Nařízení Komise (ES) č. 2139/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterým se přizpůsobuje a provádí nařízení Rady (EHS) č. 571/88 a mění rozhodnutí Komise 2000/115/ES s ohledem na organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků v letech 2005 a 2007

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2139/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2139/2004
          ze dne 8. prosince 2004,
          kterým se přizpůsobuje a provádí nařízení Rady (EHS) č. 571/88 a mění rozhodnutí Komise 2000/115/ES s ohledem na organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků v letech 2005 a 2007
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 571/88 ze dne 29. února 1988 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků [1], a zejména na čl. 8 odst. 1 a 4 a bod 5 přílohy II tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska dne 1. května 2004 je nutné pozměnit seznam ukazatelů uvedený v příloze I nařízení (EHS) č. 571/88.
          (2) Nový politický cíl týkající se dosažení trvale udržitelné Společné zemědělské politiky vyžaduje více informací, zejména o rozvoji venkova.
          (3) V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o vytvoření společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) [2] by měly všechny statistické údaje členských států předané Komisi, které jsou rozčleněny podle územních jednotek, používat klasifikaci NUTS. Proto by za účelem statistických zjišťování o struktuře zemědělských podniků (dále jen "zjišťování o struktuře") měly být regiony a okrsky definovány v souladu s klasifikací NUTS.
          (4) Komise by měla stanovit lhůty pro oznamování ověřených individuálních údajů ze zjišťování o struktuře a přitom zohlednit skutečnost, že harmonogram zjišťování se v jednotlivých členských státech liší.
          (5) Nařízení (EHS) č. 571/88 i rozhodnutí o definicích a vysvětleních vztahujících se k tomuto nařízení, totiž rozhodnutí Komise 2000/115/ES [3], by se proto mělo v souladu s tím pozměnit.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro zemědělskou statistiku, zřízeného rozhodnutím Rady 72/279/EHS [4],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (EHS) č. 571/88 se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.
          Článek 2
          Rozhodnutí 2000/115/ES se mění takto:
          1. Příloha I se mění, jak je uvedeno v příloze II tohoto nařízení.
          2. Příloha IV se zrušuje.
          Článek 3
          1. Pro účely zjišťování o struktuře v letech 2005 a 2007 jsou regiony územní jednotky NUTS 2 uvedené v nařízení (ES) č. 1059/2003.
          Odchylně pro Německo jsou regiony územní jednotky NUTS 1 uvedené ve zmíněném nařízení.
          2. Pro účely zjišťování o struktuře v letech 2005 a 2007 jsou okrsky územní jednotky NUTS 3 uvedené v nařízení (ES) č. 1059/2003.
          Odchylně pro Německo jsou okrsky územní jednotky NUTS 2 uvedené ve zmíněném nařízení.
          3. Pro účely zjišťování o struktuře v letech 2005 a 2007 jsou obcemi nižší správní jednotky uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1059/2003. Členské státy uvedou obec u každého podniku, u něhož se zjišťování provádí.
          Článek 4
          Členské státy oznámí ověřené individuální údaje ze zjišťování o struktuře v letech 2005 a 2007 v souladu s harmonogramem stanoveným v příloze III tohoto nařízení.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. prosince 2004.
          Za Komisi
          Joaquín Almunia
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 56, 2.3.1988, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1435/2004 (Úř. věst. L 268, 16.8.2004, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 38, 12.2.2000, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          [4] Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA I
          SEZNAM UKAZATELŮ PRO OBDOBÍ 2005 A 2007 [1]
          Vysvětlivky:
          - U ukazatelů označených v příloze písmeny "NE" se má za to, že v příslušných členských státech neexistují nebo se téměř blíží nule.
