Nařízení Rady (ES) č. 2117/2004 ze dne 7. prosince 2004, kterým se prodlužuje pozastavení antidumpingového cla uloženého rozhodnutím Komise č. 2730/2000/ESUO z dovozu koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm pocházejícího z Čínské lidové republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2117/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2117/2004
          ze dne 7. prosince 2004,
          kterým se prodlužuje pozastavení antidumpingového cla uloženého rozhodnutím Komise č. 2730/2000/ESUO z dovozu koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm pocházejícího z Čínské lidové republiky
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 14 odst. 4 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. POSTUP
          (1) Rozhodnutím č. 2730/2000/ESUO [2] uložila Komise konečné antidumpingové clo ve výši 32,6 EUR za tunu z dovozu koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm (dále jen "koks 80+"), kódu KN ex27040019 (kód TARIC 2704001910), pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen "ČLR").
          (2) Rozhodnutím 2004/264/ES [3] (dále jen "rozhodnutí") Komise pozastavila konečné antidumpingové clo na dobu devíti měsíců počínaje dnem 20. března 2004.
          B. DŮVODY PRODLOUŽENÍ POZASTAVENÍ
          (3) V čl. 14 odst. 4 základního nařízení je stanovena možnost pozastavit antidumpingová opatření v zájmu Společenství, pokud se podmínky na trhu dočasně změnily natolik, že není pravděpodobné, že by se v důsledku pozastavení účinnosti opatření obnovila újma. Rozhodnutím Komise mohou být antidumpingová opatření pozastavena na dobu devíti měsíců. V čl. 14 odst. 4 se dále stanoví, že pokud o tom rozhodne Rada na návrh Komise, může být pozastavení prodlouženo na další období, které nesmí překročit dobu jednoho roku.
          (4) Po rozhodnutí o pozastavení konečného antidumpingového cla Komise pokračovala podle 15. bodu odůvodnění rozhodnutí ve sledování situace na trhu s koksem 80+. Kromě analýzy dovozů z ČLR byl všem dotčeným stranám rozeslán dotazník s žádostí o poskytnutí údajů týkajících se produkce, objemu prodejů a cen prodejů na trhu Společenství a o ziskovosti za rok 2003 a za první pololetí roku 2004.
          (5) Komise obdržela odpovědi od stěžovatele i od uživatelského výrobního odvětví. Spolupracovali čtyři výrobci ze Společenství: tři z EU-15 (výrobní odvětví stěžovatele) a jeden z Polska. Rovněž spolupracovalo dvanáct společností zastupujících odvětví vyrábějící minerální vlnu i slévárenský průmysl.
          Dovozy z ČLR
          (6) Pokud jde o dovozy z ČLR do Společenství, bylo zjištěno, že se během prvních šesti měsíců roku 2004 objem dovozů dotčeného produktu snížil o 4 % ve srovnání se stejným období v roce 2003. Na základě zkušeností z předchozích let se však zdá, že více dovozů se obvykle uskuteční během druhé poloviny roku. V tomto případě však ze srovnání objemu dovozů v období mezi lednem a červnem 2004 a v posledních šesti měsících roku 2003 vyplývá, že došlo k poklesu o 11 %.
          (7) Pokud jde o ceny, průměrná cena koksu 80+ se během prvních šesti měsíců roku 2004 zvýšila o 107 % ve srovnání s průměrnou cenou v roce 2003. V roce 2003 byla jednotková cena za tunu v průměru 124 EUR a v první polovině roku 2004 byla 256 EUR za tunu. Podotýká se, že během prvních pěti měsíců roku 2004 došlo k mírnému nárůstu ze 110 EUR na 140 EUR a v červnu cena vzrostla na 403 EUR.
          Dovozy z dalších zemí
          (8) Během původního šetření byly hlavními konkurenty ČLR Polsko a Česká republika. Na základě údajů agentury Eurostat dosáhly v roce 2003 celkové dovozy z těchto zemí 924602 tun ve srovnání s 318005 tunami z ČLR. Tyto země jsou nyní součástí výrobního odvětví ve Společenství a jejich údaje byly vzaty v úvahu.
