Nařízení Rady (ES) č. 2068/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2068/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2068/2004
          ze dne 29. listopadu 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na první větu čl. 181a odst. 2 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Evropská agentura pro obnovu provádí pomoc Společenství podle nařízení (ES) č. 2666/2000 [2] v Srbsku a Černé Hoře včetně Kosova, jak bylo vymezeno rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1244 ze dne 10. června 1999, a v Bývalé jugoslávské republice Makedonii.
          (2) Nařízení (ES) č. 2667/2000 [3] se použije do 31. prosince 2004.
          (3) Podle nařízení (ES) č. 2667/2000 předloží Komise Radě hodnotící zprávu o používání uvedeného nařízení spolu s návrhem postavení agentury.
          (4) Komise uvedenou zprávu zveřejnila dne 4. června 2004.
          (5) Pomoc Společenství Srbsku a Černé Hoře včetně Kosova, jak bylo vymezeno rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1244 ze dne 10. června 1999, a Bývalé jugoslávské republice Makedonii je pro období 2002 až 2006 naplánována v strategických plánech pro zemi, a to v souladu s finančními výhledy Společenství. Komise v současné době připravuje návrh víceletých orientačních programů pro uvedené země a území na období 2005–2006.
          (6) Vzhledem ke kladnému hodnocení působení agentury a ke skutečnosti, že rámec pomoci Společenství zahrnuje období do roku 2006, je důležité zajistit nepřetržité provádění pomoci Společenství. Proto by měl být mandát Evropské agentury pro obnovu prodloužen do 31. prosince 2006.
          (7) Ve Svazové republice Jugoslávii byla dne 4. února 2003 přijata ústavní listina, podle níž se název země mění na "Srbsko a Černá Hora" [4]. Tato změna názvu by se měla zohlednit.
          (8) Nařízení (ES) č. 2667/2000 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2667/2000 se mění takto:
          1. v článku 1 se slova "pro Svazovou republiku Jugoslávii" nahrazují slovy "pro Srbsko a Černou Horu";
          2. v čl. 2 odst. 1 písm. b) se slova "Svazové republiky Jugoslávie" nahrazují slovy "Srbska a Černé Hory";
          3. v čl. 4 odst. 10 se slova "pro Svazovou republiku Jugoslávii" nahrazují slovy "pro Srbsko a Černou Horu";
          4. článek 14 se nahrazuje tímto:
          "Článek 14
          Do 31. prosince 2005 Komise předloží Radě zprávu o budoucnosti mandátu Evropské agentury pro obnovu. Případný návrh na prodloužení mandátu agentury déle než do 31. prosince 2006 by měla Komise předložit Radě do 31. března 2006.";
          5. článek 15 se nahrazuje tímto:
          "Článek 15
          Komise může agenturu pověřit prováděním pomoci Společenství, o níž bylo pro Srbsko a Černou Horu a pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii rozhodnuto podle nařízení (ES) č. 1628/96.";
          6. v článku 16 se datum " 31. prosince 2004" nahrazuje datem " 31. prosince 2006".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. listopadu 2004.
          Za Radu
          L. J. Brinkhorst
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Stanovisko ze dne  17. listopadu 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 2415/2001 (Úř. věst. L 327, 12.12.2001, s. 3).
          [3] Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1646/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 16).
          [4] Včetně Kosova, jak bylo vymezeno rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1244 ze dne  10. června 1999.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.