          - U ukazatelů označených písmeny "NS" se má za to, že v příslušných členských státech nejsou významné.
          | | BE | CZ | DK | DE | EE | EL | ES | FR | IE | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | SI | SK | FI | SE | UK |
          A.Zeměpisná poloha zemědělského podniku
          1.Oblast zjišťování | kód | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          a)obec nebo územní jednotka v rámci oblasti zjišťování [2] | kód | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          2.Znevýhodněná oblast [2] | ano/ne | | | | | | | | | | | NE | | | | | | | | | | | | | | |
          a)horská oblast [2] | ano/ne | | | | | NE | | | | | | NE | NE | NE | | | NE | | | | | | | | | |
          3.Zemědělské oblasti s environmentálními omezeními | ano/ne | | | | | | | | | | | NE | | | | | NE | | | NE | | | NE | | | |
          B.Právní subjektivita a řízení podniku (ke dni provádění zjišťování)
          1.Nese právní a ekonomickou odpovědnost za zemědělský podnik:
          a)fyzická osoba, která je výlučným vlastníkem, pokud je podnik nezávislý? | ano/ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          b)jedna nebo více fyzických osob, které jsou partnery, je-li podnik podnikem ve skupině? [3] | ano/ne | | | NS | | NS | NS | NS | | NS | NS | | | | NS | NS | | | NS | NS | NS | | NE | | NS | NS |
          c)právnická osoba? | ano/ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          2.Jestliže je odpověď na otázku B/1 a) kladná, je tato osoba (majitel zemědělského podniku) také vedoucím? | ano/ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          a)Jestliže je odpověď na otázku B/2 záporná, je vedoucí členem rodiny majitele zemědělského podniku? | ano/ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          b)Jestliže je odpověď na otázku B/2 a) kladná, je vedoucí manželem/manželkou majitele zemědělského podniku? | ano/ne | | | | | | | | NS | | NS | | | | | | | | | | | | | | | |
          3.Zemědělská kvalifikace vedoucích (pouze praktické zkušenosti, základní vzdělání, úplné zemědělské vzdělání) [4] | kód | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          C.Forma vlastnictví (ve vztahu k majiteli) a členění zemědělského podniku
          Využívané zemědělské plochy:
          1.ve vlastnictví | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          2.v peněžním pachtu | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          3.v naturálním pachtu nebo jiné formě držby | ha/a | | | | | | | | | | | | | NS | | | NS | | | | | NS | | NE | NE | NS |
          5.Členění zemědělského podniku a praktiky: |
          a)Využívané zemědělské plochy podniku, na kterých se používají metody ekologického zemědělství podle pravidel Evropského společenství | ha/a | | | | | | | | | | | NS | | | | | NE | | | | | | | | | |
          d)Využívané zemědělské plochy podniku, které přecházejí na metody ekologického zemědělství | ha/a | | | | | | | | | | | NS | | | | | NE | | | | | | | | | |
          e)Používá podnik metody ekologického zemědělství rovněž u živočišné výroby? | zcela, částečně, vůbec ne | | | | | | | | | | | NS | | | | | NE | | | | | | | | | |
          f)Přímá investiční podpora podniku v rámci Společné zemědělské politiky v posledních pěti letech: |
          i)Využil podnik přímo státní podporu v rámci produktivních investic? [4] | ano/ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          ii)Využil podnik přímo státní podporu v rámci opatření v oblasti rozvoje venkova? [4] | ano/ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          6.Určení produkce podniku: |
          a)Spotřebuje domácnost majitele zemědělského podniku více než 50 % hodnoty konečné produkce podniku? [4] | ano/ne | NS | | NS | NE | | | | NS | NS | | | | | NS | | | NE | | | | | | NS | NS | NE |
          b)Představuje přímý prodej spotřebitelům více než 50 % celkového prodeje? [4] | ano/ne | NS | | NS | NS | | | | NS | NS | | | | | NS | | | NS | | | | | | NS | NS | NS |
          D.Orná půda
          Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiv): |
          1.Pšenice obecná a špalda | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | | | | | | |
          2.Pšenice tvrdá | ha/a | NE | NS | NE | | NE | | | | NE | | | NE | NE | NE | | NE | NE | | NE | | NS | | NE | NE | NS |
          3.Žito | ha/a | | | | | | | | | NS | | NS | | | | | NE | | | | | | | | | |
          4.Ječmen | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | | | | | | |
