Nařízení Komise (ES) č. 2113/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1943/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podporu předběžně uznaným seskupením producentů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2113/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2113/2004
          ze dne 10. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1943/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podporu předběžně uznaným seskupením producentů
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1], a zejména na článek 48 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení článku 4 nařízení Komise (ES) č. 1943/2003 [2] stanoví, že podpora na investice spojené s prováděním opatření plánů uznání uvedených v čl. 14 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 2200/96 se poskytuje pouze ve formě zvláštních půjček. Vzhledem ke zkušenostem získaným v posledních letech a zejména k potížím, se kterými se členské státy setkaly při uplatňování tohoto druhu podpory při současném zajištění, aby příjemce získal financování způsobilých nákladů investic ze strany Společenství na úrovni podle článku 8 uvedeného nařízení, je třeba umožnit vyplácení přímé kapitálové podpory.
          (2) Proto je třeba pozměnit nařízení (ES) č. 1943/2003.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1943/2003 se mění takto:
          1. Článek 4 se mění takto:
          a) název článku se nahrazuje názvem, který zní:
          "Článek 4
          Podpory investicím potřebným k uznání"
          b) v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "K pokrytí části investičních nákladů spojených s prováděním opatření plánů uznání popsaných v článku 16 nařízení (ES) č. 1432/2003, se podpora uvedená v čl. 14 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 2200/96 poskytne:
          a) přímo, kapitálově, nebo
          b) nepřímo, prostřednictvím úvěrových institucí formou zvláštních půjček."
          2. V čl. 8 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "Účast Společenství na financování podpory podle článku 4 vyjádřená jako kapitálový příspěvek nebo ekvivalent kapitálového příspěvku nesmí být v procentním podílu ke způsobilým nákladům investic uvedených v článku 4 vyšší než:
          -  50 % v oblastech spadajících pod cíl 1 a 2 podle článku 1 nařízení (ES) č. 1260/1999,
          -  30 % v ostatních oblastech."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).
          [2] Úř. věst. L 286, 4.11.2003, s. 5.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.