Nařízení Komise (ES) č. 2121/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1727/1999, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2158/92 o ochraně lesů Společenství před požáry, a nařízení (ES) č. 2278/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 o ochraně lesů Společenství před důsledky znečištění ovzduší

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2121/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2121/2004
          ze dne 13. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1727/1999, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2158/92 o ochraně lesů Společenství před požáry, a nařízení (ES) č. 2278/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 o ochraně lesů Společenství před důsledky znečištění ovzduší
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o monitorování lesů a environmentálních interakcí ve Společenství [1], a zejména na čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 2152/2003 se používá ode dne 1. ledna 2003 a poskytuje základ, který pomocí integrovaného přístupu umožní pokračovat v dříve provedených opatřeních podle nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 ze dne 17. listopadu 1986 o ochraně lesů Společenství před důsledky znečištění ovzduší [2] a nařízení Rady č. (EHS) č. 2158/92 ze dne 23. července 1992 o ochraně lesů Společenství před požáry [3]. Kromě toho bylo nařízení (ES) č. 2152/2003 přijato za účelem pokračovat v monitorování lesů, co se týče znečištění ovzduší a lesních požárů a sledování všech kroků, jež mají být v budoucnosti učiněny s cílem řešit nové environmentální otázky, které mají význam pro Společenství.
          (2) Podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 2152/2003 se činnosti uvedené v článcích 4 a 5, v čl. 6 odst. 2 a 3 a v čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení provádějí v rámci národních programů vypracovaných členskými státy na období dvou let. Podle čl. 8 odst. 5 Komise rozhodne na základě předložených národních programů nebo na základě schválených úprav těchto národních programů o finančních příspěvcích na způsobilé náklady.
          (3) Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 2152/2003 určí členské státy subjekty příslušné k řízení činností, které jsou součástí schválených národních programů. Podle uvedeného nařízení jsou tedy vnitrostátní subjekty výslovně pověřeny prováděním těchto programů.
          (4) Vzhledem k tomu, že neexistuje nařízení Komise, které by stanovilo prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2152/2003, jsou ustanovení nařízení Komise ze dne 10. června 1987, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 o ochraně lesů Společenství před důsledky znečištění ovzduší (inventarizace, síť, hlášení) [4], (ES) č. 804/94 ze dne 11. dubna 1994, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2158/92, pokud jde o informační systémy o lesních požárech [5], (ES) č. 1091/94 ze dne 29. dubna 1994, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 o ochraně lesů Společenství před důsledky znečištění ovzduší [6], (ES) č. 1727/1999 [7] a (ES) č. 2278/1999 [8] i nadále použitelná, pokud nejsou neslučitelná s nařízením č. 2152/2003.
          (5) Některá ustanovení nařízení (ES) č. 1727/1999 a nařízení (ES) č. 2278/1999 by měla být uvedena v soulad s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [9], zejména s čl. 54 odst. 2 písm. c) a článek 56 uvedeného nařízení, a s nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [10].
          (6) Z předem provedené analýzy vyplývá, že pověření úkoly plnění rozpočtu v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. c) nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 vnitrostátním veřejným subjektům nebo subjektům soukromého práva splňuje požadavky řádného finančního řízení a zajišťuje dodržování zásady nediskriminace a viditelnosti akce Společenství.
          (7) Kritéria pro výběr příslušných subjektů, které jsou jmenovány členskými státy v souladu s nařízením (ES) č. 2152/2003, by měla být zavedena spolu s ustanoveními, která zajistí dodržení požadavků řádného finančního řízení a plné respektování zásad nediskriminace a průhlednosti.
          (8) Nařízení (ES) č. 1727/1999 a (ES) č. 2278/1999 by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.
          (9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého lesnického výboru,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V nařízení (ES) č. 1727/1999 se vkládá nový článek 2a, který zní:
          "Článek 2a
          1. Příslušné subjekty jmenované členskými státy podle článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 [11] pro řízení činností, které jsou součástí schválených národních programů, musí být v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 [12] a nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2342/2002 [13], jakož i s tímto nařízením.
          2. Zejména subjekty uvedené v odstavci 1 (dále jen "příslušné subjekty") musí splňovat alespoň následující kritéria:
          a) musí být vnitrostátními veřejnoprávními subjekty nebo subjekty soukromého práva pověřenými veřejnou službou, pod podmínkou, že podléhají právu jednoho ze členských států;
          b) musí poskytnout dostatečné finanční záruky, nejlépe zajišťované veřejnými orgány, zvláště pokud jde o zajištění plného navrácení dlužných částek Komisi;
          c) jednají v souladu s požadavky na řádné finanční řízení;
          d) musí zajistit průhlednost operací uskutečněných podle čl. 56 odst. 1 písm. a) až e) nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.
          3. Kromě plnění kritérií stanovených v odstavci 2 musí subjekty soukromého práva uvedené pod písmenem a) uvedeného odstavce předložit důkazy o:
          a) své technické a odborné způsobilosti na základě písemných dokladů potvrzujících vzdělání a odbornou způsobilost členů jejich vedení;
          b) svých ekonomických a finančních kapacitách, na základě příslušných bankovních výpisů, nebo na základě potvrzení o pojištění rizik podnikání nebo státní garance, nebo účetní rozvahy nebo výňatek z rozvahy zahrnující alespoň poslední dva roky, za které byly vyhotoveny účetní uzávěrky a to tam, kde zveřejňování účetních rozvah je vyžadováno právem společností země, kde je podnik usazen;
          c) své pravomoci dle vnitrostátního práva plnit rozpočtové úkoly dokladovanou například písemnými doklady o zápisu v profesních či obchodních rejstřících anebo čestným prohlášením či osvědčením, členstvím v konkrétních organizacích, výslovným oprávněním či evidencí plátců DPH;
          d) tom, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v článcích 93 a 94 nařízení (ES) č. 1605/2002.
