Nařízení Komise (ES) č. 2120/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2729/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro kontroly v odvětví vína

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2120/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2120/2004
          ze dne 10. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2729/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro kontroly v odvětví vína
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], a zejména na čl. 72 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V čl. 11 odst. 2 druhém pododstavci nařízení Komise (ES) č. 2729/2000 [2] je stanoveno minimální množství vzorků, které má být odebráno každý rok pro databanku analytických hodnot uvedenou v článku 10 daného nařízení. V důsledku přistoupení České republiky, Kypru, Maďarska, Malty, Slovinska a Slovenska by mělo být množství vzorků, které má být odebráno, určeno rovněž pro tyto země.
          (2) V článku 12 je stanoven počet rozborů, které má provést Společné výzkumné středisko (SVS), včetně rozboru vzorků z členských států, které ještě nejsou k provádění rozboru vybaveny. Pro zřízení a organizaci odborných izotopových laboratoří v uvedených členských státech by mělo být stanoveno přechodné období.
          (3) Přílohy I, II a III nařízení (ES) č. 2729/2000 uvádějí podrobné pokyny pro zpracování a rozbor vzorků, jakož i pro podávání zpráv o výsledku rozboru. Tyto pokyny by měly být s ohledem na zkušenosti a technický pokrok zaktualizovány.
          (4) Nařízení (ES) č. 2729/2000 by proto mělo být změněno.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2729/2000 se mění takto:
          1. V čl. 11 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Množství vzorků, které má být každý rok pro databanku odebráno, je nejméně:
          -  20 vzorků v České republice,
          -  200 vzorků v Německu,
          -  50 vzorků v Řecku,
          -  200 vzorků ve Španělsku,
          -  400 vzorků ve Francii,
          -  400 vzorků v Itálii,
          -  10 vzorků na Kypru,
          -  4 vzorky v Lucembursku,
          -  50 vzorků v Maďarsku,
          -  4 vzorky na Maltě,
          -  50 vzorků v Rakousku,
          -  50 vzorků v Portugalsku,
          -  20 vzorků ve Slovinsku,
          -  15 vzorků na Slovensku,
          -  4 vzorky ve Spojeném království."
          2. V čl. 12 odst. 1 se první věta nahrazuje tímto:
          "Pro období do 31. července 2008 platí, že členské státy, které vyrábějí víno a nejsou vybaveny k provádění izotopového rozboru, zasílají své vzorky vína do doby, než si odpovídající vybavení pořídí, k rozboru do Společného výzkumného střediska."
          3. Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.
          4. Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
          5. Příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).
          [2] Úř. věst. L 316, 15.12.2000, s. 16.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++

            
+++++ ANNEX 2 +++++

            
+++++ ANNEX 3 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.