Nařízení Komise (ES) č. 2045/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2045/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2045/2004
          ze dne 29. listopadu 2004,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (EHS) č. 2131/93 [2] stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur.
          (2) Pro informování všech zúčastněných stran v celém Společenství o prodejích intervenčních zásob by měly být používány nové moderní komunikační prostředky. V důsledku toho mohou být intervenční agentury oprávněny, aby s přihlédnutím k situaci na trhu ve svých členských státech prodávaly v nabídkových řízeních vyšší množství bez předchozího rozhodnutí Komise. Za účelem zjednodušení prodejů na vývoz by nemělo být v rozhodnutí o zahájení nabídkového řízení vyžadováno uvedení místa skladování.
          (3) V členských státech, které nemají námořní přístavy, jsou účastníci nabídkového řízení pro prodej obilovin znevýhodněni zvýšenými náklady na přepravu. Kvůli těmto dodatečným nákladům je vývoz obilovin z dotyčných členských států ztížen, což vede zejména k delší době intervenčního skladování a dodatečným nákladům z rozpočtu Společenství. Proto by mělo být v určitých případech umožněno financovat nejnižší náklady na přepravu mezi místem skladování a místem výjezdu, aby byly nabídky srovnatelné. Rumunský přístav Constanta byl před přistoupením zemí střední Evropy k Unii tradičním vývozním přístavem pro uvedené země. Proto je nezbytné považovat přístav Constanta za místo pro výpočet nákladů na přepravu, které mohou být v případě vývozu hrazeny.
          (4) Aby byl zjednodušen postup pro prodej obilovin, měly by být sjednoceny jistoty vztahující se k nabídkovým řízením pro prodej na vývoz, jakož i pro prodej na trhu Společenství.
          (5) Nařízení (EHS) č. 2131/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 2131/93 se mění takto:
          1. V čl. 2 odst. 2 se slova "2000 tun" nahrazují slovy "5000 tun".
          2. V čl. 3 odst. 1 se první věta nahrazuje tímto:
          "Intervenční agentury vypracují oznámení o nabídkovém řízení podle článku 12 a zajistí jejich publicitu zejména tím, že je vystaví ve svém sídle a zveřejní je na svých internetových stránkách nebo na internetových stránkách příslušného ministerstva."
          3. Článek 7 se mění takto:
          a) v odstavci 1 se zrušuje písmeno b);
          b) v odstavci 2a se doplňuje nová věta, která zní:
          "Pro účely tohoto odstavce lze rumunský přístav Constanta považovat za místo výjezdu."
          4. V čl. 13 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Nabídky jsou platné pouze, pokud jsou doplněny důkazem, že účastník složil jistotu ve výši 5 EUR na tunu."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.