Nařízení Komise (ES) č. 2112/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska stanoví přechodná opatření pro účely provádění nařízení Rady (ES) č. 2202/96 a nařízení (ES) č. 2111/2003

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2112/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2112/2004
          ze dne 10. prosince 2004,
          kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska stanoví přechodná opatření pro účely provádění nařízení Rady (ES) č. 2202/96 a nařízení (ES) č. 2111/2003
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,
          s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 odst. 1 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Organizace producentů v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku (dále "nové členské státy") by měly mít možnost využívat ustanovení nařízení Rady (ES) č. 2202/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů [1].
          (2) Režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů je založen na smlouvách mezi na jedné straně organizacemi producentů uznanými nebo předběžně uznanými podle nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [2] a zpracovateli na straně druhé.
          (3) Nařízení Komise (ES) č. 634/2004 [3] stanovilo přechodná opatření pro provádění nařízení (ES) č. 2202/96 a nařízení Komise (ES) č. 2111/2003 ze dne 1. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2202/96, kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů [4].
          (4) Článek 13 nařízení (ES) č. 2111/2003 stanoví, že organizace producentů a zpracovatelé, kteří si přejí účastnit se režimu podpor, informují v tomto smyslu příslušné orgány členského státu, v němž mají své sídlo, nejpozději 20 dnů před začátkem hospodářského roku.
          (5) Vzhledem k různým správním omezením v nových členských státech nemohly být některé organizace producentů uznány nebo předběžně uznány podle nařízení (ES) č. 2200/96 příslušnými orgány včas tak, aby mohly těmto orgánům sdělit své přání účastnit se režimu podpor ve lhůtě podle článku 13 nařízení (ES) č. 2111/2003.
          (6) Aby se v nejvyšší možné míře těmto organizacím producentů poskytla příležitost využít ustanovení nařízení Rady (ES) č. 2202/96 a zároveň zajistilo, že se režim podpor správně používá, je třeba upravit lhůty pro hospodářský rok 2004/05, v nichž mají organizace producentů v nových členských státech oznámit příslušným orgánům své přání účastnit se režimu podpor.
          (7) Ustanovení čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 2111/2003 stanoví, že členské státy ve lhůtě podle uvedeného článku rozhodnou o datu (datech), k němuž (nimž) mají uzavřít krátkodobé smlouvy organizace producentů, které mají sídlo na území těchto členských států. Ovšem pokud organizace producentů v novém členském státě mají oznámit příslušným orgánům své přání účastnit se režimu podpor později, je třeba odpovídajícím způsobem upravit i lhůtu pro uzavření krátkodobých smluv, které se vztahují na alespoň osm celých a po sobě jdoucích měsíců. Jakákoli úprava této lhůty by však neměla ohrozit nutné kontroly, které mají provádět příslušné orgány v členských státech.
          (8) Nařízení (ES) č. 634/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.
          (9) Vzhledem k tomu, že hospodářský rok 2004/05 započal dne 1. října 2004 a že smlouvy mezi organizacemi producentů a zpracovateli již byly dohodnuty, měla by změna platit od 10. září 2004.
          (10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V nařízení (ES) č. 634/2004 se vkládají nové články 3a a 3b, které znějí:
          "Článek 3a
          Odchylně od článku 13 nařízení (ES) č. 2111/2003 a pouze pro hospodářský rok 2004/05 a pro nové členské státy platí, že organizace producentů, které si přejí účastnit se režimu podpor podle článku 3 nařízení (ES) č. 2202/96, informují v tomto smyslu příslušné orgány členského státu, v němž mají své sídlo, nejpozději 120 dnů poté, co byly uznány nebo předběžně uznány podle nařízení Rady (ES) č. 2200/96 [5] a v každém případě nejpozději dne 21. ledna 2005.
          Článek 3b
          Odchylně od čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 2111/2003 a pouze pro hospodářský rok 2004/05 a pro nové členské státy platí, že se krátkodobé smlouvy, které se vztahují na alespoň osm celých a po sobě jdoucích měsíců, uzavřou nejpozději do 1. února 2005.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 10. září 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          [2] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).
          [3] Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 19.
          [4] Úř. věst. L 317, 2.12.2003, s. 5.
          [5] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.