Nařízení Komise (ES) č. 2054/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ohledně seznamů zemí a územíText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2054/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2054/2004
          ze dne 29. listopadu 2004,
          kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ohledně seznamů zemí a území
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS [1], a zejména na články 10 a 21 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 998/2003 stanoví veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a pravidla pro kontroly těchto přesunů. Část C přílohy II tohoto nařízení obsahuje seznam třetích zemí, pro které se stanovilo, že riziko zavlečení vztekliny následkem přesunů zvířat v zájmovém chovu z jejich území do Společenství není vyšší než riziko spojené s přesuny mezi členskými státy.
          (2) Podle nařízení (ES) č. 998/2003 měl být seznam třetích zemí vypracován do 3. července 2004. Za tím účelem, aby mohla být třetí země zařazena do tohoto seznamu, musí nejprve prokázat svůj status, pokud jde o vzteklinu, a doložit, že splňuje některé podmínky týkající se oznamování, monitorování, veterinárních útvarů, prevence a kontroly vztekliny a že je v souladu s úpravou očkovacích látek.
          (3) Za tím účelem, aby se předcházelo zbytečným překážkám v přesunech zvířat v zájmovém chovu a aby měly třetí země dostatek času k předložení nutných dodatečných záruk, je vhodné vytvořit přechodný seznam třetích zemí. Tento seznam by měl vycházet z údajů dostupných prostřednictvím Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE – Světová organizace pro zdraví zvířat), výsledků inspekcí prováděných Potravinovým a veterinárním úřadem Komise v dotčených třetích zemích a informací od členských států.
          (4) Tento seznam by se měl opírat rovněž o údaje poskytnuté Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a centrem WHO pro monitorování a výzkum vztekliny ve Wusterhausenu (WHO Collaborating Centre for Rabies Surveillance and Research) a o údaje uvedené v Rabies Bulletin.
          (5) Přechodný seznam třetích zemí by měl zahrnovat země, ve kterých se nevyskytuje vzteklina, a země, pro které se stanovilo, že riziko zavlečení vztekliny následkem přesunů zvířat v zájmovém chovu z jejich území do Společenství není vyšší než riziko spojené s přesuny mezi členskými státy.
          (6) Po podání žádostí příslušných orgánů Ruské federace o zařazení do seznamu v části C přílohy II nařízení (ES) č. 998/2003 se zdá vhodné upravit přechodný seznam vypracovaný v souladu s článkem 10.
          (7) V zájmu srozumitelnosti právních předpisů Společenství je vhodné, aby byla příloha II nařízení (ES) č. 998/2003 nahrazena v celém rozsahu.
          (8) Nařízení (ES) č. 998/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha II nařízení (ES) č. 998/2003 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 3. prosince 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 2004/650/ES (Úř. věst. L 298, 23.9.2004, s. 22).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.