          5.Oves | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | | | | | | |
          6.Kukuřice na zrno | ha/a | | | NE | | NE | | | | NE | | NS | NE | | | | NE | | | | | | | NE | NE | NS |
          7.Rýže | ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | | | | NE | | NE | NE | NE | NE | | NE | NE | NE | NE | | NE | NE | NE | NE | NE |
          8.Ostatní obiloviny pěstované na zrno | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | | | | | | |
          9.Luskoviny na zrno (včetně osiv a luskoobilných směsí) | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | | | | | | |
          z toho:
          e)hrách, bob polní a sladké lupiny | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | | | NS | | | |
          f)čočka, cizrna a vikev | ha/a | | NS | NS | NS | NS | | | | NS | | | | | NS | | NE | NS | | NS | | NS | NS | | NE | NS |
          g)jiné luskoviny sklizené na sucho | ha/a | | NS | | NS | NS | | | | NS | | | NS | | NS | NS | NE | | | NS | | NS | NS | NS | NS | NE |
          10.Brambory (včetně raných a sadbových) | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          11.Cukrovka (kromě sazeček) | ha/a | | | | | NE | | | | | | NE | | | | | NE | | | | | | | | | |
          12.Krmné okopaniny a košťáloviny (kromě sadby) | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | | | | NS | NS | |
          Technické plodiny:
          23.Tabák | ha/a | | NE | NE | | NE | | | | NE | | | NE | | NE | | NE | NE | | | NS | NE | NS | NE | NE | NE |
          24.Chmel | ha/a | | | NE | | NE | | | | NE | | NE | NS | | NE | NS | NE | NE | | | NS | | | NE | NE | |
          25.Bavlna | ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | | | NE | NE | | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE |
          26.Řepka a řepice | ha/a | | | | | | NE | | | | | NE | | | | | NE | | | | NS | | | | | |
          27.Slunečnice | ha/a | NS | | NS | | NE | | | | NE | | NS | NE | NE | NE | | NE | NS | | | | | | | NE | NS |
          28.Sója | ha/a | NE | | NE | NE | NE | | | | NE | | NE | NE | NE | NE | | NE | NE | | NS | NS | | | NE | NE | NS |
          29.Lněné semeno (olejný len) | ha/a | | | | NS | | | | | NS | NS | NE | | NE | NS | | NE | | | NS | NS | NS | | | | |
          30.Ostatní olejniny | ha/a | | | | | NS | | | | NS | | NE | NS | NE | | | NE | NE | | NS | NS | | | | NS | NS |
          31.Len | ha/a | | | | NS | | | | | NE | NS | NE | | | NS | NS | NE | | | | NS | NS | | | NS | |
          32.Konopí | ha/a | NS | NS | | NS | NE | | | | NE | | NE | NS | NE | NS | | NE | | | | NS | NS | NS | | NS | NS |
          33.Ostatní přadné rostliny | ha/a | | | NE | NE | NE | | | | NE | | NE | NE | | NS | NE | NE | NE | | NE | NS | NE | NE | NS | NE | NS |
          34.Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny | ha/a | | | | | | | | | NS | | | | | NE | | NE | | | | NS | NS | | | NS | |
          35.Technické plodiny jinde neuvedené | ha/a | | | | | NS | | | | NS | | NS | NS | | | | NE | | | | | NS | | | NS | NS |
          Čerstvá zelenina, melouny, jahody:
          14.venkovní nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          z toho:
          a)polní produkce | ha/a | | | | | | | | | | | | | | NE | | NS | | | | | | | | | |
          b)zahradní produkce | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NE | | | |
          15.skleníkové nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NS | | | |
          Květiny a okrasné rostliny (kromě školek): |
          16.venkovní nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NS | NS | |
          17.skleníkové nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          18.Pícniny:
          a)dočasné louky | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | | | | | | |
          b)ostatní zelené pícniny | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          z toho:
          i)kukuřice na zelené krmení (kukuřice na siláž) | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | | | | NS | NS | |
          iii)ostatní pícniny | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NS | | |
          19.Osiva a sadba polních plodin (kromě obilovin, luskovin, brambor a olejnin) | ha/a | | | | | | | | | NS | | | | | NE | | NE | | | | | | | | | |
          20.Ostatní polní plodiny | ha/a | | | | NS | NS | | | | | | | | | | | | | | | | | | NE | | |
          21.Půda ležící ladem bez dotací | ha/a | | | | | | | | | | | NE | | | | | | | | | | | | | | |
          22.Půda ležící ladem podléhající programu podpory při vynětí orné půdy z produkce | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          |
