Nařízení Komise (ES) č. 2136/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2136/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2136/2004
          ze dne 14. prosince 2004,
          kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 872/2004 ze dne 29. dubna 2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii [1], a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha II nařízení (ES) č. 872/2004 obsahuje seznam příslušných orgánů, které jsou pověřeny specifickými úlohami souvisejícími s prováděním uvedeného nařízení.
          (2) Dne 1. května 2004 přistoupily Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko k Evropské unii. Akt o přistoupení však neobsahuje ustanovení týkající se změny uvedené přílohy.
          (3) Příslušné orgány nových členských států by proto měly být od 1. května 2004 v uvedené příloze zahrnuty,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha II nařízení (ES) č. 872/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. prosince 2004.
          Za Komisi
          Benita Ferrero-Waldner
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 32. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1580/2004 (Úř. věst. L 289, 10.9.2004, s. 4).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha II nařízení (ES) č. 872/2004 se mění takto:
          1. Mezi údaje pro Belgii a Dánsko se vkládá následující text:
          "ČESKÁ REPUBLIKA
          Ministerstvo průmyslu a obchodu
          Licenční správa
          Na Františku 32
          110 15 Praha 1
          Tel.: (420-2) 24 06 27 20
          Fax: (420-2) 24 22 18 11
          Ministerstvo financí
          Finanční analytický útvar
          P.O. Box 675
          Jindřišská 14
          111 21 Praha 1
          Tel: (420-2) 57 04 45 01
          Fax: (420-2) 57 04 45 02".
          2. Mezi údaje pro Německo a Řecko se vkládá následující text:
          "ESTONSKO
          Sakala 4
          15030 Tallinn
          Tel: (372-6) 68 05 00
          Fax: (372-6) 68 05 01".
          3. Mezi údaje pro Itálii a Lucembursko se vkládá následující text:
          "KYPR
          Υπουργείο Εξωτερικών
          Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου
          1447 Λευκωσία
          Τηλ: (357-22) 30 06 00
          Φαξ: (357-22) 66 18 81
          Ministry of Foreign Affairs
          Presidential Palace Avenue
          1447 Nicosia
          Tel: (357-22) 30 06 00
          Fax: (357-22) 66 18 81
          LOTYŠSKO
          Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
          Brīvības iela 36
          Rīga LV-1395
          Tel. Nr. (371) 701 62 01
          Fax Nr. (371) 782 81 21
          Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
          Kalpaka bulvārī 6,
          Rīga, LV-1081
          Tel: (371) 704 44 31
          Fax: (371) 704 45 49
          LITVA
          Economics Department
          Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania
          J.Tumo-Vaižganto 2
          LT-2600 Vilnius
          Tel.: (370-5) 236 25 92
          Fax: (370-5) 231 30 90".
          4. Mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko se vkládá následující text:
          "MAĎARSKO
          Články 3 a 4
          Maďarská státní policie
          Országos Rendőrfőkapitányság
          1139 Budapest, Teve u. 4–6.
          Magyarország
          Tel./Fax: (36-1) 443 55 54
          Článek 7
          Ministerstvo financí (pouze pokud jde o prostředky)
          Pénzügyminisztérium
          1051 Budapest, József nádor tér 2–4
          Magyarország
          Postafiók: 1369 Pf.: 481
          Tel.: (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00
          Fax: (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49
          MALTA
          Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
          Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
          Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
          Palazzo Parisio
          Triq il-Merkanti
          Valletta CMR 02
          Tel: (356-21) 24 28 53
          Fax: (356-21) 25 15 20".
          5. Mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko se vkládá následující text:
          "POLSKO
          Ministerstwo Spraw Zagranicznych
          Departament Prawno – Traktatowy
          Al. J. CH. Szucha 23
          PL-00-580 Warszawa
          Tel. (48-22) 523 93 48
          Fax (48-22) 523 91 29".
          6. Mezi údaje pro Portugalsko a Finsko se vkládá následující text:
          "SLOVINSKO
          Bank of Slovenia
          Slovenska 35
          1505 Ljubljana
          Tel: (386-1) 471 90 00
          Fax: (386-1) 251 55 16
          http://www.bsi.si
          Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia
          Prešernova 25
          1000 Ljubljana
          Tel: (386-1) 478 20 00
          Fax: (386-1) 478 23 47
          http://www.gov.si/mzz
          SLOVENSKO
          Pro finanční a technickou pomoc spojenou s vojenskými činnostmi:
          Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
          Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa
          Mierová 19
          827 15 Bratislava
          tel: (421-2) 48 54 21 16
          fax: (421-2) 48 54 31 16
          Pro prostředky a hospodářské zdroje:
          Ministerstvo financií Slovenskej republiky
          Štefanovičova 5
          817 82 Bratislava
          tel: (421-2) 59 58 22 01
          fax: (421-2) 52 49 35 31".
          7. Za údaj pro Spojené království se doplňuje následující text:
          "EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
          Commission of the European Communities
          Directorate-General for External Relations
          Directorate CFSP
          Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations – Sanctions
          CHAR 12/163
          B-1049 Bruxelles/Brussel
          Tel. (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56
          Fax (32-2) 296 75 63".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.