Nařízení Komise (ES) č. 2070/2004 ze dne 1. prosince 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Indické republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2070/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2070/2004
          ze dne 1. prosince 2004,
          kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Indické republiky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí [1], a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o opatřeních k přístupu textilních výrobků na trh parafované 31. prosince 1994 [2] stanoví, že některé žádosti Indie o tzv. "výjimečnou flexibilitu" mají být posuzovány vstřícně.
          (2) Indická republika podala žádost o převody mezi kategoriemi dne 13. října 2004.
          (3) Převody požadované Indickou republikou jsou v mezích ustanovení týkajících se flexibility, které jsou uvedeny v článku 7 a stanoveny v příloze VIII, sloupci 9 nařízení (EHS) č. 3030/93.
          (4) Žádosti je vhodné vyhovět.
          (5) Je žádoucí, aby toto nařízení vstoupilo v platnost prvním dnem po vyhlášení, aby bylo hospodářským subjektům umožněno využívat jeho výhod co nejdříve.
          (6) Opatření obsažená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil podle článku 17 nařízení (EHS) č. 3030/93,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Převody mezi množstevními limity textilního zboží pocházejícího z Indické republiky se pro kvótový rok 2004 schvalují podle přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. prosince 2004.
          Za Komisi
          Peter Mandelson
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1627/2004 (Úř. věst. L 295, 18.9.2004, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 153, 27.6.1996, s. 53.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.