou ročně, s výjimkou zvláštních opravných položek uvedených v čl. 10 odst. 6 první odrážce, které se zapisují na účty v první pracovní den měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo dosaženo dohody mezi daným členským státem a Komisí.";
          b) v odst. 4 písm. b) se doplňuje nová věta, která zní:
          "Spolu s posledním čtvrtletním výkazem za daný rozpočtový rok předloží členské státy odhad celkové částky nároků vedených na zvláštním účtu k 31. prosinci daného rozpočtového roku, jejichž vybrání je nepravděpodobné."
          3. Článek 7 se nahrazuje tímto:
          "Článek 7
          Po 31. prosinci třetího roku následujícího po daném rozpočtovém roce již nelze provádět žádné další opravy částky měsíčních výkazů předložených členskými státy podle čl. 6 odst. 4 písm. a) za daný rozpočtový rok, s výjimkou bodů, na které buď Komise, nebo daný členský stát upozorní ještě před tímto dnem."
          4. V článku 9:
          a) za odstavec 1 se vkládá nový odstavec, který zní:
          "1a. Členské státy nebo orgány určené členskými státy předají Komisi vhodným způsobem, nejlépe elektronickou cestou, výpis z účtu jako doklad připsání vlastních zdrojů na účet, zpravidla v den připsání, nejpozději však do tří pracovních dnů.";
          b) odstavec 2 se nahrazuje se tímto:
          "2. Připsané částky jsou vedeny v eurech v souladu s finančním nařízením [7] o souhrnném rozpočtu Evropských společenství a s prováděcími pravidly k němu.
          5. V článku 10:
          a) v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "1. Po odečtení nákladů spojených s vybíráním vlastních zdrojů podle čl. 2 odst. 3 a čl. 10 odst. 2 písm. c) rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství [*] Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42."; se vlastní zdroje uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) zmíněného rozhodnutí připisují na příslušné účty nejpozději v první pracovní den po 19. dni druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž byl nárok stanoven podle článku 2 tohoto nařízení.
          b) v odstavci 3 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:
          "3. Zdroje z DPH a dodatečný zdroj se s přihlédnutím k účinku, který má na tyto zdroje oprava poskytovaná Spojenému království z důvodu rozpočtových nevyvážeností, s výjimkou rezervy na úvěry a záruky za úvěry a rezervy na pomoc při mimořádných událostech, připisují na příslušné účty v první pracovní den každého měsíce v částkách rovnajících se jedné dvanáctině odpovídajících celkových částek v rozpočtu, přepočtených na národní měny za použití směnných kursů platných posledního dne, kdy jsou směnné kursy vyhlašovány, kalendářního roku předcházejícího danému rozpočtovému roku, jak byly zveřejněny v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.
          Pro zvláštní potřeby vyplácení ze záruční sekce EZOZF podle nařízení (EHS) č. 1765/92 a v závislosti na finanční situaci Společenství může Komise vyzvat členské státy, aby v prvním čtvrtletí rozpočtového roku zaúčtovaly v předstihu o jeden nebo dva měsíce jednu dvanáctinu nebo určitý zlomek jedné dvanáctiny částek určených v rozpočtu na tento účel, které pocházejí ze zdrojů z DPH nebo z dodatečného zdroje, s přihlédnutím k účinku, který má na tyto zdroje oprava poskytovaná Spojenému království z důvodu rozpočtových nevyvážeností, avšak s výjimkou vlastních zdrojů sloužících k pokrytí rezervy na záruky za úvěry a rezervy na pomoc při mimořádných událostech.";
          c) v odstavci 3 se šestý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Částky týkající se měnové rezervy EZOZF uvedené v článku 6 rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom, rezervy na úvěry a záruky za úvěry a rezervy na pomoc při mimořádných událostech, vytvořené rozhodnutím 94/729/ES [*] Rozhodnutí zrušené a nahrazené nařízením (ES) č. 2040/2000 (Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 27).";, se zaúčtují v první pracovní den měsíce následujícího po měsíci, v němž byl rozpočet zatížen daným výdajem, a jen do výše uvedeného výdaje, je-li zatížení rozpočtu provedeno před 16. dnem v měsíci. V opačném případě se zaúčtování provede v první pracovní den druhého měsíce po zatížení rozpočtu daným výdajem.
          d) v odst. 3 sedmém pododstavci se slova "od článku 6 finančního nařízení ze dne 21. prosince 1977 o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (dále jen "finanční nařízení")" nahrazují slovy "od článku 8 finančního nařízení";
          e) v odstavci 3 se devátý, desátý, jedenáctý a dvanáctý pododstavec nahrazují tímto:
          "Každá změna jednotné sazby pro zdroje z DPH, sazby pro dodatečný zdroj a opravy poskytované Spojenému království z důvodu rozpočtových nevyvážeností a jejího financování podle článků 4 a 5 rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom vyžaduje konečné přijetí opravného rozpočtu a v jeho důsledku je nutné znovu upravit dvanáctiny, jež byly zaúčtovány od počátku rozpočtového roku.
