Nařízení Komise (ES) č. 2084/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2837/93, pokud jde o lhůtu pro vyplacení podpory pro udržování olivových hájů v tradičních oblastech pěstování oliv na menších ostrovech v Egejském moři

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2084/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2084/2004
          ze dne 6. prosince 2004,
          kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2837/93, pokud jde o lhůtu pro vyplacení podpory pro udržování olivových hájů v tradičních oblastech pěstování oliv na menších ostrovech v Egejském moři
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2019/93 ze dne 19. července 1993, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro menší ostrovy v Egejském moři týkající se některých zemědělských produktů [1], a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 2 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Komise (EHS) č. 2837/93 ze dne 18. října 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o udržování olivových hájů v tradičních oblastech pěstování oliv [2], stanoví, že paušální podpora na hektar pro udržování olivových hájů v tradičních oblastech pěstování oliv na menších ostrovech v Egejském moři se každoročně vyplácí v období od 16. října do 30. listopadu.
          (2) Vyplácení podpory na ostrovech v Egejském moři lze provádět na základě počítačového programu, který pokryje celou dotyčnou oblast. Tento počítačový program byl zaveden v rámci pilotního projektu v roce 2003 a v současné době je třeba u něj provést určité úpravy. Proto by pro rok 2004 mělo být Řecku umožněno prodloužit lhůtu pro vyplacení paušální podpory na hektar, která se běžně vyplácí v období od 16. října do 30. listopadu, na období od 16. října do 31. ledna 2005.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro oleje a tuky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od čl. 2 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2837/93 je Řecko oprávněno vyplácet pro rok 2004 paušální podporu na hektar pro udržování olivových hájů podle čl. 11 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2019/93 v období od 16. října 2004 do 31. ledna 2005.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 6. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 184, 27.7.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 260, 19.10.1993, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2384/2002 (Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 124).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.