Nařízení Rady (ES) č. 2067/2004 ze dne 22. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2067/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2067/2004
          ze dne 22. listopadu 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], a zejména na čl. 45 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Odchylně od čl. 45 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 povoluje nařízení (ES) č. 527/2003 [2] dovoz do Společenství vín pocházejících z Argentiny, u nichž bylo použito enologických postupů nestanovených právními předpisy Společenství. Platnost tohoto povolení uplyne dne 30. září 2004.
          (2) V současné době jedná Společenství, zastoupené Komisí, a Argentina o uzavření dohody o obchodu vínem. Tato jednání se týkají zejména příslušných enologických postupů obou smluvních stran a ochrany zeměpisných označení.
          (3) Pro usnadnění průběhu těchto jednání by měla být povolena výjimka umožňující přidávání kyseliny jablečné do vín vyráběných na území Argentiny a dovážených do Společenství, a to na přechodnou dobu do vstupu v platnost dohody uzavřené na základě tohoto jednání, nejpozději však do 30. září 2005.
          (4) Nařízení (ES) č. 527/2003 by proto mělo být změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V čl. 1 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 527/2003 se datum " 30. září 2004" nahrazuje datem " 30. září 2005".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. října 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. listopadu 2004.
          Za Radu
          C. Veerman
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).
          [2] Úř. věst. L 78, 25.3.2003, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 1776/2003 (Úř. věst. L 260, 11.10.2003, s. 1).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.