Nařízení Komise (ES) č. 2038/2004 ze dne 26. listopadu 2004, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 325. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2038/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2038/2004
          ze dne 26. listopadu 2004,
          kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 325. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s nařízením Komise (EHS) č. 429/90 ze dne 20. února 1990 o poskytování podpory prostřednictvím nabídkového řízení pro zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství [2] intervenční orgány přistoupí ke stálému nabídkovému řízení na poskytování podpory na zahuštěné máslo. Článek 6 uvedeného rozhodnutí stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se určí maximální výše podpory na zahuštěné máslo s minimálním obsahem tuku 96 % nebo se přijme rozhodnutí nepokračovat v nabídkovém řízení; je tudíž nutné stanovit jistotu za konečné využití.
          (2) S přihlédnutím k podaným nabídkám by měla být stanovena maximální částka podpory na níže uvedené úrovni a podle ní určena jistota za konečné využití.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V 325. dílčím nabídkovém řízení provedeném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90 se maximální podpora a jistota za konečné využití stanovují takto:
          +++++ TABLE +++++
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. listopadu 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 45, 21.2.1990, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 921/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 94).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.