Nařízení Rady (ES) č. 2060/2004 ze dne 22. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích a nařízení (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2060/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2060/2004
          ze dne 22. listopadu 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích a nařízení (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36 a 37 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],
          s ohledem na stanovisko Výboru regionů,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Na základě zkušeností získaných při provádění nařízení (ES) č. 2702/1999 [3] a (ES) č. 2826/2000 [4] analyzovaných ve zprávě, kterou Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě v dubnu 2004, je vhodné revidovat některá ustanovení uvedených nařízení.
          (2) Harmonizace ustanovení o předkládání a výběru návrhů, monitorování programů a konzultacích a technické pomoci, uplatňovaných v souvislosti s nařízeními (ES) č. 2702/1999 a (ES) č. 2826/2000, by měla vést ke zjednodušení řízení těchto dvou režimů; zejména by měla být navrhujícím organizacím dána možnost provádět některé části programů a vybírat prováděcí subjekty v pozdější fázi postupu.
          (3) Mělo by se zabránit roztříštění finančních zdrojů do menších a neúčinných programů a stanovením horní a dolní hranice skutečných nákladů pro předkládané programy by mělo být zajištěno vyvážené rozdělení dostupných rozpočtových zdrojů.
          (4) Možnost Komise zahájit podpůrná a informační opatření ve třetích zemích by měla být rozšířena v případech, kdy jsou tato opatření v zájmu celého Společenství nebo kdy oborové nebo mezioborové organizace nepředložily žádná vhodná opatření. Komise by měla mít možnost na vnitřním trhu zahájit informační opatření ve vztahu k režimům Společenství týkajícím se kvality a označování zemědělských produktů a potravin.
          (5) Na základě zkušeností získaných při uplatňování příspěvků klesajících v případě víceletých programů z 60 % na 40 % by měla být ustanovení o příspěvku Společenství k těmto programům zjednodušena při zachování úrovně příspěvku Společenství ve výši 50 % skutečných nákladů každého programu.
          (6) Podíl příspěvků členských států a navrhujících organizací by měl být pružnější při zachování minimálního povinného podílu na financování, který ponese navrhující organizace.
          (7) Je velmi důležité, aby materiály použité v informačních a propagačních kampaních byly ověřeny, pokud jde o jejich soulad s právními předpisy Společenství. Je proto nezbytné vyjasnit stávající monitorovací povinnosti členských států v tomto ohledu.
          (8) Příspěvky členských států k programům jsou činěny v rámci zvláštního postupu. Členské státy by proto měly být osvobozeny od povinnosti oznamovat takové vnitrostátní příspěvky jako státní podporu za účelem zjednodušení daných správních postupů, neboť tyto příspěvky by neměly být považovány za státní podporu ve smyslu článků 87, 88 a 89 Smlouvy.
          (9) Při vývoji strategie a provádění opatření režimu mohou Komisi účinně radit pracovní skupiny "ad hoc" zástupců členských států nebo odborníků se zvláštní odborností ve věcech propagace a informování veřejnosti. Možnost konzultací s takovými skupinami by proto měla být upravena.
          (10) Nařízení (ES) č. 2702/1999 by se mělo nadále používat po 31. prosinci 2004.
          (11) Za účelem umožnění nezbytných úprav pro provedení navrhovaných opatření by se mělo toto nařízení používat od 1. ledna 2005.
          (12) Nařízení (ES) č. 2702/1999 a (ES) č. 2826/2000 by proto měla být změněna,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2702/1999 se mění takto:
          1. V článku 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:
          "c) informační kampaně, zejména o systémech Společenství pro chráněná označení původu (CHOP), chráněná zeměpisná označení (CHZO), zaručené tradiční speciality (ZTS) a ekologické zemědělství, jakož i jiných režimech Společenství týkajících se kvality a označování zemědělských produktů a potravin a grafických symbolech stanovených v odpovídajících právních předpisech Společenství;"
          2. Článek 5 se nahrazuje tímto:
          "Článek 5
          1. Postupem podle čl. 12 odst. 2 sestaví Komise každé dva roky seznam produktů a trhů podle článků 3 a 4.
          V případě potřeby však může být tento seznam průběžně měněn.
          2. Postupem podle čl. 12 odst. 2 může Komise přijmout hlavní směry s detaily strategie, kterým mají odpovídat návrhy informačních a propagačních programů pro určité nebo veškeré produkty uvedené v odstavci 1."
          3. Článek 7 se nahrazuje tímto:
          "Článek 7
          1. Při uskutečňování opatření podle čl. 2 písm. a), b), c), d) a e) a s výhradou článku 6 sestaví jedna nebo více oborových nebo mezioborových organizací zastupující jedno nebo více odvětví v jednom nebo více členských státech nebo na úrovni Společenství návrhy na propagační a informační programy, které netrvají déle než tři roky.
