Nařízení Komise (ES) č. 2103/2004 ze dne 9. prosince 2004 o přenosu údajů o některých rybolovných oblastech v Západních vodách a v Baltském moři

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2103/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2103/2004
          ze dne 9. prosince 2004
          o přenosu údajů o některých rybolovných oblastech v Západních vodách a v Baltském moři
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [1], a zejména na čl. 22 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Úrovně roční maximální intenzity rybolovu pro některé rybolovné oblasti a populace jsou stanoveny v nařízení Rady (ES) č. 1415/2004 ze dne 19. července 2004 [2] podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 ze dne 4. listopadu 2003 [3] o řízení intenzity rybolovu některých rybolovných oblastí a zdrojů Společenství, kterým se mění nařízení (ES) č. 2847/93 a zrušují nařízení (ES) č. 685/95 a (ES) č. 2027/95.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 2092/98 ze dne 30. září 1998 [4] o prohlášení o intenzitě rybolovu některých rybolovných oblastí a zdrojů Společenství již není v souladu s nařízeními (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1415/2004 pokud jde o západní vody. Je tedy znovu třeba definovat povinnosti týkající se prohlášení o intenzitě rybolovu v západních vodách.
          (3) Stávající povinnosti pro prohlášení o intenzitě rybolovu v Baltském moři by měly zůstat v platnosti tak, jak jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 2092/98.
          (4) Vzhledem k množství a důležitosti změn, které je třeba učinit a s ohledem na soudržnost mezi novými povinnostmi pro Západní vody a stávajícími povinnostmi pro Baltské moře, by mělo být zrušeno nařízení (ES) č. 2092/98.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I
          ZÁPADNÍ VODY
          Článek 1
          Seznamy plavidel se zvláštním povolením k rybolovu
          1. Členské státy předají Komisi do 30 dní od vstupu tohoto nařízení v platnost aktualizovanou podobu seznamu plavidel uvedených v článku 7 nařízení (ES) č. 1954/2003 za použití tiskopisu pro předkládání zpráv stanoveného a uvedeného v příloze I tohoto nařízení.
          2. V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1954/2003 a čl. 19 písm. f) nařízení (ES) č. 2847/1993 [5] se změny údajů obsažených v příloze I v okamžiku, kdy je vydáno či zrušeno zvláštní povolení k rybolovu podle čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1954/2003 denně oznamují Komisi zasláním zcela aktualizované přílohy I.
          Článek 2
          Intenzita rybolovu
          1. Členské státy předají Komisi do 15. dne každého měsíce a za použití tiskopisu pro předkládání zpráv stanoveného v příloze II tohoto nařízení souhrnné údaje o intenzitě rybolovu vyvinuté během předešlého měsíce plavidly uvedenými v článku 1.
          2. K účelu prvního prohlášení o intenzitě rybolovu začíná referenční období pro souhrnné údaje dnem 1. ledna 2004.
          KAPITOLA II
          BALTSKÉ MOŘE
          Článek 3
          Seznamy plavidel se zvláštním povolením k rybolovu
          1. Členské státy předají Komisi seznam plavidel uvedených v článku 2 nařízení (ES) č. 779/97 za použití tiskopisu pro předkládání zpráv stanoveného v příloze III tohoto nařízení.
          2. Změny v seznamech plavidel se hlásí Komisi za použití stejného tiskopisu pro předkládání zpráv a nejpozději čtyři pracovní dny před vplutím plavidel do rybolovné oblasti.
          Článek 4
          Intenzita rybolovu
          Členské státy předají Komisi souhrnné údaje o intenzitě rybolovu uvedené v čl. 19i druhé a třetí odrážce nařízení (EHS) č. 2847/93 v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.
          KAPITOLA III
          OBECNÁ USTANOVENÍ
          Článek 5
          Přenos údajů a přístup k nim
          1. Členské státy sdělí Komisi údaje uvedené v článcích 1 až 4 prostřednictvím systému FIDES (Fisheries Data Exchange System) (nebo jakéhokoliv budoucího systému o údajích zavedeného Komisí).
          2. Komise tyto údaje o aktualizovaných seznamech plavidel zpřístupní prostřednictvím systému FIDES (nebo jakéhokoliv budoucího systému o údajích zavedeného Komisí).
          3. Nejpozději k 1. červenci 2005 upraví Komise systém FIDES pro seznam plavidel uvedených v článku 1 a pro prohlášení o intenzitě rybolovu uvedená v článku 2.
          Do uvedeného data budou údaje uvedené v článcích 1 a 2 sdělovat členské státy Komisi v tabulkovém formátu a zasílat je na příslušnou adresu, kterou jim Komise oznámí.
          Článek 6
          Zrušení
          1. Nařízení (ES) č. 2092/98 se zrušuje.
          2. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.
          Článek 7
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 9. prosince 2004.
          Za Komisi
          Joe Borg
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
          [2] Úř. věst. L 258, 5.8.2004, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 266, 1.10.1998, s. 47.
          [5] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++

            
+++++ ANNEX 2 +++++

            
+++++ ANNEX 3 +++++

            
+++++ ANNEX 4 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.