          Tyto úpravy se provedou při zaúčtování první částky po konečném přijetí opravného rozpočtu, je-li přijat před 16. dnem v měsíci. V opačném případě se provedou při zaúčtování druhé částky po konečném přijetí opravného rozpočtu. Odchylně od článku 8 finančního nařízení se tyto opravné položky zapisují na účty rozpočtového roku, pro nějž byl opravný rozpočet přijat.
          Dvanáctiny pro zaúčtování částky za měsíc leden každého rozpočtového roku se vypočítávají na základě částek uvedených v návrhu rozpočtu zmíněném v čl. 272 odst. 3 Smlouvy o ES a v čl. 177 odst. 3 Smlouvy o ESAE a přepočtených na národní měny členských států za použití směnných kursů platných prvního dne, kdy jsou směnné kursy vyhlašovány, po 15. prosinci kalendářního roku předcházejícího danému rozpočtovému roku; úprava se provede při zaúčtování částky za následující měsíc.
          Není-li do začátku rozpočtového roku rozpočet s konečnou platností přijat, zaúčtují členské státy první pracovní den každého měsíce, včetně ledna, jednu dvanáctinu částky zdrojů z DPH a z dodatečného zdroje, s přihlédnutím k účinku, který má na tyto zdroje oprava poskytovaná Spojenému království z důvodu rozpočtových nevyvážeností, zaúčtovaných v posledním rozpočtu, který byl přijat s konečnou platností; úprava se provede ke dni prvního odvodu vlastních zdrojů po konečném přijetí rozpočtu, je-li přijat před 16. dnem v měsíci. V opačném případě se provede ke dni, kdy má být zaúčtována druhá částka po konečném přijetí rozpočtu.";
          f) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
          "4. Každý členský stát je podle ročního výkazu, v němž je uveden základ pro výpočet zdrojů z DPH podle čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89, zatížen částkou vypočtenou na základě údajů obsažených v uvedeném výkazu uplatněním jednotné sazby přijaté pro předchozí rozpočtový rok, a zároveň se mu připíše k dobru dvanáct plateb provedených během daného rozpočtového roku. Nicméně základ každého členského státu pro výpočet vlastních zdrojů z DPH, na který se uplatní zmíněná jednotná sazba, nesmí překročit procentní hodnoty jeho HNP stanovené v čl. 2 odst. 1 rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom a zmíněné v první větě odstavce 7 tohoto článku. Komise vypočte zůstatek a sdělí jej členským státům včas, aby jej v první prosincový pracovní den téhož roku mohly zapsat na účet uvedený v čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení.";
          g) odstavec 5 se zrušuje;
          h) v odstavci 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "6. V případě jakýchkoli oprav základu pro výpočet vlastních zdrojů z DPH podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 se u každého dotyčného členského státu, jehož základ nepřesahuje s ohledem na tyto opravy procentní hodnoty stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. c) a čl. 10 odst. 2 písm. b) rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom … " (zbývající část beze změny);
          i) v odst. 6 druhém pododstavci se první věta nahrazuje tímto:
          "Také změny HNP zmíněné v odstavci 8 tohoto článku vyžadují úpravu zůstatku každého členského státu, jehož základ je s ohledem na tyto opravy limitován procentními hodnotami stanovenými v čl. 2 odst. 1 písm. c) a čl. 10 odst. 2 písm. b) rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom.";
          j) doplňuje se nový odstavec, který zní:
          "10. V souladu s čl. 2 odst. 7 rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom se pro účely tohoto rozhodnutí hrubým národním produktem rozumí hrubý národní důchod za rok v tržních cenách, definovaný v nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách [10].
          6. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 10a
          1. Pokud se podle Amsterodamské smlouvy a jejích protokolů 4 a 5 některý členský stát neúčastní financování určité akce nebo politiky Unie, má nárok na to, aby částka, kterou uhradil jako vlastní zdroje na každý rozpočtový rok neúčasti, byla upravena na základě výpočtu podle odstavce 2. Tato úprava se provádí pouze jednou a v případě následné změny výše HNP je konečná.
