Nařízení Rady (ES) č. 2116/2004 ze dne 2. prosince 2004, kterým se s ohledem na smlouvy se Svatým stolcem mění nařízení (ES) č. 2201/2003 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1347/2000

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2116/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2116/2004
          ze dne 2. prosince 2004,
          kterým se s ohledem na smlouvy se Svatým stolcem mění nařízení (ES) č. 2201/2003 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1347/2000
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 40 nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 ze dne 29. května 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem [1] stanoví, že každé rozhodnutí týkající se neplatnosti manželství učiněné na základě smluv mezi Svatým stolcem a Portugalskem, Itálií a Španělskem (konkordátů) se v členských státech uzná za podmínek stanovených v kapitole III uvedeného nařízení.
          (2) Článek 40 nařízení (ES) č. 1347/2000 byl změněn přílohou II aktu o přistoupení z roku 2003 tak, aby obsahoval odkaz na Dohodu mezi Svatým stolcem a Maltou o uznání občanských účinků církevních sňatků a rozhodnutí církevních úřadů a soudů týkajících se těchto sňatků ze dne 3. února 1993, s druhým dodatečným protokolem ze dne 6. ledna 1995.
          (3) Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 [2] vstoupilo v platnost dne 1. srpna 2004 a použije se ode dne 1. března 2005 ve všech členských státech s výjimkou Dánska.
          (4) Malta požádala, aby byl článek 63 nařízení (ES) č. 2201/2003, který odpovídá článku 40 nařízení (ES) č. 1347/2000, změněn tak, aby obsahoval odkaz na její dohodu se Svatým stolcem.
          (5) Článek 57 aktu o přistoupení z roku 2003 stanoví, že akty přijaté před přistoupením, které vyžadují v důsledku přistoupení úpravy, mohou být upraveny zjednodušeným postupem tak, že Rada rozhodne na návrh Komise kvalifikovanou většinou.
          (6) Proto je na místě zohlednit žádost Malty a odpovídajícím způsobem změnit nařízení (ES) č. 2201/2003,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 63 nařízení (ES) č. 2201/2003 se mění takto:
          1. V odstavci 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:
          "c) Dohoda mezi Svatým stolcem a Maltou o uznání občanských účinků církevních sňatků a rozhodnutí církevních úřadů a soudů týkajících se těchto sňatků ze dne 3. února 1993, s druhým dodatečným protokolem ze dne 6. ledna 1995."
          2. Odstavec 4 se nahrazuje tímto:
          "4. Uznávání rozhodnutí uvedených v odstavci 2 může ve Španělsku, v Itálii nebo na Maltě podléhat stejným pravidlům a kontrolám, které se používají na rozhodnutí církevních soudů vydaná v souladu s mezinárodními smlouvami uzavřenými se Svatým stolcem uvedenými v odstavci 3."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. března 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.
          
          V Bruselu dne 2. prosince 2004.
          Za Radu
          J. P. H. Donner
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 160, 30.6.2000, s. 19. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1804/2004 (Úř. věst. L 318, 19.10.2004, s. 7).
          [2] Úř. věst. L 338, 23.12.2003, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.