          E.Zelinářské zahrady | ha/a | NS | | NS | | | | | | | | NS | | | | | | NS | | | | | | NS | NS | NS |
          F.Trvalé louky a pastviny | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | | | | | | |
          1.Trvalé louky a pastviny kromě extenzivních pastvin | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | | | | | | |
          2.Extenzivní pastviny | ha/a | NE | | | | NE | | | | | | | NE | NE | NE | | NE | | | | | | | | | |
          G.Trvalé plodiny
          1.Ovocné sady včetně bobulovin | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          a)čerstvé ovoce a bobuloviny mírného klimatického pásma [5] | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          b)ovoce a bobuloviny subtropického pásma | ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | | | | NE | | | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | | NE | NE | NE | NE | NE |
          c)ořechy | ha/a | NS | NS | NE | NS | NE | | | | NE | | | NE | NE | NE | | NE | NS | NS | | | NS | NS | NE | NE | NS |
          |
          2.Citrusové sady | ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | | | | NE | | | NE | NE | NE | NE | | NE | NE | NE | | NS | NE | NE | NE | NE |
          |
          3.Olivové háje | ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | | | | NE | | | NE | NE | NE | NE | | NE | NE | NE | | | NE | NE | NE | NE |
          a)běžně produkující stolní olivy | ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | | | NS | NE | | | NE | NE | NE | NE | | NE | NE | NE | | NS | NE | NE | NE | NE |
          b)běžně produkující olivy pro výrobu oleje | ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | | | NS | NE | | | NE | NE | NE | NE | | NE | NE | NE | | | NE | NE | NE | NE |
          |
          4.Vinice | ha/a | NS | | NE | | NE | | | | NE | | | NE | NE | | | | NS | | NS | | | | NE | NE | |
          z toho běžně produkující: |
          a)jakostní víno | ha/a | NS | | NE | | NE | | | | NE | | NE | NE | NE | | | | NS | | NE | | | | NE | NE | NE |
          b)ostatní víno | ha/a | NS | NE | NE | NS | NE | | | | NE | | | NE | NE | NE | | | NS | NE | NS | | | | NE | NE | |
          c)stolní hrozny | ha/a | NS | | NE | NS | NE | | | | NE | | | NE | NE | NE | | | NS | NS | NE | | NS | | NE | NE | NE |
          d)rozinky | ha/a | NS | NE | NE | NE | NE | | | NE | NE | NS | | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE |
          |
          5.Školky | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          6.Ostatní trvalé kultury | ha/a | | | | NE | NE | | | | NS | | | NS | | | NS | NS | NE | NE | | | NE | NS | NE | NE | NS |
          7.Trvalé kultury pod sklem | ha/a | | NS | | NE | NE | | | NS | NS | | | NS | NE | NE | NS | NS | | NE | | NS | NE | NE | NE | NE | NE |
          |
          H.Ostatní půda
          1.Zemědělsky nevyužitá půda (zemědělská půda, která se již nevyužívá z ekonomických, sociálních nebo jiných důvodů a která není využívána pro střídání plodin) | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          2.Zalesněná plocha | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | | | | | | |
          3.Ostatní půda (půda zabraná budovami, farmami, cestami, rybníky, lomy, méně příznivá půda, skála atd.) | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          |
          I.Následné vedlejší plodiny, houby, závlahy a orná půda vyňatá z produkce
          1.Následné vedlejší plodiny (kromě zahradních a skleníkových plodin) [3] | ha/a | | | | NE | NS | | | | NE | | | NE | NE | | | | NE | NS | | | | | NE | NE | NS |
          |
          2.Houby | ha/a | | | | NS | NS | | | | | | | | | NE | | | | | | NS | | | | NS | |
          |
          3.Zavlažovaná plocha |
          a)celková zavlažovaná plocha | ha/a | | | | NS | NS | | | | NS | | | NS | NS | NE | | | | | | | | | | | |
          b)zavlažovaná zemědělsky využitá půda | ha/a | | | | NS | NS | | | | NS | | | NS | NS | NE | | | | | | | | | NS | | |
          |
          4.Plocha podléhající programu podpory při vynětí orné půdy z produkce rozdělená takto: | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          a)ladem ležící půda bez ekonomického využití (již zaznamenaná pod D/22) | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          b)plochy využívané k produkci zemědělských surovin pro nepotravinářské účely (např. cukrovka, řepka, stromy a keře mimo lesy atd., včetně čočky, cizrny a vikve; již zaznamenané pod D a G) | ha/a | | | | | | | | | | | NE | | | | | NE | | | | | | | | | |
