Nařízení Komise (ES) č. 2092/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2092/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2092/2004
          ze dne 8. prosince 2004,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], a zejména na čl. 32 odst. 1 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty [2] (dále "dohoda"), která byla schválena jménem Společenství rozhodnutím 2002/309/ES, Euratom, stanoví bezcelní dovoz v množství 1200 tun vykostěného sušeného hovězího masa kódu KN ex02102090 ročně.
          (2) Z důvodu krize BSE strany ve společném prohlášení o masném odvětví obsaženém v závěrečném aktu k dohodě [3] prohlásily, že by měla být Společenstvím výjimečně otevřena roční autonomní kvóta pro 700 tun čisté hmotnosti sušeného hovězího masa podléhajícího clu podle hodnoty zboží a osvobozeného od zvláštního cla do doby zrušení dovozových omezení uvalených na Švýcarsko některými členskými státy. Nařízení Komise (ES) č. 2424/1999 ze dne 15. listopadu 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa stanovenou v nařízení Rady (ES) č. 2249/1999 [4] otevřelo víceletou celní kvótu pro dovoz 700 tun vykostěného sušeného hovězího masa ročně ze Švýcarska od 1. července do 30. června následujícího roku.
          (3) Na svém třetím zasedání konaném dne 4. prosince 2003 v Bruselu Smíšený výbor pro zemědělství došel k závěru, že po přijetí rozhodnutí č. 2/2003 Smíšeného veterinárního výboru zřízeného dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 25. listopadu 2003, kterým se mění dodatky 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 11 přílohy 11 dohody [5], a následném zrušení omezujících opatření členských států vůči Švýcarsku, by měly být co nejdříve používány koncese stanovené v této dohodě. S ohledem na změnu pravidel původu bylo však společně považováno za nezbytné poskytnout provozovatelům dostatečný čas na to, aby se přizpůsobili a podnikli patřičné kroky v souvislosti s případnými zásobami. Bylo proto dohodnuto provádět nové koncese ode dne 1. ledna 2005.
          (4) Prováděcí pravidla by proto měla být stanovena na víceletém základě pro bezcelní dovozní kvótu pro množství 1200 tun ročně počínaje dnem 1. ledna 2005 pro vykostěné sušené hovězí maso kódu KN ex02102090 pocházející ze Švýcarska.
          (5) Aby se na ně mohla vztahovat tato celní kvóta, měly by být dotčené produkty v souladu s pravidly uvedenými v článku 4 dohody původem ze Švýcarska. Měla by být stanovena přesná definice produktů, na které se tato kvóta vztahuje. Z důvodu kontroly by měl dovoz podle této kvóty podléhat předložení osvědčení o pravosti potvrzujícího, že maso přesně odpovídá příslušné definici. Je nezbytné stanovit vzor těchto osvědčení, jakož i prováděcí pravidla pro jejich používání.
          (6) Správa režimů by měla být založena na dovozních licencích. Proto musí existovat pravidla pro podávání žádostí a je také nutné stanovit údaje, které musí figurovat v žádostech a v licencích, popřípadě odchylně od nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [6] a od nařízení Komise (ES) č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa a o zrušení nařízení (EHS) č. 2377/80 [7].
          (7) Za účelem zajištění řádné správy dovozu dotčených produktů je třeba stanovit, že vydání dovozních licencí závisí na ověření, a to zejména údajů na osvědčeních o pravosti.
          (8) Nařízení (ES) č. 2424/1999 by se mělo zrušit.
          (9) Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Celní kvóta Společenství pro bezcelní dovoz vykostěného sušeného hovězího masa kódu KN ex02102090 pocházejícího ze Švýcarska se otevírá na několikaletém základě pro roční objem 1200 tun pro období od 1. ledna do 31. prosince (dále jen "kvóta").
          Pořadové číslo kvóty je 09.4202.
          2. Pravidla původu použitelná na produkty uvedené v odstavci 1 jsou pravidla stanovená v článku 4 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty.
          3. Pro účely tohoto nařízení se "vykostěným sušeným masem" rozumí kusy masa z kýt skotu od 18 měsíců věku, bez viditelného vnitrosvalového tuku (3 až 7 %), s hodnotou pH čerstvého masa mezi 5,4 a 6,0, solené, kořeněné, lisované, sušené pouze čerstvým suchým vzduchem, s tvorbou ušlechtilé plísně (květ mikroskopických hub). Hmotnost konečného produktu je mezi 41 % a 53 % výchozí suroviny před nasolením.
