Nařízení Komise (ES) č. 2033/2004 ze dne 26. listopadu 2004, kterým se zahajuje nabídkové řízení na stanovení subvence při vývozu loupané dlouhozrnné rýže B na ostrov Réunion

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2033/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2033/2004
          ze dne 26. listopadu 2004,
          kterým se zahajuje nabídkové řízení na stanovení subvence při vývozu loupané dlouhozrnné rýže B na ostrov Réunion
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýže [1], a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Analýza situace zásobování na ostrově Réunion poukazuje nedostatek rýže. Vzhledem k tomu, že je rýže dostupná na trhu Společenství, Réunion je schopný se zásobovat na tomto trhu prostřednictvím poskytnutím subvencí na dodávky rýže určené ke spotřebě. S ohledem na zvláštní situaci Réunionu je vhodné omezit množství určená k odeslání, a proto je vhodné stanovit výši subvence nabídkovým řízením.
          (2) Je nutné uvést, že pro toto nabídkové řízení platí ustanovení nařízení Komise (EHS) č. 2692/ ze dne 6. září 1989, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývozy rýže na Réunion [2].
          (3) Podle článku 14 nařízení Komise (ES) č. 2808/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství [3], výše nabídek předložených v rámci nabídkových řízení organizovaných podle předpisu, který se vztahuje ke společné zemědělské politice, se vyjadřují v eurech.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1785/2003 se zahajuje nabídkové řízení na stanovení výše subvence při vývozu loupané dlouhozrnné rýže B kódu KN 10062098 na ostrov Réunion.
          2. Toto nabídkové řízení je otevřeno do dne 23. června 2005. Během tohoto období se zahajují pravidelná nabídková řízení, pro něž jsou lhůty pro předkládání nabídek uvedeny v oznámení o nabídkovém řízení.
          3. Nabídkové řízení se uskuteční v souladu s nařízením (EHS) č. 2692/89 a tímto nařízení.
          Článek 2
          Nabídka je přijatelná pouze za předpokladu, že se dodávka vztahuje na množství nejméně 50 tun a nejvíce 3000 tun.
          Článek 3
          Jistota uvedená v čl. 7 odst. 3 písm. a) nařízení (EHS) č. 2692/89 činí 30 EUR na tunu.
          Článek 4
          Doklady o subvenci vydané v rámci tohoto nabídkového řízení se pro účely určení jejich doby platnosti považují za vydané v den předložení nabídky.
          Článek 5
          Předložené nabídky musejí být Komisi doručeny prostřednictvím členských států nejpozději hodinu a půl po uplynutí lhůty pro podávání nabídek v nabídkovém řízení, která je stanovena v oznámení o nabídkovém řízení. Musejí být předány podle vzoru uvedeného v příloze.
          Pokud nejsou předloženy žádné nabídky, členské státy o tom informují Komisi v téže lhůtě jako v případě prvního pododstavce.
          Článek 6
          1. Na základě předložených nabídek a v souladu s postupem uvedeným v čl. 26 odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003 Komise rozhodne:
          -  stanovit maximální vývozní náhradu,
          -  nepokračovat v nabídkovém řízení.
          2. Pokud je stanovena maximální subvence, vybere se nabídka účastníka nebo nabídky účastníků, které nepřesahují úroveň maximální subvence.
          Článek 7
          Lhůta pro předkládání nabídek v prvním pravidelném nabídkovém řízení končí dne 16. prosince 2004 v 10.00 hodin (bruselského času).
          Poslední datum pro předkládání nabídek je stanoveno na den 23. června 2005.
          Článek 8
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.
          [2] Úř. věst. L 261, 7.9.1989, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1275/2004 (Úř. věst. L 241, 13.7.2004, s. 8).
          [3] Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 36. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1250/2004 (Úř. věst. L 237, 8.7.2004, s. 13).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.