Nařízení Rady (ES) č. 2053/2004 ze dne 22. listopadu 2004 o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 964/2003 na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli odesílaných ze Srí Lanky, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející ze Srí Lanky či nikoliv

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2053/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2053/2004
          ze dne 22. listopadu 2004
          o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 964/2003 na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli odesílaných ze Srí Lanky, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející ze Srí Lanky či nikoliv
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. POSTUP
          1. Stávající opatření
          (1) Po přezkumu před pozbytím platnosti uložila Rada nařízením (ES) č. 964/2003 [2] (dále jen "původní nařízení") mimo jiné konečná antidumpingová cla ve výši 58,6 % na dovoz potrubních tvarovek (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) s vnějším průměrem nejvýše 609,6 mm, používaných ke svařování natupo a jiným účelům, spadajících pod kódy KN ex73079311 (kód TARIC 7307931199), ex73079319 (kód TARIC 7307931999), ex73079930 (kód TARIC 7307993098) a ex73079990 (kód TARIC 7307999098) a pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen "ČLR").
          2. Žádost
          (2) Dne 20. ledna 2004 obdržela Komise žádost podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení o prošetření údajného obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz potrubních tvarovek pocházejících z ČLR. Žádost byla předložena Obranným výborem pro výrobní odvětví Evropské unie vyrábějící potrubní tvarovky ke svařování natupo, zastupujícím čtyři výrobce ze Společenství.
          (3) V žádosti byla vyjádřena domněnka, že po uložení opatření na dovoz potrubních tvarovek pocházejících z ČLR došlo ke změně obchodních toků, jak to ukazuje značný nárůst dovozu stejného výrobku ze Srí Lanky.
          (4) Žadatel se domnívá, že tato změna obchodních toků pramenila z překládky potrubních tvarovek pocházejících z ČLR přes Srí Lanku. Dále se domnívá, že mimo uložení antidumpingového cla na dovoz potrubních tvarovek pocházejících z ČLR neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod pro výše uvedené změny.
          (5) Žadatel se konečně domnívá, že nápravné účinky stávajících antidumpingových cel na dovoz potrubních tvarovek pocházejících z ČLR jsou mařeny, pokud se jedná o množství a ceny, a že dochází k dumpingu, pokud jde o běžné hodnoty stanovené dříve pro potrubní tvarovky pocházející z ČLR.
          3. Zahájení
          (6) Komise zahájila nařízením (ES) č. 395/2004 [3] ("zahajovací nařízení") šetření údajného obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz potrubních tvarovek pocházejících z ČLR dovozem potrubních tvarovek odesílaných ze Srí Lanky, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející ze Srí Lanky či nikoliv, a podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení vydala pokyn celním orgánům, aby od 4. března 2004 vedly evidenci dovozu potrubních tvarovek odesílaných ze Srí Lanky, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející ze Srí Lanky či nikoliv, spadajících pod kódy KN ex73079311 (kód TARIC 7307931194), ex73079319 (kód TARIC 7307931994), ex73079930 (kód TARIC 7307993094) a ex73079990 (kód TARIC 7307999094). Komise o zahájení šetření uvědomila orgány ČLR a Srí Lanky.
          4. Šetření
          (7) Komise rozeslala dotazníky výrobcům a vývozcům v ČLR (na Srí Lance nebyl žádný výrobce znám) i dovozcům ve Společenství, kteří byly uvedeni v žádosti nebo byli Komisi známi, šetření, jež vedlo k uložení stávajících opatření na dovoz potrubních tvarovek z ČLR (dále jen "předchozí šetření"). Zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost předložit svá stanoviska písemně a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení.
          (8) Žádný z výrobců ani vývozců z ČLR nepředložil odpověď na dotazník a žádná odpověď na dotazník nebyla obdržena od dovozců ve Společenství. Žádný z výrobců ani vývozců ze Srí Lanky se nepřihlásil ani nepředložil odpověď na dotazník.
          5. Období šetření
          (9) Období šetření pokrývalo období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003. Pro šetření změny obchodních toků byly použity údaje z roku 2000 až do období šetření.