          Článek 2
          1. Dovozy množství stanovených v čl. 1 odst. 1 závisí na předložení dovozní licence při propuštění do volného oběhu.
          2. Originál osvědčení o pravosti vystavený v souladu s článkem 3 a jeho opis se předloží příslušnému orgánu spolu se žádostí o první dovozní licenci vztahující se k tomuto osvědčení o pravosti.
          Originál osvědčení o pravosti je uložen u uvedeného orgánu.
          3. Osvědčení o pravosti se může použít pro vydání více než jedné dovozní licence na množství nepřesahující množstvící uvedená v osvědčení. Pokud je na osvědčení vydána více než jedna licence, příslušný orgán potvrdí osvědčení o pravosti s uvedením přiděleného množství.
          4. Příslušné orgány mohou vydat dovozní licence pouze až po ověření, že veškeré údaje uvedené v osvědčení o pravosti odpovídají údajům, které v této věci týdně dostávají od Komise. Licence se vydají ihned poté.
          Příslušné orgány však mohou ve výjimečných případech a na řádně odůvodněnou žádost vydat dovozní licence na základě příslušných osvědčení o pravosti předtím, než obdrží informace od Komise. V takových případech se jistota pro dovozní licence rovná částce odpovídající clu v plné výši podle společného celního sazebníku. Po obdržení informací týkajících se osvědčení členské státy nahradí tuto jistotu jistotou uvedenou v článku 4 nařízení (ES) č. 1445/1995.
          5. Žádost o licenci a licence samotná obsahují v kolonce 20 jednu z poznámek uvedených v příloze I.
          Článek 3
          1. Osvědčení o pravosti uvedená v článku 2 se vystaví v jednom originále a dvou opisech vytištěných a vyplněných v jednom z úředních jazyků Evropského společenství v souladu se vzorem uvedeným v příloze II. Mohou být také vytištěna a vyplněna v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků vyvážející země.
          Příslušné orgány členského státu, ve kterém je podána žádost o dovozní licenci, mohou požadovat překlad osvědčení.
          2. Formát osvědčení je 210 × 297 mm. Papír, který se má použít, váží alespoň 40 g/m2. Originál je bílý, první opis růžový a druhý opis žlutý.
          3. Originál a opisy osvědčení se vyplní buď na psacím stroji nebo rukou. Pokud se vyplňují rukou, je nutné vyplnit je černým inkoustem a tiskacími písmeny.
          4. Každé osvědčení má vlastní pořadové číslo, po kterém následuje název vydávající země.
          Opisy jsou opatřeny stejným pořadovým číslem a názvem jako originál.
          5. V osvědčení je jasně stanovena definice vykostěného sušeného masa uvedená v čl. 1 odst. 3.
          6. Osvědčení jsou platná pouze tehdy, pokud jsou řádně potvrzena vystavujícím orgánem uvedeným v příloze III.
          Osvědčení jsou řádně potvrzená, pokud je na nich uvedeno datum a místo vystavení a pokud obsahují razítko vystavujícího orgánu a podpis osoby nebo osob zmocněných k jejich podpisu.
          Článek 4
          1. Vystavující orgány uvedené v příloze III musí:
          a) být uznávány jako takové dotčenou vyvážející zemí;
          b) se zavázat, že budou ověřovat údaje v osvědčeních;
          c) se zavázat, že předají Komisi alespoň jednou týdně veškeré informace nezbytné pro ověření údajů v osvědčeních o pravosti, zejména číslo osvědčení, vývozce, příjemce, zemi určení, produkt, čistou hmotnost a datum podepsání.
          2. Komise může změnit seznam v příloze III, pokud již není splněna podmínka uvedená v odst. 1 písm. a) tohoto článku nebo pokud vystavující orgán neplní jakýkoli ze svých závazků.
          Článek 5
          Osvědčení o pravosti a dovozní licence jsou platné tři měsíce ode dne jejich vydání. Jejich platnost však vyprší dne 31. prosince následujícího po dni vydání.