          Členské státy vypracují specifikace, které stanoví požadavky a kritéria pro hodnocení programů.
          2. Zúčastněné členské státy prověří vhodnost jednotlivých navrhovaných programů, jejich soulad s tímto nařízením, hlavními směry přijatými podle čl. 5 odst. 2 a souvisejícími specifikacemi. Rovněž ověří, zda je program nákladově efektivní.
          Po prověření programu nebo programů sestaví členský stát nebo státy seznam programů v rámci dostupných finančních zdrojů a zaváží se přispívat k jejich financování.
          3. Členské státy zašlou Komisi seznam programů a jejich kopie.
          Shledá-li Komise, že předložený program nebo některá jeho část není v souladu s právními předpisy Společenství nebo že není nákladově efektivní, uvědomí ve lhůtě stanovené postupem podle čl. 12 odst. 2 dané členské státy o nezpůsobilosti programu nebo jeho části. Po uplynutí stanovené lhůty se program považuje za způsobilý.
          Členské státy zohlední veškeré připomínky Komise a ve lhůtě stanovené postupem podle čl. 12 odst. 2 zašlou Komisi programy revidované po dohodě s navrhující organizací.
          4. Komise rozhodne postupem podle čl. 12 odst. 2 o přijetí programů a jejich rozpočtech. Přednost dává programům předloženým více než jedním členským státem nebo programům činnosti ve více než jedné třetí zemi.
          5. Po vyhlášení výzvy k podávání nabídek všemi dostupnými prostředky vybere navrhující organizace subjekty, které programy provedou. Za určitých podmínek, které budou stanoveny postupem podle čl. 12 odst. 2, však mohou být navrhující organizace oprávněny provést některé části programu.
          6. Postupem podle čl. 12 odst. 2 může Komise stanovit horní a dolní hranici skutečných nákladů pro programy předkládané podle tohoto článku. Tyto meze nákladů se mohou lišit podle povahy daných programů. Související kritéria mohou být stanovena postupem podle čl. 12 odst. 2."
          4. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 7a
          Poté, co byl informován řídící výbor uvedený v čl. 12 odst. 1 nebo případně regulativní výbory uvedené v nařízeních Rady (EHS) č. 2092/91 [5], (EHS) č. 2081/92 [6] nebo (EHS) č. 2082/92 [7], rozhodne Komise o:
          a) opatřeních uvedených v čl. 2 písm. f) a g) tohoto nařízení;
          b) opatřeních uvedených v čl. 2 písm. a), b), c), d) a e) tohoto nařízení, pokud jsou v zájmu celého Společenství nebo nebyly předloženy žádné vhodné návrhy postupem podle článku 7 tohoto nařízení;
          c) opatřeních prováděných mezinárodní organizací podle článku 6 tohoto nařízení.
          5. Článek 8 se mění takto:
          a) v odstavci 1 se druhá a třetí odrážka nahrazují tímto:
          "— jeden nebo více subjektů pověřených prováděním opatření uvedených v článku 7a,"
          b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
          "4. Zúčastněné členské státy jsou příslušné pro monitorování programů uvedených v článku 7 a provádění souvisejících plateb. Členské státy zajistí, aby veškeré informační a propagační materiály vzniklé na základě přijatého programu byly v souladu s právem Společenství."
          6. Článek 9 se mění takto:
          a) odstavce 1, 2 a 3 se nahrazují tímto:
          "1. Aniž je dotčen odstavec 4, financuje Společenství zcela opatření uvedená v článku 7a. Společenství rovněž zcela financuje náklady na technické asistenty vybrané v souladu s čl. 8 odst. 1 první odrážkou.
          2. Příspěvek Společenství na program podle článku 7 nepřesahuje 50 % skutečných nákladů programu. V případě propagačního programu trvajícího dva nebo tři roky nepřesahuje příspěvek na jednotlivé roky uvedenou horní hranici.
          3. Jedna nebo více navrhujících organizací financuje nejméně 20 % skutečných nákladů programů podle článku 7, přičemž zbytek nákladů nese zúčastněný členský stát nebo státy, s ohledem na příspěvek Společenství podle odstavce 2. Podíly členských států a navrhujících organizací jsou stanoveny při předložení programu Komisi v souladu s čl. 7 odst. 3. Platby učiněné členskými státy nebo navrhujícími organizacemi mohou pocházet z odvodů nebo povinných příspěvků."
          b) doplňuje se nový odstavec, který zní:
          "5. Články 87, 88 a 89 Smlouvy se nevztahují na finanční příspěvky poskytnuté členskými státy a na finanční příspěvky z odvodů nebo povinných příspěvků poskytnutých členskými státy nebo navrhujícími organizacemi na programy, na něž je poskytována podpora Společenství v rámci článku 36 Smlouvy a které se Komise rozhodla přijmout v souladu s čl. 7 odst. 4."
