Nařízení Komise (ES) č. 2064/2004 ze dne 30. listopadu 2004 o zákazu rybolovu tkaničnice tmavé plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2064/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2064/2004
          ze dne 30. listopadu 2004
          o zákazu rybolovu tkaničnice tmavé plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku [1], a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 2340/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se pro roky 2003 a 2004 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb [2] určuje kvóty pro tkaničnici tmavou na rok 2004.
          (2) S cílem zajistit dodržování ustanovení týkajících se množstevních omezení odlovů populace, na niž se vztahuje kvóta, je nezbytné, aby Komise určila datum, ke kterému se bude mít za to, že úlovky odlovené plavidly plujícími pod vlajkou členského státu vyčerpaly přidělenou kvótu.
          (3) Podle informací, které byly sděleny Komisi, úlovky tkaničnice tmavé odlovené ve vodách oblasti ICES V, VI, VII, XII (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska nebo registrovanými ve Španělsku naplnily kvótu přidělenou na rok 2004. Španělsko zakázalo rybolov této populace od 3. listopadu 2004. Mělo by být proto stanoveno toto datum,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Má se za to, že úlovky tkaničnice tmavé odlovené ve vodách oblasti ICES V, VI, VII, XII (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska nebo registrovanými ve Španělsku vyčerpaly kvótu přidělenou Španělsku na rok 2004.
          Zakazuje se rybolov tkaničnice tmavé ve vodách oblasti ICES V, VI, VII, XII (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Španělska nebo registrovanými ve Španělsku, jakož i uchovávání této populace odlovené těmito plavidly na palubě, její překládka nebo vykládka od data, od kterého se použije toto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 3. listopadu 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Joe Borg
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 356, 31.12.2002, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.