Nařízení Komise (ES) č. 2065/2004 ze dne 30. listopadu 2004 o zákazu rybolovu tresky obecné plavidly plujícími pod vlajkou Německa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2065/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2065/2004
          ze dne 30. listopadu 2004
          o zákazu rybolovu tresky obecné plavidly plujícími pod vlajkou Německa
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku [1], a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů [2], určuje kvóty pro tresku obecnou na rok 2004.
          (2) S cílem zajistit dodržování ustanovení týkajících se množstevních omezení odlovů populace, na niž se vztahuje kvóta, je nezbytné, aby Komise určila datum, ke kterému se bude mít za to, že úlovky odlovené plavidly plujícími pod vlajkou členského státu vyčerpaly přidělenou kvótu.
          (3) Podle informací, které byly sděleny Komisi, úlovky tresky obecné odlovené ve vodách oblasti ICES I, IIb plavidly plujícími pod vlajkou Německa nebo registrovanými v Německu naplnily kvótu přidělenou na rok 2004. Německo zakázalo rybolov této populace od 22. října 2004. Mělo by být proto stanoveno toto datum,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Má se za to, že úlovky tresky obecné odlovené ve vodách oblasti ICES I, IIb plavidly plujícími pod vlajkou Německa nebo registrovanými v Německu vyčerpaly kvótu přidělenou Německu na rok 2004.
          Zakazuje se rybolov tresky obecné ve vodách oblasti ICES I, IIb prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Německa nebo registrovanými v Německu, jakož i uchovávání, překládka a vykládka této populace odlovené těmito plavidly od data, od kterého se použije toto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 22. října 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Joe Borg
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 344, 31.12.2003, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.