Nařízení Komise (ES) č. 2081/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sdělování údajů nezbytných k provádění nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2081/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2081/2004
          ze dne 6. prosince 2004,
          kterým se stanoví pravidla pro sdělování údajů nezbytných k provádění nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 ze dne 26. října 1971 o společné organizaci trhu s osivem [1], a zejména na čl. 4 odst. 2 a článek 9 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) S ohledem na reformu semenářského odvětví zavedenou nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 [2] je třeba přezkoumat a zjednodušit údaje, které členské státy mají sdělovat Komisi podle článku 9 nařízení (EHS) č. 2358/71. Kromě toho bylo nařízení Komise (EHS) č. 3083/73 ze dne 14. listopadu 1973 o sdělování údajů nezbytných k provádění nařízení (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem [3] několikrát změněno. Z důvodu srozumitelnosti je třeba nahradit toto nařízení novým zněním. Nařízení (EHS) č. 3083/73 by proto mělo být zrušeno.
          (2) V důsledku změny situace na trhu s hybridní kukuřicí a hybridním čirokem k setí již není nezbytné nepřetržitě sledovat obchodní vztahy s třetími zeměmi. Na dovoz hybridní kukuřice a hybridního čiroku k setí by se již neměl vztahovat režim dovozních licencí podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2358/71. Proto je vhodné zrušit nařízení Komise (EHS) č. 1117/79 ze dne 6. června 1979, kterým se stanoví produkty v semenářském odvětví, na které se vztahuje režim dovozních licencí [4], a dále již nevyžadovat sdělování příslušných údajů.
          (3) Řídící výbor pro osivo nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro každý druh nebo skupinu odrůd uvedenou v příloze nařízení (EHS) č. 2358/71 sdělují členské státy Komisi elektronickou cestou údaje vyjmenované v příloze uvedeného nařízení ve lhůtách, které jsou v uvedeném nařízení stanoveny.
          Článek 2
          Zrušují se nařízení (EHS) č. 3083/73 a nařízení (EHS) č. 1117/79.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 6. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 246, 5.11.1971, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 864/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 48).
          [3] Úř. věst. L 314, 15.11.1973, s. 20. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1679/92 (Úř. věst. L 176, 30.6.1992, s. 17).
          [4] Úř. věst. L 139, 7.6.1979, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2811/86 (Úř. věst. L 260, 12.9.1986, s. 8).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Č. | Druh údajů(podle druhu a skupiny odrůd) | Datum dodání údajů |
          Rok sklizně | Kalendářní rok následující po sklizni |
          1 | Celková plocha přihlášená k certifikaci (v ha) | 1. července | |
          2 | Celková plocha přijatá k certifikaci (v ha) | 15. listopadu | |
          3 | Odhadovaná sklizeň (na 100 kg) | 15. listopadu | |
          4 | Celkové sklizené množství (na 100 kg) | | 1. října |
          5 | Čisté prodejní ceny z hospodářství vyplacené pěstiteli (v EUR/100 kg) | | 1. října |
          6 | Zásoby velkoobchodníků na konci hospodářského roku (na 100 kg) | | 1. října |
          [1] U druhů osiva sklizeného při druhé seči je příslušná lhůta 1. září roku sklizně.
          [2] Tyto údaje se uvádějí pouze pro základní a certifikovaná osiva.
          [3] Údaje o množství se vztahují k osivu, které splňuje certifikační požadavky, popř. také požadavky na povolení k certifikaci u čísel 4 a 6.
          [4] U druhů, které mohou být uvedeny na trh ve Společenství jako "obchodní" osivo, se uvádějí odděleně údaje pro:
          - základní a certifikované osivo a
          - obchodní osivo.
          [5] V ceně nejsou zahrnuty náklady na uvádění na trh, certifikaci, dopravu, DPH ani výše podpory.
          [6] Hospodářský rok podle článku 2 nařízení (EHS) č. 2358/71 (Úř. věst. L 246, 5.11.1971, s. 1).
          [7] Pro členské státy mimo eurozónu se použije přepočítací koeficient platný k 1. srpnu hospodářského roku.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.