          c)plochy přeměněné na trvalé louky a pastviny (již zaznamenané pod F/1 a F/2) [4] | ha/a | | | | NS | | | | | | | NE | | | | | NE | | | | | | | | NE | NE |
          d)bývalá zemědělská půda přeměněná na zalesněné plochy nebo plocha, která se připravuje na zalesnění (již zaznamenaná pod H/2) [6] | ha/a | | | | NS | | | | | | | | | | | | NE | | | | | | | | NS | |
          e)ostatní plochy (již zaznamenané pod H/1 a H/3) [6] | ha/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | NS | | | | | | NE | |
          |
          J.Živočišná výroba (k rozhodnému dni zjišťování)
          1.Koňovití | počet kusů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          |
          Skot:
          2.Skot, mladší než jeden rok, býci a krávy | počet kusů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          3.Býci, jeden rok a starší, ale mladší než dva roky | počet kusů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          4.Krávy, jeden rok a starší, ale mladší než dva roky | počet kusů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          5.Býci, dvouletí a starší | počet kusů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          6.Chovné jalovice, dvouleté a starší | počet kusů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          7.Dojnice | počet kusů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          8.Ostatní krávy | počet kusů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          Ovce a kozy:
          9.Ovce (všechny věkové kategorie) | počet kusů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          a)bahnice | počet kusů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          b)ostatní ovce | počet kusů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          |
          10.Kozy (všechny věkové kategorie) | počet kusů | | | NS | NS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NS | |
          a)chovné kozy | počet kusů | | | NS | NS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NS | |
          b)ostatní kozy | počet kusů | | | NS | NS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NS | |
          Prasata
          11.Selata s živou váhou méně než 20 kg | počet kusů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          12.Chovné prasnice s váhou nejméně 50 kg | počet kusů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          13.Ostatní prasata | počet kusů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          Drůbež: |
          14.Jatečná drůbež | počet kusů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          15.Nosnice | počet kusů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          16.Ostatní drůbež | počet kusů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          z toho:
          a)krocani | počet kusů | | | | | NS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          b)kachny | počet kusů | | | | | NS | | | | | | | | | | | NS | | | | | | | | NS | |
          c)husy | počet kusů | | | | | NS | | | | | | | | | | | NS | NS | | | NE | | | | NS | |
          d)ostatní drůbež jinde neuvedená | počet kusů | | | | NS | NS | | | | | | | | | | | NS | | | | | | | | NS | |
          17.Chovné samice králíků | počet kusů | | | NS | NS | | | | | NS | | | | | | | | | NS | | | NS | | NE | NE | NS |
          18.Včely | počet úlů | | | NS | NS | | | | | NS | | | | | | | NS | NS | NS | | | | | NS | NS | NS |
          19.Ostatní živočišná výroba | ano/ne | | | | NS | NS | | | | | | | NS | | | | NS | NS | | NE | | NS | | | | |
          K.Traktory, kultivátory, stroje a strojní vybavení
          1.Ke dni zjišťování, vlastněné zemědělským podnikem samotným
          1.Čtyřkolové traktory, pásové traktory, nosiče nářadí podle jmenovitého výkonu (v kW) [4] | počet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          |
          a)< 40 [7] | počet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          b)40 až < 60 [7] | počet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          c)60 až < 100 [7] | počet | | | | | | | | | | | | | | | | NS | | | | | | | | | |
          d)100 a více [7] | počet | | | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | | | | | | |
          2.Kultivátory, plečkovací stroje (včetně rotačních) a motorové žací stroje [4] | počet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          3.Sklízecí mlátičky [4] | počet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          9.Jiné plně mechanizované sklízeče [4] | počet | | | | | | | | | | | | | | | | NS | | | | | | | | | |
