Nařízení Komise (ES) č. 2032/2004 ze dne 26. listopadu 2004, kterým se zahajuje nabídkové řízení na stanovení náhrady při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2032/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2032/2004
          ze dne 26. listopadu 2004,
          kterým se zahajuje nabídkové řízení na stanovení náhrady při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží [1], a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Z prostudování nabídky vyplývá, že producenti mají v současné době k dispozici množství rýže, která lze vyvézt. Tato situace by mohla ovlivnit normální vývoj cen u producentů rýže v hospodářském roce 2004/05.
          (2) K nápravě této situace je vhodné použít náhrady na vývozy do oblastí, které může Společenství zásobovat. Kvůli zvláštní situaci na trhu rýže je vhodné omezit množství rýže, na něž se udělí náhrady, a je proto vhodné stanovit výši náhrady na vývozy nabídkovým řízením.
          (3) Je nutné uvést, že pro toto nabídkové řízení platí ustanovení nařízení Komise (EHS) č. 584/75 ze dne 6. března 1975, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zařazování vývozních náhrad v odvětví rýže do nabídkového řízení [2].
          (4) Pro účinné řízení trhů je vhodné nabídkové řízení omezit na některé oblasti vymezené v příloze nařízení Komise (EHS) č. 2145/92 [3].
          (5) Podle článku 14 nařízení Komise (ES) č. 2808/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství [4] výše nabídek předložených v rámci nabídkových řízení organizovaných podle předpisu, který se vztahuje ke společné zemědělské politice, se vyjadřují v eurech. Čl. 5 odst. 1 téhož nařízení stanoví, že v takovém případě se za rozhodnou událost pro změnu zemědělského směnného kursu považuje poslední den lhůty pro předkládání nabídek. Odstavce 3 a 4 výše uvedeného článku upřesňují rozhodné události, které jsou použitelné pro zálohy a jistoty.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Zahajuje se nabídkové řízení na stanovení vývozní náhrady podle článku 14 nařízení (ES) č. 1785/2003 pro celoomletou dlouhozrnnou rýži B spadající pod kód KN 10063067.
          Nabídkové řízení je určené pro následující cílové oblasti:
          a) zóny I až VI podle přílohy nařízení (EHS) č. 2145/92, s výjimkou Malty, Kypru, Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Slovinska, Rumunska a Turecka;
          b) zóny VIII podle přílohy nařízení (EHS) č. 2145/92, s výjimkou Guyany, Madagaskaru, Surinamu, Nizozemských Antil, Aruby a ostrovů Turks a Caicos.
          2. Toto nabídkové řízení je otevřeno do dne 23. června 2005. Během tohoho období se zahajují pravidelná nabídková řízení, pro něž jsou lhůty pro předkládání nabídek uvedeny v oznámení o nabídkovém řízení.
          3. Nabídkové řízení se uskuteční v souladu s nařízením (EHS) č. 584/75 a tímto nařízením.
          Článek 2
          Nabídka je přijatelná pouze za předpokladu, že se vztahuje na vývozní množství nejméně 50 tun a nejvíce 3000 tun.
          Článek 3
          Jistota uvedená v článku 3 nařízení (EHS) č. 584/75 činí 30 EUR na tunu.
          Článek 4
          1. Bez ohledu na čl. 23 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 [5] se vývozní licence vydané v rámci tohoto nabídkového řízení považují pro účely určení jejich doby platnosti za licence vydané v den předložení nabídky.
          2. Tyto licence jsou platné ode dne vydání ve smyslu odstavce 1 až do konce čtvrtého následujícího měsíce.
          Článek 5
          Předložené nabídky musejí být Komisi doručeny prostřednictvím členských států nejpozději hodinu a půl po uplynutí lhůty pro podávání nabídek v nabídkovém řízení, která je stanovena v oznámení o nabídkovém řízení. Musejí být předány podle vzoru uvedeného v příloze.
          Pokud nejsou předloženy žádné nabídky, členské státy o tom informují Komisi v téže lhůtě jako v případě prvního pododstavce.
          Článek 6
          1. Na základě předložených nabídek a v souladu s postupem uvedeným v čl. 26 odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003 Komise rozhodne:
          -  stanovit maximální vývozní náhradu s ohledem na kritéria stanovená v článku 14 nařízení (ES) č. 1785/2003,
          -  nepokračovat v nabídkovém řízení.
          2. Pokud je stanovena maximální vývozní náhrada, vybere se nabídka účastníka nebo nabídky účastníků, které se nacházejí na úrovni maximální vývozní náhrady nebo jsou nižší.
          Článek 7
          Lhůta pro předkládání nabídek v prvním pravidelném nabídkovém řízení končí dne 16. prosince 2004 v 10.00 hodin (bruselského času).
          Poslední datum pro předkládání nabídek je stanoveno na den 23. června 2005.
          Článek 8
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.
          [2] Úř. věst. L 61, 7.3.1975, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1948/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 18).
          [3] Úř. věst. L 214, 30.7.1992, s. 20. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3304/94 (Úř. věst. L 341, 30.12.1994, s. 48).
          [4] Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 36. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1250/2004 (Úř. věst. L 237, 8.7.2004, s. 13).
          [5] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.