          7. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 12a
          Před sestavením seznamu a hlavních směrů podle článku 5, před přijetím programů podle článku 7 nebo před rozhodnutím o opatřeních podle článku 11 může Komise konzultovat:
          a) stálou skupinu pro propagaci zemědělských produktů Poradního výboru pro zdravotní nezávadnost a bezpečnost zemědělských produktů;
          b) technické pracovní skupiny "ad hoc" složené ze členů řídícího výboru podle čl. 12 odst. 1 nebo odborníků se zvláštní odborností ve věcech propagace a informování veřejnosti."
          8. V článku 13 se slova "před 31. prosincem 2003" nahrazují slovy "před 31. prosincem 2006".
          9. V článku 15 se zrušuje druhý pododstavec.
          Článek 2
          Nařízení (ES) č. 2826/2000 se mění takto:
          1. V článku 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:
          "c) informační kampaně, zejména o systémech Společenství pro chráněná označení původu (CHOP), chráněná zeměpisná označení (CHZO), zaručené tradiční speciality (ZTS) a ekologické zemědělství, jakož i jiných režimech Společenství týkajících se kvality a označování zemědělských produktů a potravin a grafických symbolech stanovených v odpovídajících právních předpisech Společenství, včetně grafických symbolů pro velmi vzdálené regiony;"
          2. V článku 4 se zrušuje odstavec 2.
          3. V článku 5 se zrušuje odstavec 2.
          4. Článek 6 se nahrazuje tímto:
          "Článek 6
          1. Při uskutečňování opatření podle čl. 2 písm. a), b), c), a d) a v souladu s hlavními směry podle článku 5 sestaví jedna nebo více oborových nebo mezioborových organizací zastupující jedno nebo více odvětví v jednom nebo více členských státech nebo na úrovni Společenství návrhy na propagační a informační programy, které netrvají déle než tři roky.
          Členské státy vypracují specifikace, kterými stanoví požadavky a kritéria pro hodnocení programů.
          2. Zúčastněné členské státy prověří vhodnost jednotlivých navrhovaných programů a jejich soulad s tímto nařízením, hlavními směry přijatými podle článku 5 a souvisejícími specifikacemi. Rovněž ověří, zda je program nákladově efektivní.
          Po prověření programu nebo programů sestaví členský stát nebo státy seznam programů v mezích dostupných finančních zdrojů a zaváží se přispívat k jejich financování.
          3. Členské státy zašlou Komisi seznam programů a jejich kopie.
          Shledá-li Komise, že předložený program nebo některá jeho část není v souladu s právními předpisy Společenství nebo s hlavními směry přijatými podle článku 5 nebo že není nákladově efektivní, uvědomí ve lhůtě stanovené postupem podle čl. 13 odst. 2 dané členské státy o nezpůsobilosti programu nebo jeho části. Po uplynutí stanovené lhůty se program považuje za způsobilý.
          Členské státy zohlední veškeré připomínky Komise a ve lhůtě stanovené postupem podle čl. 13 odst. 2 zašlou Komisi programy revidované po dohodě s navrhující organizací.
          4. Komise rozhodne postupem podle čl. 13 odst. 2 o přijetí programů a jejich rozpočtech. Přednost dává programům předloženým více než jedním členským státem nebo programům činnosti ve více než jednom členském státě.
          5. Po vyhlášení výzvy k podávání nabídek všemi dostupnými prostředky vybere navrhující organizace subjekty, které programy provedou. Za určitých podmínek, které budou stanoveny postupem podle čl. 13 odst. 2, však mohou být navrhující organizace oprávněny provést některé části programu.
          6. Postupem podle čl. 13 odst. 2 může Komise stanovit dolní a horní hranici skutečných nákladů pro programy předkládané podle tohoto článku. Tyto meze nákladů se mohou lišit podle povahy daných programů. Související kritéria mohou být stanovena postupem podle čl. 13 odst. 2."
          5. Článek 7 se mění takto:
          a) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
          "3. Pro účely přezkumu programů Komisí se použije čl. 6 odst. 3 a 4."
          b) Doplňuje se nový odstavec, který zní:
          "4. Postupem podle čl. 13 odst. 2 může Komise stanovit dolní a horní hranici skutečných nákladů pro programy předkládané podle tohoto článku. Tyto meze nákladů se mohou lišit podle povahy daných programů. Související kritéria mohou být stanovena postupem podle čl. 13 odst. 2."