          10.Zavlažovací zařízení [4] | ano/ne | NS | | | | NS | | | | NE | | | | | NE | | | | | | | | | | | |
          a)pokud ano, je zařízení pojízdné [4] | ano/ne | NS | | | | NS | | | | NE | | | | | NE | | | | | | | | | | | |
          b)pokud ano, je zařízení stabilní [4] | ano/ne | NS | | | | NS | | | | NE | | | | | NE | | | NS | | | | | | | | |
          |
          2.Stroje používané během posledních 12 měsíců, používané několika zemědělskými podniky (vlastněné jiným zemědělským podnikem, družstvem nebo společně s jinými zemědělskými podniky) nebo vlastněné podnikem poskytujícím služby
          1.Čtyřkolové traktory, pásové traktory, nosiče nářadí podle jmenovitého výkonu (v kW) [4] | ano/ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          2.Kultivátory, plečkovací stroje (včetně rotačních) a motorové žací stroje [4] | ano/ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          3.Sklízecí mlátičky [4] | ano/ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          9.Jiné plně mechanizované sklízeče [4] | ano/ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          |
          L.Zemědělské pracovní síly (ve 12 měsících předcházejících dni zjišťování)
          Statistické údaje se shromažďují pro každou osobu, která v zemědělském podniku pracuje a patří do některé z následujících kategorií pracovních sil, a to způsobem, který umožňuje vícenásobné srovnání navzájem nebo s jiným ukazatelem zjišťování. |
          1.Vlastník |
          Do této kategorie patří: fyzické osoby:výluční vlastníci nezávislých zemědělských podniků (všechny osoby, které odpověděly kladně na otázku B/1a))partner podniku ve skupině, který byl určen jako vlastníkprávnické osoby |
          Pro každou výše uvedenou fyzickou osobu se zaznamenává: |
          —pohlaví | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          —věk podle těchto věkových kategorií: |
          od věku skončení povinné školní docházky do < 25 let, 25 – 34, 35 – 44, 45 – 54, 55 – 64, 65 a více, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          —pracovní úvazek v zemědělském podniku (kromě práce v domácnosti) podle této klasifikace: |
          0 %, > 0 ≤ 25 %, 25 ≤ 50 %, 50 ≤ 75 %, 75 ≤ 100 %, 100 % (plný pracovní úvazek) plného ročního pracovního úvazku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          1 a)Vedoucí |
          Do této kategorie patří: vedoucí nezávislých podniků, včetně manželů/manželek a jiných rodinných příslušníků majitele zemědělského podniku, kteří jsou rovněž vedoucími; tj. jestliže je odpověď na otázku B/2 a) nebo B/2 b) kladná)partneři podniků ve skupině, kteří byli určeni jako vedoucívedoucí zemědělských podniků, jestliže je vlastníkem právnická osoba(Vedoucí, kteří jsou zároveň výlučnými vlastníky nebo partnery určenými jako vlastník podniku ve skupině, se zaznamenávají pouze jednou, tj. jako vlastník v kategorii L/1). |
          Pro každou výše uvedenou osobu se zaznamenává: |
          —pohlaví | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          —věk podle těchto věkových kategorií: |
          od věku skončení povinné školní docházky do < 25 let, 25 – 34, 35 – 44, 45 – 54, 55 – 64, 65 a více, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          —pracovní úvazek v zemědělském podniku (kromě práce v domácnosti) podle této klasifikace: |
          > 0 ≤ 25 %, 25 ≤ 50 %, 50 ≤ 75 %, 75 ≤ 100 %, 100 % (plný pracovní úvazek) plného ročního pracovního úvazku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          2.Manžel/ka vlastníka |
          Do této kategorie patří manžel/ka výlučných vlastníků (kladná odpověď na otázku B/1 a)), kteří nejsou zahrnutí do L/1 ani L/1a) (nejsou vedoucími: záporná odpověď na otázku B/2 b)) |
          Pro každou výše uvedenou osobu se zaznamenává: |
          —pohlaví | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          —věk podle těchto věkových kategorií: |
          od věku skončení povinné školní docházky do < 25 let, 25 – 34, 35 – 44, 45 – 54, 55 – 64, 65 a více, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          —pracovní úvazek v zemědělském podniku (kromě práce v domácnosti) podle této klasifikace: |
          > 0 ≤ 25 %, 25 ≤ 50 %, 50 ≤ 75 %, 75 ≤ 100 %, 100 % (plný pracovní úvazek) plného ročního pracovního úvazku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          3 a)Jiní rodinní příslušníci majitele zaměstnaní v zemědělském podniku: muži (vyjma osoby v kategoriích L/1, L/1a) a L/2) |
