Nařízení Komise (ES) č. 2135/2004 ze dne 14. prosince 2004 o zákazu rybolovu krevetky severní plavidly plujícími pod vlajkou Polska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2135/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2135/2004
          ze dne 14. prosince 2004
          o zákazu rybolovu krevetky severní plavidly plujícími pod vlajkou Polska
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 [2], a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů, určuje kvóty pro krevetku severní na rok 2004 [3].
          (2) S cílem zajistit dodržování ustanovení týkajících se množstevních omezení odlovů populace, na niž se vztahuje kvóta, je nezbytné, aby Komise určila datum, ke kterému se bude mít za to, že úlovky odlovené plavidly plujícími pod vlajkou členského státu vyčerpaly přidělenou kvótu.
          (3) Podle informací, které byly sděleny Komisi, úlovky krevetky severní odlovené ve vodách divize NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Polska nebo registrovanými v Polsku naplnily kvótu přidělenou na rok 2004,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Má se za to, že úlovky krevetky severní odlovené ve vodách divize NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Polska nebo registrovanými v Polsku vyčerpaly kvótu přidělenou Polsku na rok 2004.
          Zakazuje se rybolov krevetky severní ve vodách divize NAFO 3L prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Polska nebo registrovanými v Polsku, jakož i uchovávání této populace odlovené těmito plavidly na palubě, její překládka a vykládka od data, od kterého se použije toto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. prosince 2004.
          Za Komisi
          Joe Borg
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 344, 31.12.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.