          Situace výrobců ve Společenství
          (9) Produkce výrobců ve Společenství (EU-15) se zvýšila ze 442397 tun v roce 2003 na odhadovaných 543920 tun v roce 2004, tj. o 23 %. Zároveň se zvýšil objem prodejů o 35 % a ceny o 8 %. Zdá se, že výrobní odvětví Společenství začalo poměrně dobře překonávat předchozí situaci působící újmu, neboť průměrný zisk byl v roce 2003 ve výši 8,5 % a na konci června 2004 ve výši 12,4 %.
          (10) Pokud jde o nové členské státy EU, produkce koksu 80+ je soustředěna hlavně v Polsku a v České republice. V tomto řízení spolupracoval jeden polský výrobce. Produkce EU-25 mezi spolupracujícími společnostmi se od roku 2003 do roku 2004 zvýšila o 30 %. Zároveň se zvýšil objem prodejů o 39 % a prodejní ceny o 12 %. Průměrný zisk výrobců EU-25 byl v roce 2003 ve výši 13 % a v roce 2004 ve výši 19,1 %.
          Situace uživatelského výrobního odvětví (slévárenství a výroba minerální vlny)
          (11) Ceny koksu 80+ dováženého z ČLR uživatelským výrobním odvětvím se zvýšily ze 143 EUR za tunu v roce 2003 na 255 EUR za tunu v roce 2004 (duben – červen), tedy o 78 %. Objem čínského koksu nakoupeného těmito uživateli se snížil z 158730 tun v roce 2003 na odhadovaný objem 65114 tun v roce 2004, tedy o 59 %.
          (12) Uživatelé stále tvrdí, že přes významné zvýšení produkce a prodeje výrobním odvětvím Společenství neuspokojuje dodávka koksu 80+ poptávku na trhu Společenství. Uživatelé navíc tvrdí, že čínský koks 80+ není dostupný v dostatečném množství, a je-li dostupný, tak pouze za velmi vysoké ceny.
          C. ZÁVĚR
          (13) Z výše uvedených skutečností vyplývá, že trh je ve stejné situaci jako v době, kdy byla opatření pozastavena. Ovšem vzhledem k dočasné změně podmínek na trhu a zejména vysoké úrovni cen dotčeného produktu, které jsou vysoko nad úrovní působící újmu zjištěnou v původním šetření, se má za to, že újma způsobená výrobnímu odvětví Společenství dovozem koksu 80+ z ČLR nebude za současných okolností pravděpodobně pokračovat a že prodloužení pozastavení je v zájmu Společenství. Z toho plyne, že podmínky pozastavení antidumpingových opatření jsou nadále splněny.
          (14) S ohledem na uvedené závěry se navrhuje, aby pozastavení antidumpingového cla na dovoz koksu v kusech o průměru větším než 80 mm podle čl. 14 odst. 4 základního nařízení bylo prodlouženo na dobu dalšího jednoho roku.
          (15) Je třeba podotknout, že nebude-li podána žádost o přezkum před pozbytím platnosti, platné antidumpingové clo zanikne ke dni pozbytí platnosti jeho prodlouženého pozastavení.
          (16) Všechny zúčastněné strany byly informovány o podstatných skutečnostech a úvahách vedoucích k tomuto závěru. S odůvodněním, že trh s koksem je velmi kolísavý, požádalo výrobní odvětví Společenství o prodloužení pozastavení antidumpingového cla s omezením na 9 měsíců. V této souvislosti se má za to, že kratší doba není v současné situaci vhodná, neboť podle čl. 14 odst. 4 základního nařízení lze nařízení kdykoli a po konzultaci obnovit, pokud není důvod pro jejich pozastavení dále použitelný.
          (17) Během období pozastavení antidumpingových opatření bude Komise pokračovat ve sledování vývoje dovozů koksu 80+ do Společenství,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pozastavení konečného antidumpingového cla uloženého rozhodnutím Komise č. 2730/2000/ESUO se prodlužuje do 15. prosince 2005.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. prosince 2004.
          Za Radu
          G. Zalm
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          [2] Úř. věst. L 316, 15.12.2000, s. 30. Rozhodnutí ve znění nařízení Rady (ES) č. 997/2004 (Úř. věst. L 183, 20.5.2004, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 89.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.