          3 b)Jiní rodinní příslušníci majitele zaměstnaní v zemědělském podniku: ženy (vyjma osoby v kategoriích L/1, L/1a) a L/2) |
          Pro každou osobu z výše uvedených kategorií se zaznamenává údaj o počtu osob v zemědělském podniku podle těchto tříd: |
          —věk podle těchto věkových kategorií: |
          od věku skončení povinné školní docházky do < 25 let, 25 – 34, 35 – 44, 45 – 54, 55 – 64, 65 a více, [4] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          —pracovní úvazek v zemědělském podniku (kromě práce v domácnosti) podle této klasifikace: |
          > 0 ≤ 25 %, 25 ≤ 50 %, 50 ≤ 75 %, 75 ≤ 100 %, 100 % (plný pracovní úvazek) plného ročního pracovního úvazku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          4 a)Řádně zaměstnaní muži, kteří nejsou rodinnými příslušníky (vyjma osoby v kategoriích L/1, L/1a, L/2 a L/3) |
          4 b)Řádně zaměstnané ženy, které nejsou rodinnými příslušníky (vyjma osoby v kategoriích L/1, L/1a, L/2 a L/3) |
          Pro každou z výše uvedených kategorií se zaznamenává údaj o počtu osob v podniku podle těchto tříd: |
          —věk podle těchto věkových kategorií: |
          od věku skončení povinné školní docházky do < 25 let, 25 – 34, 35 – 44, 45 –54, 55 – 64, 65 a více, [4] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          —pracovní úvazek v zemědělském podniku (kromě práce v domácnosti) podle této klasifikace: |
          0 %, > 0-≤ 25 %, 25-≤ 50 %, 50-≤ 75 %, 75-≤ 100 %, 100 % (plný pracovní úvazek) plného ročního pracovního úvazku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          |
          5 + 6Nepravidelně zaměstnaní, kteří nejsou rodinnými příslušníky: muži a ženy | počet prac. dnů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          7.Je-li vlastník také vedoucí, je též zaměstnán mimo zemědělský podnik? |
          —na plný pracovní úvazek? | ano/ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          —na vedlejší pracovní poměr? | ano/ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          8.Je manžel/ka výlučného vlastníka pracující v zemědělském podniku také zaměstnán/a jinde: |
          —na plný pracovní úvazek? | ano/ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          —na vedlejší pracovní poměr? | ano/ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          9.Jsou ostatní rodinní příslušníci pracující v zemědělském podniku také zaměstnáni jinde? Pokud ano, kolik je zaměstnáno: |
          —na plný pracovní úvazek? | na vedlejší pracovní poměr? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          —na vedlejší pracovní poměr? | počet osob | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          10.Celkový počet pracovních dnů zemědělské práce (v přepočtu na plné pracovní dny) během 12 měsíců předcházejících dni zjišťování nezahrnutých pod L/1 až L/6, odpracovaných v zemědělském podniku osobami, které nejsou přímo zaměstnány zemědělským podnikem (např. činnost na základě dohody o provedení práce) [8] | počet osob | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | NS | NS | | | | | | |
          M.Rozvoj venkova
          1.Jiná výdělečná činnost zemědělského podniku (kromě zemědělství) přímo související s podnikem
          a)cestovní ruch, ubytování a jiné volnočasové aktivity | ano/ne | | | | | | | | | | | NS | | | | | NE | | | | | | | | | |
          b)řemeslná výroba | ano/ne | | | | | | | | | | | NS | | | | | NE | NS | | | | | | | | |
          c)zpracování zemědělských produktů | ano/ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          d)zpracování dřeva (např. řezání atd.) | ano/ne | | | NS | | | | | | | | NE | | | | | NE | NS | | | | | | | | |
          e)akvakultura | ano/ne | | | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | | | | | | |
          f)výroba energie z obnovitelných zdrojů (energie větru, spalování slámy atd.) | ano/ne | | | | | | | | | | NS | | | | | | NE | | | | | | | | | |
          g)práce na základě smlouvy (používání zařízení zemědělského podniku) | ano/ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          h)ostatní" | ano/ne | | | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | | | | | | |
          [1] Poznámka pro čtenáře: Číslování ukazatelů je důsledkem dlouhé historie zjišťování o struktuře zemědělských podniků a není možné ho změnit, aniž by tím nebyla ovlivněna srovnatelnost jednotlivých zjišťování.