          B. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
          1. Obecné úvahy/úroveň spolupráce
          a) Srí Lanka
          (10) Při šetření nespolupracovali žádní výrobci ani vývozci potrubních tvarovek ze Srí Lanky. Orgány Srí Lanky dokonce Komisi informovaly, že žádná společnost na Srí Lance není zaregistrována jako výrobce potrubních tvarovek podle definice v zahajovacím nařízení. Jedinou odezvou, která byla obdržena od dovozců, je prohlášení, že ze Srí Lanky nedováželi potrubní tvarovky. Dovozci a orgány Srí Lanky byli jasně vyrozuměni, že nespolupráce může vést k použití článku 18 základního nařízení. Těmto stranám byly také oznámeny důsledky nespolupráce.
          b) ČLR
          (11) Při šetření nespolupracovali žádní čínští výrobci ani vývozci.
          (12) Komise jasně oznámila nespolupracujícím společnostem, že nespolupráce může vést k použití článku 18 základního nařízení. Těmto stranám byly také oznámeny důsledky nespolupráce.
          2. Dotčený výrobek a obdobný výrobek
          (13) Dotčeným výrobkem údajného obcházení jsou potrubní tvarovky (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) s vnějším průměrem nejvýše 609,6 mm, používané ke svařování natupo a jiným účelům, v současnosti zařaditelné do kódů KN ex73079311 (kód TARIC 7307931194), ex73079319 (kód TARIC 7307931994), ex73079930 (kód TARIC 7307993094) a ex73079990 (kód TARIC 7307999094).
          (14) Při nespolupráci ze strany Srí Lanky a s uvážením změny obchodních toků popsané v následující části je za neexistence důkazů o opaku nutné předpokládat, že potrubní tvarovky vyvážené do Společenství z ČLR a potrubní tvarovky odesílané ze Srí Lanky mají stejné základní chemické a fyzikální vlastnosti a stejná použití. Jsou tedy považovány za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.
          3. Změna obchodních toků
          (15) Jak to bylo uvedeno ve čtvrtém bodě odůvodnění, vznikla domněnka, že změna obchodních toků pramenila z překládky přes Srí Lanku.
          (16) Jelikož při šetření nespolupracovala žádná srílanská společnost, musel být vývoz ze Srí Lanky do Společenství stanoven na základě dostupných údajů podle článku 18 základního nařízení. Z tohoto důvodu byly pro stanovení cen a množství vývozu ze Srí Lanky do Společenství použity údaje Eurostatu, které byly za těchto okolností nejspolehlivějšími dostupnými informacemi.
          (17) Dovoz potrubních tvarovek prohlášených za pocházející ze Srí Lanky se zvýšil z 0 tun v roce 2000 na 302 tun v období šetření. Tento dovoz ze Srí Lanky byl zahájen v červnu 2002, tedy v době, kdy probíhalo předchozí šetření. Dovoz potrubních tvarovek do Společenství z ČLR se zvýšil ze 44 tun v roce 2000 na 287 tun v období šetření. Toto zvýšení vývozu z ČLR však musí být posuzováno společně s úrovní vývozu dosaženou v posuzovaném období původního šetření podle nařízení (ES) č. 584/96 [4]. Objem čínského vývozu v období šetření totiž činil méně než 10 % objemu vývozu v posuzovaném období původního šetření. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a vzhledem k nepřítomnosti důkazu o opaku bylo zjištěno, že dovoz odesílaný ze Srí Lanky nahrazoval část předchozího dovozu z ČLR.
          (18) Na základě výše uvedených číselných údajů bylo dosaženo závěru, že došlo k jasné změně obchodních toků, která začala s předchozím šetřením, jež vedlo k uložení stávajících opatření na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR, a rychle se vyvíjela po uložení těchto opatření.
          4. Nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod
          (19) Při nespolupráci stran ze Srí Lanky a ČLR a při nepřítomnosti jakéhokoli důkazu o opaku byl přijat závěr, že vzhledem k časové shodě s předchozím šetřením, které vedlo k uložení stávajících opatření, pramenila změna obchodních toků z existence antidumpingového cla uloženého na dotčený výrobek pocházející z ČLR spíše než z jakéhokoliv jiného dostatečného opodstatnění nebo hospodářského důvodu ve smyslu čl. 13 odst. 1 druhé věty základního nařízení.
          (20) Byl tudíž přijat závěr, že pro pozorovanou změnu obchodních toků nelze stanovit žádný jiný rozumný důvod, než je snaha vyhnout se stávajícím antidumpingovým clům na dovoz potrubních tvarovek z ČLR.