          2. Komise vypočítá úpravu během roku následujícího po dotyčném rozpočtovém roce a současně stanoví zůstatky HNP podle článku 10 tohoto nařízení.
          Výpočet se provede na základě těchto údajů za daný rozpočtový rok:
          - údajů o agregovaném HNP v tržních cenách a o jeho složkách,
          - údajů o rozpočtovém objemu operativních výdajů odpovídajících danému opatření nebo politice.
          Úprava se vypočítá tak, že se celková částka daných výdajů, kromě výdajů financovaných zúčastněnými třetími zeměmi, vynásobí procentní hodnotou, kterou v poměru k HNP všech členských států představuje HNP členského státu, který má na úpravu nárok. Úpravu financují zúčastněné členské státy podle stupnice stanovené tak, že jejich HNP se vydělí HNP všech zúčastněných členských států. Pro účely výpočtu úpravy se převod částek mezi národní měnou a eurem provádí za použití směnného kursu platného posledního dne, kdy jsou směnné kursy vyhlašovány, kalendářního roku předcházejícího danému rozpočtovému roku.
          V případě následné změny výše HNP se neprovádí žádná další revize této úpravy.
          3. Komise sdělí členským státům částku úpravy včas, aby ji v první prosincový pracovní den mohly zapsat na účet uvedený v čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení."
          7. Článek 11 se nahrazuje tímto:
          "Článek 11
          1. V případě jakéhokoli zpoždění v připisování částek na účet uvedený v čl. 9 odst. 1 zaplatí dotyčný členský stát úroky.
          2. V případě členských států, které se účastní hospodářské a měnové unie, se úroková sazba rovná sazbě zveřejněné v řadě C Úředního věstníku Evropské unie, kterou Evropská centrální banka používala pro své refinanční operace prvního dne měsíce splatnosti, zvýšenou o dva procentní body.
          Tato úroková sazba se zvyšuje o 0,25 procentního bodu za každý měsíc prodlení. Takto zvýšená sazba se použije na celou dobu prodlení.
          3. V případě členských států, které se neúčastní hospodářské a měnové unie, se sazba rovná sazbě, kterou centrální banky používaly prvního dne daného měsíce pro své hlavní refinanční operace, zvýšené o dva procentní body, nebo v případě členských států, u nichž sazba centrální banky není k dispozici, se uvedená sazba rovná nejvíce rovnocenné sazbě používané prvního dne daného měsíce na peněžním trhu dotyčných členských států zvýšené o dva procentní body. Tato úroková sazba se zvyšuje o 0,25 procentního bodu za každý měsíc prodlení. Takto zvýšená sazba se použije na celou dobu prodlení.
          4. Na úhradu úroků uvedených v odstavci 1 se obdobně použije čl. 9 odst. 2 a 3."
          8. V článku 12 se odstavec 5 nahrazuje tímto:
          "5. Členské státy nebo subjekt, který určí podle čl. 9 odst. 1, provádějí platební příkazy Komise co nejrychleji, nejpozději do pěti pracovních dnů od jejich obdržení, a vhodným způsobem, nejlépe elektronickou cestou, zasílají Komisi výpis z účtu nejpozději do tří pracovních dnů od provedení každé transakce. Nicméně v případě převodů peněžních prostředků provádějí členské státy platební příkazy ve lhůtě požadované Komisí."
          9. Hlava V se zrušuje.
          10. Nadpis hlavy IV se nahrazuje tímto:
          "Prováděcí pravidla k článku 7 rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom".
          11. Článek 15 se nahrazuje tímto:
          "Článek 15
          Pro účely článku 7 rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom se zůstatek daného rozpočtového roku vypočte jako rozdíl mezi
          - veškerými příjmy vybranými v souvislosti s daným rozpočtovým rokem
          a
          - souhrnem plateb provedených z rozpočtových položek pro daný rozpočtový rok zvýšeným o rozpočtové položky pro týž rozpočtový rok přenesené podle článku 9 finančního nařízení. Tento rozdíl se zvýší nebo sníží jednak o čistou výši rozpočtových položek přenesených z předchozích rozpočtových roků, jež byly zrušeny, a jednak, odchylně od čl. 5 odst. 1 finančního nařízení, o
          - platby provedené nad rámec časově nerozlišených rozpočtových položek přenesených z předchozích rozpočtových roku podle čl. 9 odst. 1 a 4 finančního nařízení v důsledku změn směnných kursů eura
          a
          - zůstatku vyplývajícího z kursových zisků a ztrát v průběhu daného rozpočtového roku."
          12. V článku 16 se druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
          "2. Případné závažnější rozdíly oproti původním odhadům mohou vyžadovat úpravu předběžného návrhu rozpočtu na následující rozpočtový rok nebo přijetí opravného rozpočtu na běžný rozpočtový rok."
