Nařízení Komise (ES) č. 2097/2004 ze dne 8. prosince 2004 o zákazu rybolovu sledě obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2097/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2097/2004
          ze dne 8. prosince 2004
          o zákazu rybolovu sledě obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku [1], a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů, určuje kvóty pro sledě obecného na rok 2004 [2].
          (2) S cílem zajistit dodržování ustanovení týkajících se množstevních omezení odlovů populace, na niž se vztahuje kvóta, je nezbytné, aby Komise určila datum, ke kterému se bude mít za to, že úlovky odlovené plavidly plujícími pod vlajkou členského státu vyčerpaly přidělenou kvótu.
          (3) Podle informací, které byly sděleny Komisi, úlovky sledě obecného odlovené ve vodách Severního moře severně od 53° 30′ severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Francie nebo registrovanými ve Francii naplnily kvótu přidělenou na rok 2004. Francie zakázala rybolov této populace od 23. října 2004. Mělo by být proto stanoveno toto datum,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Má se za to, že úlovky sledě obecného odlovené ve vodách oblasti ve vodách Severního moře severně od 53° 30′ severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Francie nebo registrovanými ve Francii vyčerpaly kvótu přidělenou Francii na rok 2004.
          Zakazuje se rybolov sledě obecného ve vodách oblasti ve vodách Severního moře severně od 53° 30′ severní šířky prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Francie nebo registrovanými ve Francii, jakož i uchovávání, překládka a vykládka této populace odlovené těmito plavidly od data, od kterého se použije toto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 23. října 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. prosince 2004.
          Za Komisi
          Joe Borg
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 344, 31.12.2003, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 1928/2004 (Úř. věst. L 332, 6.11.2004, s. 5).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.