Nařízení Komise (ES) č. 2090/2004 ze dne 8. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2090/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2090/2004
          ze dne 8. prosince 2004
          o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu [1], a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.
          (2) Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. prosince 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. prosince 2004.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          nařízení Komise ze dne 8. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
          (EUR/100 kg) |
          Kód KN | Kódy třetích zemí | Standardní dovozní hodnota |
          07020000 | 052 | 109,5 |
          204 | 94,4 |
          999 | 102,0 |
          07070005 | 052 | 131,1 |
          204 | 32,5 |
          999 | 81,8 |
          07099070 | 052 | 103,1 |
          204 | 71,7 |
          999 | 87,4 |
          08051010, 08051030, 08051050 | 052 | 50,8 |
          204 | 42,7 |
          382 | 32,3 |
          388 | 52,3 |
          528 | 36,4 |
          999 | 42,9 |
          08052010 | 204 | 59,0 |
          999 | 59,0 |
          08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | 052 | 69,4 |
          204 | 46,4 |
          464 | 161,3 |
          624 | 95,2 |
          720 | 30,2 |
          999 | 80,5 |
          08055010 | 052 | 61,3 |
          528 | 42,4 |
          999 | 51,9 |
          08081020, 08081050, 08081090 | 052 | 116,3 |
          388 | 150,4 |
          400 | 88,3 |
          404 | 115,5 |
          512 | 105,2 |
          720 | 63,4 |
          804 | 109,0 |
          999 | 106,9 |
          08082050 | 720 | 43,1 |
          999 | 43,1 |
          [1] Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód "999" znamená "jiná země původu".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.