Nařízení Komise (ES) č. 2077/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o používání technologických činidel

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2077/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2077/2004
          ze dne 3. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o používání technologických činidel
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu [1], a zejména na třetí větu patnácté odrážky článku 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) S ohledem na nové informace a technologický vývoj, o kterých informovala skupina pro technologické a hospodářské hodnocení ve zprávě o pokroku z března 2002 [2] o regulovaných látkách používaných jako chemická technologická činidla, by měla být pozměněna příloha IV nařízení (ES) č. 2037/2000 v důsledku rozhodnutí X/14 [3] a rozhodnutí XV/6 [4] přijatých při desátém (1998) a patnáctém (2003) zasedání smluvních stran Montrealského protokolu.
          (2) Přesněji řečeno, rozhodnutí XV/6 doplňuje technologické činidlo tetrachlormethan na výrobu cyklodimu (rozpouštědlo) a ruší použití CFC-113 jako technologického činidla ve výrobě vinorelbinu (farmaceutický přípravek) a použití tetrachlormethanu jako technologického činidla ve výrobě tralomethrinu (insekticid).
          (3) Nařízení (ES) č. 2037/2000 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 2037/2000,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha VI nařízení (ES) č. 2037/2000 se nahrazuje pozměněným zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. prosince 2004.
          Za Komisi
          Stavros Dimas
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1804/2003 (Úř. věst. L 265, 16.10.2003, s. 1).
          [2] Zpráva skupiny pro technologické a hospodářské hodnocení (Technology and Economic Assessment Panel), duben 2002, svazek 1, zpráva o pokroku o technologických činidlech.
          [3] Desáté zasedání smluvních stran Montrealského protokolu v roce 1998, rozhodnutí X/14: Technologická činidla.
          [4] Patnácté zasedání smluvních stran Montrealského protokolu v roce 2003, rozhodnutí XV/6: Seznam použití regulovaných látek jako technologických činidel.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          --------------------------------------------------
          "PŘÍLOHA VI
          Procesy, v nichž jsou regulované látky použity jako technologická činidla uvedená v patnácté odrážce článku 2
          a) použití tetrachlormethanu k vyloučení trichloridu dusíku při výrobě chloridu sodného a kaustické sody;
          b) použití tetrachlormethanu ke zpětnému získávání chloru z výstupního plynu při výrobě chloru;
          c) použití tetrachlormethanu při výrobě chlorované pryže;
          d) použití tetrachlormethanu při výrobě isobutylacetophenonu (ibuprofen-analgetikum);
          e) použití tetrachlormethanu při výrobě polyphenylenterephtalamidu;
          f) použití CFC-11 ve výrobě jemných syntetických polyolefinových vláknitých folií;
          g) použití CFC-12 při fotochemické syntéze perfluorpolyetherpolyperoxidových prekurzorů, Z-perfluorpolyetherů a difunkčních derivátů;
          h) použití CFC-113 při redukci meziproduktu perfluorpolyetherpolyperoxidu k výrobě diesterů perfluorpolyetheru;
          i) použití CFC-113 v přípravě vícefunkčních perfluorpolyetherových diolů;
          j) použití tetrachlormethanu při výrobě cyklodimu;
          k) použití HCFC v procesech uvedených v bodech a) až j) pro nahrazení CFC nebo tetrachlormethanu."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.