          Článek 6
          Ustanovení nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95 se použijí s výhradou ustanovení tohoto nařízení.
          Článek 7
          Orgány vyvážejících zemí sdělí Komisi vzory otisků razítek používaných jejich vystavujícími orgány a jména a podpisy osob zmocněných k podpisu osvědčení o pravosti. Stejně tak musí být co nejdříve oznámeny Komisi veškeré následné změny razítek nebo jmen. Komise sdělí tyto údaje příslušným orgánům členských států.
          Článek 8
          Nařízení (ES) č. 2424/1999 se zrušuje.
          Článek 9
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1899/2004 (Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 67).
          [2] Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.
          [3] Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 352.
          [4] Úř. věst. L 294, 16.11.1999, s. 13. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1118/2004 (Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).
          [5] Úř. věst. L 23, 28.1.2004, s. 27.
          [6] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 636/2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 25).
          [7] Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1118/2004.
          --------------------------------------------------
          Příloha I
          Poznámky uvedené v čl. 2 odst. 5
          španělsky: Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento (CE) no 2092/2004
          česky: Vykostěné sušené hovězí maso – směrnice (ES) č. 2092/2004
          dánsky: Tørret udbenet oksekød — forordning (EF) nr. 2092/2004
          německy: Entbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Verordnung (EG) Nr. 2092/2004
          estonsky: Kuivatatud kondita veiseliha – määrus (EÜ) nr 2092/2004
          řecky: Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2092/2004
          anglicky: Dried boneless beef — Regulation (EC) No 2092/2004
          francouzsky: Viande bovine séchée désossée — Règlement (CE) no 2092/2004
          italsky: Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento (CE) n. 2092/2004
          lotyšsky: Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Regula (EK) Nr. 2092/2004
          litevsky: Džiovinta jautiena be kaulų – Reglamentas (EB) Nr. 2092/2004
          maďarsky: Szárított, kicsontozott marhahús – 2092/2004/EK rendelet
          nizozemsky: Gedroogd rundvlees zonder been — Verordening (EG) nr. 2092/2004
          polsky: Suszone mięso wołowe bez kości — Rozporządzenie (WE) nr 2092/2004
          portugalsky: Carne de bovino seca desossada — Regulamento (CE) n.o 2092/2004
          slovinsky: Vykostené, sušené hovädzie mäso – Nariadenie (ES) č. 2092/2004
          slovensky: Posušeno goveje meso brez kosti – Uredba (ES) št. 2092/2004
          finsky: Kuivattua luutonta naudanlihaa – asetus (EY) N:o 2092/2004
          švédsky: Torkat benfritt nötkött – förordning (EG) nr 2092/2004
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          1. Odesílatel (celé jméno a adresa)
          OSVĚDČENÍ č. 0000 ORIGINÁL VYVÁŽEJÍCÍ ZEMĚ:
          2. Příjemce (celé jméno a adresa)
          OSVĚDČENÍ O PRAVOSTI pro vývoz vykostěného sušeného hovězího masa do ES (podle nařízení (ES) č. 2092/2004)
          Poznámky A. Toto osvědčení se vystavuje v jednom originálu a dvou opisech.
          B. Originál i oba jeho opisy se vyplní na psacím stroji nebo rukou. Pokud se vyplňují rukou, je nutné vyplnit je černým inkoustem a tiskacími písmeny.
          C. Hygienické osvědčení (formulář M-9303) č.
          3. Značky, čísla, počet a povaha balení, popis zboží
          4. Podpoložka Kombinované nomenklatury
          5. Hrubá hmotnost (kg)
          6. Čistá hmotnost (kg)
          7. Čistá hmotnost (kg) (slovy)
          8. Já, níže podepsaný , jednající za oprávněný vystavující orgán (kolonka č. 9), potvrzuji, že výše popsané zboží přesně odpovídá původu a definici uvedeným v čl. 1 odst. 2 a 3 nařízení Komise (ES) č. 2092/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska.
          9. Oprávněný vystavující orgán
          Místo Datum (Razítko vystavujícího orgánu) (podpis)
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Seznam orgánů ve vyvážejících zemích zmocněných k vydávání osvědčení o pravosti
          ŠVÝCARSKO:
          -  Office vétérinaire federal/Bundesamt für Veterinärwesen/Ufficio federale di veterinaria
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.