Nařízení Komise (ES) č. 2094/2004 ze dne 8. prosince 2004 o otevření a správě celní kvóty pro 10000 tun jinak zpracovaných ovesných zrn kódu KN 11042298

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2094/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2094/2004
          ze dne 8. prosince 2004
          o otevření a správě celní kvóty pro 10000 tun jinak zpracovaných ovesných zrn kódu KN 11042298
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ve snaze o dodržení mezinárodních závazků Společenství zavedlo na hospodářský rok a od 1. ledna 1996 celní kvótu s nulovým clem pro jinak zpracovaná ovesná zrna kódu KN 11042298.
          (2) Až do hospodářského roku 2004/05 je tato celní kvóta spravována nařízením Komise (ES) č. 2369/96 ze dne 12. prosince 1996 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro 10000 tun jinak zpracovaných ovesných zrn kódu KN 11042298 [2]. Toto nařízení počítá se správou založenou na dovozních licencích, přičemž žádosti o ně se podávají každý měsíc.
          (3) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [3], stanovilo pravidla pro správu celních kvót určených k použití podle chronologického pořadí dat celních prohlášení a k dohledu nad dovozy, na něž se vztahuje preferenční režim.
          (4) Ve snaze o zjednodušení a s ohledem na malý objem celní kvóty pro jinak zpracovaná ovesná zrna kódu KN 11042298 je vhodné použít od hospodářského roku 2005/06 ustanovení nařízení (EHS) č. 2454/93 pro správu uvedené kvóty a zrušit nařízení (ES) č. 2369/96. Z administrativních důvodů je nezbytné zavést pro uvedenou kvótu nové pořadové číslo.
          (5) Ustanovení čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 stanoví odchylku od povinnosti předložit dovozní licenci u produktů, které podstatným způsobem neovlivňují situaci v zásobení trhu s obilovinami. Společenství každoročně dováží v průměru 6000 tun jinak zpracovaných ovesných zrn kódu KN 11042298. Jedná se o omezené množství velice zvláštního produktu z hlediska jeho průmyslového využití, které nemá žádný vliv na trh s obilovinami. Je tedy možné učinit odchylku od povinnosti předložit dovozní licenci podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Celní kvóta uvedená v příloze se otevírá pro každý hospodářský rok od 1. července do 30. června.
          Článek 2
          Celní kvótu uvedenou v příloze spravuje Komise v souladu s články 308a až 308d nařízení (EHS) č. 2454/93.
          Článek 3
          Dovoz ovesných zrn v rámci celní kvóty uvedené v článku 1 nepodléhá předložení dovozní licence.
          Článek 4
          Nařízení (ES) č. 2369/96 se zrušuje.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. července 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 323, 13.12.1996, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).
          [3] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Celní kvóta pro období od 1. července do 30. června
          Pořadové číslo | Kód KN | Popis zboží | Hodnota kvóty v čisté hmotnosti(tuny) | Celní sazba | Původ |
          09.0043 | 11042298 | Jinak zpracovaná ovesná zrna | 10000 | 0 | Všechny třetí země (erga omnes) |
          [1] Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis zboží pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN, které platí v okamžiku přijetí tohoto nařízení.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.