Nařízení Komise (ES) č. 2138/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad zásobování Kanárských ostrovů týkající se mléka a smetany

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2138/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2138/2004
          ze dne 15. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad zásobování Kanárských ostrovů týkající se mléka a smetany
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican) [1], a zejména na čl. 3 odst. 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 14/2004 ze dne 30. prosince 2003 týkající se stanovení předběžných odhadů a podpory Společenství pro zásobování některými produkty, které jsou důležité pro lidskou spotřebu, zpracování a jako zemědělské vstupy, a pro dodávku živých zvířat a vajec do nejvzdálenějších regionů v souladu s nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001 [2] stanoví předběžné dodávky zásobování a podporu Společenství pro produkty, na něž se vztahují zvláštní režimy zásobování pro Azory, Madeiru a Kanárské ostrovy.
          (2) Současné provádění ročních odhadů zásobování Kanárských ostrovů, pokud jde o mléko a smetanu kódů KN 040291 a 040299, ukazuje, že množství stanovená pro zásobování uvedenými produkty jsou nižší než požadovaná množství, neboť poptávka je vyšší, než se předpokládalo.
          (3) Množství výše uvedeného produktu by mělo být upraveno podle skutečných potřeb daného regionu.
          (4) Nařízení (ES) č. 14/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha V nařízení (ES) č. 14/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1690/2004 (Úř. věst. L 305, 1.10.2004, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1997/2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 28).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V části 11 přílohy V nařízení (ES) č. 14/2004 se tabulka nahrazuje tímto:
          "Popis zboží | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/t) |
          I | II | III [1] |
          Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla [2] | 0401 | 114800 [3] | 41 | 59 | [4] |
          Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla [2] | 0402 | 28600 [5] | 41 | 59 | [4] |
          Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních a o obsahu tuku nejvýše 3 % hmotnostních [6] | 0402 91 19 9310 | — | 97 | — |
          Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky [2] | 0405 | 4000 | 72 | 90 | [4] |
          Sýry [2] | 0406 040630 04069023 04069025 04069027 04069076 04069078 04069079 04069081 | 15000 | 72 | 90 | [4] |
          04069086 04069087 04069088 | 1900 |
          Mléčné přípravky, bez tuku | 19019099 | 800 | — | 59 | [7] |
          Mléčné přípravky pro dětskou výživu, neobsahující mléčný tuk atd. | 21069092 | 45 |
          [1] V eurech na 100 kg čisté hmotnosti, pokud není uvedeno jinak.
          [2] Dané produkty a související poznámky pod čarou jsou stejné jako ty, na něž se vztahuje nařízení Komise, kterým se stanoví vývozní náhrady podle článku 31 nařízení (ES) č. 1255/1999.
          [3] Z čehož 1300 tun je určeno pro zpracovatelské a/nebo balicí odvětví.
          [4] Částka se rovná částce náhrady pro produkty spadající pod tentýž kód KN, přiznané podle článku 31 nařízení (ES) č. 1255/1999. Pokud náhrady přiznané podle článku 31 uvedeného nařízení mají několik sazeb ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. e) a čl. 2 odst. 1 písm. l) nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11), částka se rovná nejvyšší částce náhrady pro produkty spadající pod tentýž kód KN (nařízení (EHS) č. 3846/87, Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).Avšak pro máslo přidělené v souladu s nařízením (ES) č. 2571/97 platí částka uvedená ve sloupci II.
          [5] Přidělí se takto:
          - 7250 tun produktů kódů KN 040291 a/nebo 040299 pro přímou spotřebu,
          - 5350 tun produktů kódů KN 040291 a/nebo 040299 pro zpracovatelské a/nebo balicí odvětví,
          - 16000 tun produktů kódů KN 040210 a/nebo 040221 pro zpracovatelské a/nebo balicí odvětví.
          [6] Pokud je u produktů tohoto kódu obsah mléčných bílkovin (obsah dusíku × 6,38) v tukuprosté mléčné sušině nižší než 34 %, neposkytuje se žádná náhrada. Pokud je u sušených produktů tohoto kódu obsah vody vyšší než 5 % hmotnostních, neposkytuje se žádná náhrada. Při plnění celních formalit musí zúčastněná osoba v prohlášení stanoveném za tímto účelem uvést minimální obsah mléčných bílkovin v tukuprosté mléčné sušině a maximální obsah vody, pokud jde o sušené výrobky.
          [7] Částka se rovná náhradě stanovené v nařízení Komise, kterým se stanoví sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvezené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha 1, poskytnuté podle nařízení (ES) č. 1520/2000."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.