          13. V článku 17:
          a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Členské státy nejsou povinny poskytnout Komisi částky odpovídající stanoveným nárokům, které nemohou být vybrány
          a) z důvodu vyšší moci nebo
          b) z jiných důvodů, které jim nemohou být přičítány.
          Částky stanovených nároků prohlásí za částky, které nelze vybrat, rozhodnutím příslušný správní orgán, který tuto skutečnost zjistí.
          Částky stanovených nároků se považují za částky, které nelze vybrat, nejpozději po uplynutí pěti let ode dne, kdy byla částka stanovena podle článku 2, nebo v případě správního nebo soudního odvolání ode dne vydání, oznámení nebo vyhlášení konečného rozhodnutí.
          V případě částečné úhrady nebo částečných úhrad se maximální pětileté období počítá ode dne provedení poslední platby, pokud jí není dluh uhrazen.
          Částky, jejichž vybrání bylo prohlášeno nebo je považováno za nemožné, se s konečnou platností odepíší ze zvláštního účtu uvedeného v čl. 6 odst. 3 písm. b). Vykáží se v příloze čtvrtletního výkazu uvedeného v čl. 6 odst. 4 písm. b) a případně ve čtvrtletním výkazu uvedeném v čl. 6 odst. 5.";
          b) vkládají se nové odstavce, které znějí:
          "3. Do tří měsíců od správního rozhodnutí uvedeného v odstavci 2 nebo ve lhůtách uvedených v tomtéž odstavci předají členské státy Komisi informace o případech použití odstavce 2, pokud je částka dotyčných stanovených nároků vyšší než 50000 EUR.
          Tento časový rámec mohou členské státy prodloužit až o tři roky v případě stanovených nároků, jejichž vybrání bylo prohlášeno nebo je považováno za nemožné před 1. červencem 2006.
          Tato zpráva, vyhotovená na tiskopise, který připraví Komise po konzultaci s výborem uvedeným v článku 20, musí obsahovat veškeré údaje nezbytné pro posouzení důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) a b), které dotyčnému členskému státu znemožnily poskytnout dotyčné částky, a opatření, která v daném případě nebo daných případech členský stát přijal k zajištění vybrání částek.
          4. Komise může do šesti měsíců od obdržení zprávy uvedené v odstavci 3 sdělit danému členskému státu své připomínky.
          Pokud Komise považuje za nezbytné vyžádat si doplňující informace, počítá se šestiměsíční lhůta ode dne obdržení požadovaných doplňujících informací.";
          c) dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5 a nahrazuje se tímto:
          "5. Členské státy prostřednictvím výročních zpráv informují Komisi o průběhu a výsledcích svých kontrol a o celkových údajích a zásadních otázkách týkajících se nejdůležitějších obtíží vyplývajících z uplatňování tohoto nařízení, a zejména o sporných záležitostech. Zprávy podají Komisi do 1. března roku následujícího po daném rozpočtovém roce. Souhrnná zpráva o oznámeních členských států podle tohoto článku je součástí zprávy Komise uvedené v čl. 280 odst. 5 Smlouvy. Komise po konzultaci s výborem uvedeným v článku 20 vypracuje zprávu a řádně odůvodněné změny této zprávy. Případně též stanoví přiměřené prováděcí lhůty."
          14. V čl. 18 odst. 1 se slova "rozhodnutí 94/728/ES, Euratom" nahrazují slovy "rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom".
          15. V čl. 21 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:
          "c) kontrol a šetření stanovených v čl. 18 odst. 2 a 3."
          16. Vkládá se nová hlava, která zní:
          "HLAVA IX
          Přechodná ustanovení
          Článek 21a
          Sazba stanovená v článku 11 tohoto nařízení se nadále použije pro výpočet úroku z prodlení v případě, kdy den splatnosti nastane před koncem měsíce, v němž vstoupí v platnost nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství [11].
          17. Dosavadní hlava IX se označuje jako hlava X.
          Článek 2
          Ostatní ustanovení nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 zůstávají v platnosti, pokud je toto nařízení výslovně nemění.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. listopadu 2004.
          Za Radu
          G. Zalm
          předseda
          [1] Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.
          [2] Stanovisko ze dne 26. února 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. C 318, 30.12.2003, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 310, 30.11.1996. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Úř. věst. L 180, 18.7.2003, s. 1).
          [5] Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1.
          [7] Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1)."
          [10] Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 1.";
          [11] Úř. věst. L 352, 27.11.2004, s. 1."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.