Nařízení Komise (ES) č. 2079/2004 ze dne 6. prosince 2004 o stanovení koeficientů úpravy, které budou přizpůsobeny specifickým směrným množstvím tradičních dodavatelů a zvláštním povolením nových dodavatelů v rámci dodatkového množství při dovozu banánů do nových členských států na rok 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2079/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2079/2004
          ze dne 6. prosince 2004
          o stanovení koeficientů úpravy, které budou přizpůsobeny specifickým směrným množstvím tradičních dodavatelů a zvláštním povolením nových dodavatelů v rámci dodatkového množství při dovozu banánů do nových členských států na rok 2005
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1892/2004 ze dne 29. října 2004, které se týká přechodných opatření při dovozu banánů do společenství z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska [1], a zejména na čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 5 tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1892/2004 stanovilo 460000 tun jako dodatkové množství, které je uvolněno k dovozu banánů do nových členských států v roce 2005, z čehož je 381800 tun určeno pro tradiční dovozce a 78200 tun pro nové dovozce.
          (2) Aplikací článků 5 a 6 výše uvedeného nařízení musí být stanoveny nezbytné koeficienty úpravy, aby oprávněné národní úřady určily specifická směrná množství pro tradiční dodavatele a zvláštní povolení pro nové dodavatele na rok 2005.
          (3) Podle oznámení provedených národními úřady se celková částka specifického směrného množství tradičních dodavatelů zvyšuje na 579810,262 tun; celková částka žádostí o zvláštní povolení nových dodavatelů se zvyšuje na 365777,714 tun.
          (4) Podle toho je třeba určit ve vztahu k dodatkovému množství a sdělení členských států výše uvedené koeficienty úpravy. Aby dodavatelé mohli včas předkládat žádosti o certifikáty, musí předpisy tohoto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V rámci dodatkového množství, uvolněného k dovozu banánů do nových členských států v roce 2005, stanoveného v čl. 3 nařízení (ES) č. 1892/2004:
          a) koeficient úpravy, který bude přizpůsoben specifickému směrnému množství každého tradičního dodavatele podle čl. 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení, je 0,65849;
          b) koeficient úpravy, který bude přizpůsoben žádosti o zvláštní povolení každého nového dodavatele podle čl. 6 odst. 5, je 0,21379.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 6. prosince 2004.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 50.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.