Nařízení Komise (ES) č. 2095/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na vývozní náhrady pro některé druhy másla a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na vývozní náhrady pro sušené odstředěné mléko

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2095/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2095/2004
          ze dne 8. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na vývozní náhrady pro některé druhy másla a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na vývozní náhrady pro sušené odstředěné mléko
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na čl. 31 odst. 3 písm. b) a odst. 14 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 581/2004 [2] a čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 582/2004 [3] jsou některá místa určení vyloučena z poskytování vývozních náhrad. Po přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii je třeba odkazy na tyto země zrušit.
          (2) Aby bylo zohledněno přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, stanoví dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé [4] novou celní kvótu, která by měla být Bulharskem otevřena pro sušené mléko pocházející ze Společenství. Přístup k této kvótě je omezen na výrobky, na něž se nevztahují žádné výhody spojené s vývozními subvencemi. Aby se zabránilo spekulacím a aby bylo zajištěno respektování této koncese, která pravděpodobně vstoupí v platnost před vypršením platnosti vývozních licencí, uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. d) nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne 26. března 2004 o zavedení nabídkového řízení týkajícího se vývozních náhrad pro některé mléčné výrobky [5], mělo by být Bulharsko vyloučeno ze seznamu míst určení, které mají nárok na vývozní náhrady v rámci stálého nabídkového řízení, týkajícího se sušeného odstředěného mléka a stanoveného tímto nařízením.
          (3) Nařízení (ES) č. 581/2004 a nařízení (ES) č. 582/2004 by měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 1 nařízení (ES) č. 581/2004 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Vypisuje se stálé nabídkové řízení na stanovení vývozní náhrady pro tyto druhy másla, uvedené v oddíle 9 přílohy I nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 [6]:
          a) přírodní máslo v blocích o čisté hmotnosti nejméně 20 kg, patřící pod kódy výrobku ex 0405 10 19 9500 a ex 0405 10 19 9700;
          b) máselný olej v nádobách o čisté hmotnosti nejméně 190 kg, patřící pod kód výrobku ex 0405 90 10 9000.
          Výrobky uvedené v prvním pododstavci jsou určeny k vývozu do těchto míst určení:
          -  Rusko (kód země určení 075),
          -  všechny ostatní země určení kromě Andory, Gibraltaru, Spojených států amerických a Vatikánu.
          Článek 2
          V článku 1 nařízení (ES) č. 582/2004 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Vypisuje se stálé nabídkové řízení na stanovení vývozní náhrady pro sušené odstředěné mléko uvedené v oddíle 9 přílohy I nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 [7] v pytlích o čisté hmotnosti nejméně 25 kg a o obsahu přidaných nemléčných látek nejvýše 0,5 % hmotnostních, patřící pod kód výrobku ex 0402 10 19 9000, určené k vývozu do všech zemí určení kromě Andory, Bulharska, Gibraltaru, Spojených států amerických a Vatikánu.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 64. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 810/2004 (Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 138).
          [3] Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 67. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 810/2004.
          [4] Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
          [5] Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 58.
          [6] Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1.".
          [7] Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1.".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.