          6. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 7a
          Poté, co byl informován řídící výbor uvedený v čl. 13 odst. 1 nebo případně regulativní výbory uvedené v nařízeních Rady (EHS) č. 2092/91 [8], (EHS) č. 2081/92 [9] nebo (EHS) č. 2082/92 [10], rozhodne Komise o:
          a) opatřeních uvedených v čl. 2 písm. e) tohoto nařízení;
          b) opatřeních uvedených v čl. 2 písm. b), c), a d) tohoto nařízení, pokud jsou v zájmu celého Společenství nebo nebyly předloženy žádné vhodné návrhy postupem podle článků 6 nebo 7 tohoto nařízení.
          7. Článek 8 se nahrazuje tímto:
          "Článek 8
          Komise v otevřené nebo omezené veřejné soutěži vybere:
          a) případné technické asistenty pro vyhodnocení navrhovaných programů, včetně navrhovaných prováděcích subjektů;
          b) jeden nebo více subjektů pověřené prováděním opatření uvedených v článku 7a."
          8. Článek 9 se mění takto:
          a) odstavce 1, 2 a 3 se nahrazují tímto:
          "1. Společenství zcela financuje opatření uvedená v článku 7a. Společenství rovněž zcela financuje náklady na technické asistenty vybrané v souladu s čl. 8 písm. a).
          2. Příspěvek Společenství na program podle článků 6 a 7 nepřesahuje 50 % skutečných nákladů programu. V případě propagačního programu trvajícího dva nebo tři roky nepřesahuje příspěvek na jednotlivé roky uvedenou horní hranici.
          3. Jedna nebo více navrhujících organizací financuje nejméně 20 % skutečných nákladů programů podle článku 6, přičemž zbytek nákladů nese zúčastněný členský stát nebo státy, s ohledem na příspěvek Společenství podle odstavce 2. Podíly členských států a navrhujících organizací jsou stanoveny při předložení programu Komisi v souladu s čl. 6 odst. 3. Platby učiněné členskými státy nebo navrhujícími organizacemi mohou pocházet z odvodů nebo povinných příspěvků."
          b) doplňuje se nový odstavec, který zní:
          "5. Články 87, 88 a 89 Smlouvy se nevztahují na finanční příspěvky poskytnuté členskými státy a na finanční příspěvky z odvodů nebo povinných příspěvků poskytnutých členskými státy nebo navrhujícími organizacemi na programy, na něž je poskytována podpora Společenství v rámci článku 36 Smlouvy a které se Komise rozhodla přijmout v souladu s čl. 6 odst. 4 nebo čl. 7 odst. 3."
          9. V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Monitorovací skupina složená ze zástupců Komise, zúčastněných členských států a zúčastněných navrhujících organizací dohlíží na řádné provádění programu podle článků 6 a 7.
          3. Zúčastněné členské státy jsou příslušné pro monitorování programů uvedených v článku 6 a 7 a provádění souvisejících plateb. Členské státy zajistí, aby veškeré informační a propagační materiály vzniklé na základě přijatého programu byly v souladu s právem Společenství."
          10. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 13a
          Před sestavením seznamu podle článku 4 nebo hlavních směrů podle článku 5, před schválením programů podle článků 6 a 7, před rozhodnutím o opatřeních podle článku 7a nebo před provedením opatření podle článku 12 může Komise konzultovat:
          a) stálou skupinu pro propagaci zemědělských produktů Poradního výboru pro zdravotní nezávadnost a bezpečnost zemědělských produktů;
          b) technické pracovní skupiny "ad hoc" složené ze členů řídícího výboru podle čl. 13 odst. 1 nebo odborníků se zvláštní odborností ve věcech propagace a informování veřejnosti."
          11. Článek 14 se nahrazuje tímto:
          "Článek 14
          Komise do 31. prosince 2006 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení spolu s případnými vhodnými návrhy."
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. listopadu 2004.
          Za Radu
          C. Veerman
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Stanovisko ze dne  14. října 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Stanovisko ze dne  27. října 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. L 327, 21.12.1999, s. 7.
          [4] Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2.
          [5] Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1481/2004 (Úř. věst. L 272, 20.8.2004, s. 11).
          [6] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1215/2004 (Úř. věst. L 232, 1.7.2004, s. 21).
          [7] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1)."
          [8] Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1481/2004 (Úř. věst. L 272, 20.8.2004, s. 11).
          [9] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1215/2004 (Úř. věst. L 232, 1.7.2004, s. 21).
          [10] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1)."


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.