Nařízení Komise (ES) č. 2030/2004 ze dne 26. listopadu 2004, kterým se stanoví některá směrná množství a individuální stropy pro žádosti o licence pro dovoz banánů do Společenství pro první čtvrtletí roku 2005 v rámci celních kvót A/B a C

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2030/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2030/2004
          ze dne 26. listopadu 2004,
          kterým se stanoví některá směrná množství a individuální stropy pro žádosti o licence pro dovoz banánů do Společenství pro první čtvrtletí roku 2005 v rámci celních kvót A/B a C
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 o společné organizaci trhu s banány [1], a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 14 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 896/2001 ze dne 7. května 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, co se týče režimu dovozu banánů do Společenství [2], uvádí možnost stanovit směrné množství vyjádřené jako procentní podíl množství dostupných v rámci každé celní kvóty A, B a C dle čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 404/93 za účelem vydávání dovozních licencí pro první tři čtvrtletí roku.
          (2) Údaje týkající se jednak množství banánů uváděných na trh Společenství v roce 2004, a zejména skutečných dovozů realizovaných především během prvního čtvrtletí, a také vyhlídek ohledně dodávky a spotřeby na trhu Společenství ve stejném prvním čtvrtletí roku 2005 vyžadují, aby se stanovila směrná množství pro kvóty A a B a C, čímž se zajistí uspokojující dodávka do Společenství jako celku a kontinuita obchodních toků mezi odvětvím výroby a odbytu.
          (3) Na základě stejných údajů je třeba stanovit maximální množství, pro která mohou jednotlivé hospodářské subjekty podávat žádosti o licence vztahující se na první čtvrtletí roku 2005, v souladu s čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 896/2001.
          (4) Toto nařízení musí být použitelné před začátkem období pro podávání žádostí o licence vztahující se na první čtvrtletí roku 2005, je proto třeba, aby vstoupilo v platnost okamžitě.
          (5) Toto nařízení se musí vztahovat na hospodářské subjekty stanovené v Evropském společenství ve složení ze dne 30. dubna 2004; nařízení Komise (ES) č. 1892/2004 [3] stanovilo přechodná opatření pro dovoz banánů do Společenství z důvodu vstupu České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro banány,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro první čtvrtletí roku 2005 se směrné množství uvedené v čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 896/2001 pro vydávání dovozních licencí pro banány v rámci celních kvót uvedených v článku 18 nařízení (EHS) č. 404/93 stanoví na:
          -  27 % množství dostupných pro tradiční i netradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne 30. dubna 2004 v rámci celních kvót A/B,
          -  27 % množství dostupných pro tradiční i netradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne 30. dubna 2004 v rámci celní kvóty C.
          Článek 2
          V prvním čtvrtletí roku 2005 se maximální množství uvedené v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 896/2001, které může být povoleno v souvislosti s vydáváním dovozních licencí pro banány v rámci celních kvót uvedených v čl. 18 odst. 1 nařízení (EHS) č. 404/93 stanoví na:
          a) 27 % referenčního množství stanoveného a oznámeného dle článků 4 a 5 nařízení (ES) č. 896/2001 pro tradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne 30. dubna 2004 v rámci celních kvót A/B;
          b) 27 % referenčního množství stanoveného a oznámeného dle čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 896/2001 pro netradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne 30. dubna 2004 v rámci celních kvót A/B;
          c) 27 % referenčního množství stanoveného a oznámeného dle článků 4 a 5 nařízení (ES) č. 896/2001 pro tradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne 30. dubna 2004 v rámci celních kvóty C;
          d) 27 % referenčního množství stanoveného a oznámeného dle čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 896/2001 pro netradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne 30. dubna 2004 v rámci celní kvóty C.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 47, 25.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          [2] Úř. věst. L 126, 8.5.2001, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 838/2004 (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 52).
          [3] Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 50.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.