Nařízení Komise (ES) č. 2108/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1420/2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva podaným pro kvóty pro zmrazené hovězí maso podle nařízení (ES) č. 1203/2004, a kterým se stanoví správní pravidla pro přidělení některých dovozních práv

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2108/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2108/2004
          ze dne 10. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1420/2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva podaným pro kvóty pro zmrazené hovězí maso podle nařízení (ES) č. 1203/2004, a kterým se stanoví správní pravidla pro přidělení některých dovozních práv
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1203/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991 (od 1. července 2004 do 30. června 2005) [2], a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 1 nařízení (ES) č. 1203/2004 stanoví výši kvóty pro produkty kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991, ohledně kterých mohou dovozci Společenství podat žádost o dovozní práva, na 53000 tun.
          (2) Jelikož dovozní práva, o něž bylo požádáno, překročila dostupné množství uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1203/2004, byl podle článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1420/2004 [3] stanoven koeficient snížení dovozních práv, o něž bylo požádáno.
          (3) V důsledku zveřejnění výše uvedeného koeficientu snížení byla Komise informována Spojeným královstvím a Maltou, že jejich sdělení Komisi o žádostech o dovozní práva podle čl. 4 odst. 2 nařízení č. 1203/2004 obsahovala některé administrativní chyby ohledně referenčních množství podle článku 3 uvedeného nařízení, na jehož základě se mají určit práva přístupu hospodářských subjektů ke kvótě.
          (4) Vzájemné započtení nadhodnocených a podhodnocených množství vede k vyššímu koeficientu pro přidělení dovozních práv.
          (5) V důsledku toho musí být koeficient snížení uvedený v článku 5 nařízení (ES) č. 1203/2004 vypočítán znovu na základě opraveného celkového referenčního množství.
          (6) Nařízení (ES) č. 1420/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.
          (7) Úroveň dovozních práv u každého hospodářského subjektu, který podal žádost podle nařízení (ES) č. 1203/2004 by však měla být na základě tohoto nového koeficientu vypočítána znovu pouze v případě, že hospodářský subjekt má stále zájem o obdržení více dovozních práv. Je tedy třeba stanovit vhodná pravidla.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 1 nařízení (ES) č. 1420/2004 se nahrazuje tímto:
          "Článek 1
          Každá žádost o dovozní práva podaná podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1203/2004 se přijímá až do 14,96825 % dovozních práv, o něž bylo požádáno."
          Článek 2
          Zvýšený objem dovozních práv, který vyplývá z nového výpočtu těchto práv na základě koeficientu stanoveného v článku 1 se přidělí pouze na žádost dotyčného hospodářského subjektu. Před přidělením zvýšeného objemu dovozních práv musí dotyčný hospodářský subjekt společně s žádostí složit jistotu na dotyčná množství, která se vypočíta za přiměřeného použití čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1203/2004.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1899/2004 (Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 67).
          [2] Úř. věst. L 230, 30.6.2004, s. 27.
          [3] Úř. věst. L 258, 5.8.2004, s. 16.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.