          5. Maření nápravných účinků cla, pokud se jedná o ceny nebo množství obdobných výrobků
          (21) Na základě výše uvedené analýzy obchodních toků bylo zjištěno, že změna ve struktuře dovozu do Společenství souvisí s existencí antidumpingových opatření. Dovoz prohlášený za pocházející ze Srí Lanky se před lednem 2002 na trhu Společenství nevyskytoval. Po tomto datu dovoz prohlášený za pocházející ze Srí Lanky podstatně stoupl a během období šetření činil 302 tun. Tento objem představuje 0,6 % spotřeby Společenství během období šetření předchozího šetření. Je potřeba věnovat pozornost skutečnosti, že dovoz dotčeného výrobku do Společenství je ve velké míře rozdělen mezi několik různých vyvážejících zemí. V období šetření Srí Lanka dosáhla 2,5 % celkového objemu dovozu dotčeného výrobku do Společenství, kdežto nejvýznamnější vyvážející země během uvedeného roku (Slovenská republika) dosáhla 12 %. Navíc je Srí Lanka dvanáctým nejvýznamnějším dovozcem dotčeného výrobku do Společenství ze seznamu 36 vyvážejících zemí.
          (22) S ohledem na ceny výrobků odesílaných ze Srí Lanky a na nespolupráci a nepřítomnost jakéhokoli důkazu o opaku údaje Eurostatu odhalily, že průměrné vývozní ceny ze Srí Lanky během období šetření byly dokonce i) nižší než průměrné vývozní ceny stanovené pro ČLR v předchozím šetření a ii) nižší než ceny výrobního odvětví Společenství. Bylo zjištěno, že během období šetření byly vývozní ceny ze Srí Lanky o více než 12 % nižší než vývozní ceny z ČLR.
          (23) Na základě výše uvedených skutečností byl přijat závěr, že změna obchodních toků společně s neobvykle nízkými cenami vývozu ze Srí Lanky maří nápravné účinky antidumpingových opatření, pokud se jedná o ceny a množství obdobných výrobků.
          6. Důkazy o dumpingu, pokud jde o běžné hodnoty stanovené dříve pro stejné nebo obdobné výrobky
          (24) Pro stanovení, zda lze nalézt důkazy o dumpingu v souvislosti s dotčeným výrobkem vyváženým v období šetření ze Srí Lanky do Společenství, byly použity vývozní ceny stanovené na základě údajů Eurostatu podle článku 18 základního nařízení.
          (25) Ustanovení čl. 13 odst. 1 základního nařízení požaduje důkazy o dumpingu, pokud jde o běžné hodnoty stanovené dříve pro stejné nebo obdobné výrobky. V předchozím šetření bylo pro ČLR za vhodnou analogickou zemi s tržní ekonomikou pro účely stanovení běžné hodnoty shledáno Thajsko.
          (26) Pro účely spravedlivého srovnání mezi běžnou hodnotou a vývozní cenou byl proveden řádný zápočet rozdílů, které ovlivňují ceny a srovnatelnost cen. Tyto úpravy byly provedeny ve vztahu k dopravním a pojistným nákladům v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení. Při nepřítomnosti dalších údajů týkajících se těchto faktorů byly použity údaje, které byly použity v předchozím šetření.
          (27) V souladu s čl. 2 odst. 11 a čl. 2 odst. 12 základního nařízení ukázalo srovnání váženého průměru běžné hodnoty stanoveného v předchozím šetření s váženým průměrem vývozních cen během období šetření tohoto šetření, vyjádřených jako procentní podíl ceny CIF na hranici Společenství před proclením, na dumping u dovozu potrubních tvarovek odesílaných ze Srí Lanky. Zjištěné dumpingové rozpětí, vyjádřené jako procentní podíl ceny CIF na hranici Společenství před proclením, činilo 34,3 %.
          C. OPATŘENÍ
          (28) S ohledem na výše uvedená zjištění o obcházení ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení by měla být stávající antidumpingová opatření na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR rozšířena na stejný výrobek odesílaný ze Srí Lanky, bez ohledu na to, zda je prohlášen za pocházející ze Srí Lanky či nikoliv.
          (29) Rozšířené clo by mělo být stejné jako clo stanovené v čl. 1 odst. 2 původního nařízení.
          (30) V souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, které stanoví, že jakákoli rozšířená opatření budou použita proti evidovanému dovozu ode dne celní evidence, by mělo být antidumpingové clo vybíráno z dovozu potrubních tvarovek odeslaných ze Srí Lanky, které překročily hranice Společenství podle evidence uložené článkem 2 zahajovacího nařízení.