          4. Komise uzavře dohodu s příslušnými subjekty v souladu s článkem 56 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 a články 35 a 41 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002.
          5. Příslušné subjekty pravidelně ověřují, že akce, které jsou financovány podle nařízení (ES) č. 2152/2003, byly řádně provedeny. Tyto subjekty přijmou příslušná opatření, aby předešly nesrovnalostem a podvodům, a případně zahájí stíhání za účelem zpětného získání neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých prostředků.
          6. Příslušné subjekty poskytnou Komisi veškeré požadované informace. Komise může provádět kontroly na místě ohledně jejich existence, relevance a řádného fungování podle pravidel řádného finančního řízení.
          7. Příslušné subjekty budou zprostředkovateli, kterým se budou vyplácet příspěvky Společenství a u kterých budou vedeny účty a doklady o příjmech a platbách těchto příspěvků na podporu národního programu, včetně veškerých faktur a dokumentů s rovnocennou důkazní hodnotou, aby se podpořila evidence přímých a nepřímých nákladů programu.
          Článek 2
          Nařízení (ES) č. 2278/1999 se mění takto. Vkládá se nový článek 2a, který zní:
          "Článek 2a
          1. Příslušné subjekty jmenované členskými státy podle článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 [14] pro řízení činností, které jsou součástí schválených národních programů, musí být v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 [15] a nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2342/2002 [16], jakož i s tímto nařízením.
          2. Zejména subjekty uvedené v odstavci 1 (dále jen "příslušné subjekty") musí splňovat alespoň následující kritéria:
          a) musí být vnitrostátními veřejnoprávními subjekty nebo subjekty soukromého práva pověřenými veřejnou službou, pod podmínkou, že podléhají právu jednoho ze členských států;
          b) musí poskytnout dostatečné finanční záruky, nejlépe zajišťované veřejnými orgány, zvláště pokud jde o zajištění plného navrácení dlužných částek Komisi;
          c) jednají v souladu s požadavky na řádné finanční řízení;
          d) musí zajistit průhlednost operací uskutečněných podle čl. 56 odst. 1 písm. a) až e) nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.
          3. Kromě plnění kritérií stanovených v odstavci 2 musí subjekty soukromého práva uvedené pod písmenem a) uvedeného odstavce předložit důkazy o:
          a) své technické a odborné způsobilosti na základě písemných dokladů potvrzujících vzdělání a odbornou způsobilost členů jejich vedení;
          b) svých ekonomických a finančních kapacitách, na základě příslušných bankovních výpisů, nebo na základě potvrzení o pojištění rizik podnikání nebo státní garance, nebo účetní rozvahy nebo výňatek z rozvahy zahrnující alespoň poslední dva roky, za které byly vyhotoveny účetní uzávěrky a to tam, kde zveřejňování účetních rozvah je vyžadováno právem společností země, kde je podnik usazen;
          c) své pravomoci dle vnitrostátního práva plnit rozpočtové úkoly dokladovanou například písemnými doklady o zápisu v profesních či obchodních rejstřících anebo čestným prohlášením či osvědčením, členstvím v konkrétních organizacích, výslovným oprávněním či evidencí plátců DPH;
          d) tom, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v článcích 93 a 94 nařízení (ES) č. 1605/2002.
          4. Komise uzavře dohodu s příslušnými subjekty v souladu s článkem 56 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 a články 35 a 41 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002.
          5. Příslušné subjekty pravidelně ověřují, že akce, které jsou financovány podle nařízení (ES) č. 2152/2003, byly řádně provedeny. Tyto subjekty přijmou příslušná opatření, aby předešly nesrovnalostem a podvodům, a případně zahájí stíhání za účelem zpětného získání neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých prostředků.
          6. Příslušné subjekty poskytnou Komisi veškeré požadované informace. Komise může provádět kontroly na místě ohledně jejich existence, relevance a řádného fungování podle pravidel řádného finančního řízení.
          7. Příslušné subjekty budou zprostředkovateli, kterým se budou vyplácet příspěvky Společenství a u kterých budou vedeny účty a doklady o příjmech a platbách těchto příspěvků na podporu národního programu, včetně veškerých faktur a dokumentů s rovnocennou důkazní hodnotou, aby se podpořila evidence přímých a nepřímých nákladů programu.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. prosince 2004.
          Za Komisi
          Stavros Dimas
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 788/2004 (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 17).
          [2] Úř. věst. L 326, 21.11.1986, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 804/2002 (Úř. věst. L 132, 17.5.2002, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 217, 31.7.1992, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2002 (Úř. věst. L 132, 17.5.2002, s. 3).
          [4] Úř. věst. L 161, 22.6.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2278/1999 (Úř. věst. L 279, 29.10.1999, s. 3).
          [5] Úř. věst. L 93, 12.4.1994, s. 11.
          [6] Úř. věst. L 125, 18.5.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2278/1999 (Úř. věst. L 279, 29.10.1999, s. 3).
          [7] Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 41.
          [8] Úř. věst. L 279, 29.10.1999, s. 3.
          [9] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
          [10] Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.
          [11] Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 1.
          [12] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
          [13] Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1."
          [14] Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 1.
          [15] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
          [16] Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1."


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.