          (31) K obcházení dochází mimo Společenství. Článek 13 základního nařízení má za cíl potírat obcházení bez dopadu na hospodářské subjekty, které mohou prokázat, že takovéto praktiky neprovádějí, ale neobsahuje určité ustanovení stanovící zacházení s výrobci, kteří mohou prokázat, že neobcházejí žádná opatření. Z tohoto důvodu se zdá nezbytné umožnit, aby výrobci, kteří neprodávali dotčený výrobek na vývoz během období šetření a nejsou ve spojení s žádnými výrobci ani vývozci, na které se vztahuje rozšířené antidumpingové clo, požádali o osvobození od opatření na tento dovoz. Dotčení výrobci, kteří by uvažovali o podání žádosti o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla, by museli vyplnit dotazník, aby umožnili Komisi stanovit, zda může být osvobození uděleno. Toto osvobození může být uděleno například po zhodnocení situace na trhu s dotčeným výrobkem, výrobní kapacity a využívání výrobní kapacity, poptávky a odbytu a pravděpodobnosti výskytu praktik, pro něž není dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod, a důkazů o dumpingu. Komise by zpravidla také provedla ověření na místě. Tato žádost by musela být Komisi podána bezodkladně společně se všemi významnými údaji, zejména o veškerých změnách v činnosti společnosti souvisejících s výrobou a prodejem.
          (32) Na dovozce by se stále mohlo vztahovat vynětí z celní evidence nebo osvobození od opatření, pokud jejich dovoz pochází od vývozců, kterým bylo toto osvobození uděleno, a v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení.
          (33) Je-li osvobození uděleno, navrhne Komise po konzultaci s poradním výborem odpovídající změnu tohoto nařízení. Každé udělené osvobození bude následně sledováno, aby bylo zajištěno plnění podmínek stanovených v tomto nařízení.
          (34) Zúčastněné strany byly informovány o základních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě má Rada v úmyslu rozšířit platná konečná antidumpingová cla, a byla jim poskytnuta příležitost vyjádřit se k nim. Nebyly obdrženy žádné připomínky, které by byly takové povahy, aby výše uvedené závěry změnily,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 964/2003 na dovoz potrubních tvarovek (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) s vnějším průměrem nejvýše 609,6 mm, používaných ke svařování natupo a jiným účelům, spadajících pod kódy KN ex73079311 (kód TARIC 7307931199), ex73079319 (kód TARIC 7307931999), ex73079930 (kód TARIC 7307993098) a ex73079990 (kód TARIC 7307999098) a pocházejících z Čínské lidové republiky, se rozšiřuje na dovoz potrubních tvarovek (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) s vnějším průměrem nejvýše 609,6 mm, používaných ke svařování natupo a jiným účelům, v současnosti zařaditelných do kódů KN ex73079311 (kód TARIC 7307931194), ex73079319 (kód TARIC 7307931994), ex73079930 (kód TARIC 7307993094) a ex73079990 (kód TARIC 7307999094), odesílaných ze Srí Lanky, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející ze Srí Lanky či nikoliv.
          2. Clo rozšířené podle odstavce 1 se vybírá z dovozu evidovaného podle článku 2 nařízení (ES) č. 395/2004 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96.
          3. Použijí se platné předpisy o clech.
          Článek 2
          1. Žádosti o osvobození od cla rozšířeného podle článku 1 se podávají písemně v některém z úředních jazyků Společenství a musí být podepsány osobou pověřenou zastupováním žadatele. Žádost musí být zaslána na tuto adresu:
          European Commission
          Directorate-General for Trade
          Directorate B
          J-79 5/16
          B-1049 Brussels
          Fax: (32-2) 295 65 05
          Telex: COMEU B 21877.
          2. Komise může po konzultaci s poradním výborem rozhodnutím povolit osvobození od cla rozšířeného podle článku 1 pro dovoz, který neobchází antidumpingová cla uložená nařízením (ES) č. 964/2003.
          Článek 3
          Celním orgánům se ukládá, aby přerušily celní evidenci dovozu podle článku 2 nařízení (ES) č. 395/2004.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. listopadu 2004.
          Za Radu
          B. R. Bot
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          [2] Úř. věst. L 139, 6.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1496/2004 (Úř. věst. L 275, 25.8.2004, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 65, 3.3.2004, s. 7.
          [4] Úř. věst. L 84, 3.4.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 778/2003 (Úř. věst. L 114, 8.5.2003, s. 1).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.