          [2] Poskytování informací o méně příznivých oblastech (A2) a horských oblastech (A2a) je nepovinné, pokud je pro každý podnik uveden kód obce (A1a). Není-li u podniku kód obce (A1a) uveden, jsou údaje o znevýhodněné oblasti (A2) a horské oblasti (A2a) povinné.
          [3] Nepovinný údaj.
          [4] Ve zjišťování v roce 2007 nezaznamenáno.
          [5] Belgie, Nizozemsko a Rakousko mohou zahrnout položku G/1c) "ořechy" do této položky.
          [6] Německo může spojit položky 8 c), 8 d) a 8 e).
          [7] Ve zjišťování v roce 2005 nepovinný údaj. Ve zjišťování v roce 2007 nezaznamenáno.
          [8] Nepovinný údaj pro členské státy, které jsou s to poskytnout celkový odhad za tento údaj na regionální úrovni.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          ZMĚNY PŘÍLOHY I ROZHODNUTÍ 2000/115/ES
          1. Změny ukazatele A
          Zrušuje
          se ukazatel A/01 II:
          "Regiony a okrsky pro účely statistických zjišťování o struktuře zemědělských podniků jsou uvedeny v příloze IV."
          a tato věta v ukazateli A/01 a) II:
          "Není-li možné tyto kódy sdělit, oznámí namísto toho členský stát za každý zemědělský podnik údaj uvedený v ukazatelích A/2, A/2 a) a A/3."
          2. Změny ukazatele C
          Do ukazatele C se vkládají tyto dílčí ukazatele:
          "C/5 Členění zemědělského podniku a praktiky
          1. C/5 f) Investiční podpora během posledních pěti let
          I Státní investiční podpora se týká opatření v oblasti rozvoje venkova zahrnutých v nařízení (ES) č. 1257/1999.
          II "Přímo" znamená, že ukazatel nezahrnuje investiční podporu, která se nevyplácí přímo podniku, ale je poskytována na vyšší úrovni (na regionální úrovni nebo na úrovni skupiny), třebaže podnik využívá této podpory nepřímo. Příklady investic zde nezahrnutých:
          - služby zásadní pro hospodářství a obyvatelstvo venkova,
          - rozvoj a zlepšení infrastruktury spojené s rozvojem zemědělství,
          - zavedení zástupných a řídících služeb pro zemědělské podniky,
          - uvádění na trh jakostních zemědělských výrobků,
          - zlepšování vlastností půdy,
          - pozemkové úpravy.
          Nezahrnuje rovněž podporu a opatření v nařízení (ES) č. 1257/1999, která nesouvisí s investicemi např.:
          - odborná příprava (kapitola III),
          - předčasný odchod do důchodu (kapitola IV),
          - znevýhodněné oblasti a oblasti s environmentálními omezeními (kapitola V),
          - agroenvironmentální opatření (kapitola VI).
          2. C/5 f) i) Využití státní podpory v rámci produktivních investic
          I Produktivní investice se týkají v nařízení (ES) č. 1257/1999:
          - článku 4: investice v zemědělských podnicích,
          - článku 8: zahájení činnosti mladých zemědělců.
          3. C/5 f) ii) Využití státní podpory v rámci opatření v oblasti rozvoje venkova
          I Opatřeními v oblasti rozvoje venkova, na která se tato otázka vztahuje, jsou některá opatření podle článku 33 nařízení (ES) č. 1257/1999:
          - obnova a rozvoj vesnic a ochrany a uchování dědictví venkova,
          - diverzifikace zemědělských činností a činností blízkých zemědělství za účelem vytvoření možností různorodých činností nebo alternativních zdrojů příjmů,
          - podpora turistiky a řemeslných činností,
          - ochrana životního prostředí ve spojení se zemědělstvím, lesnictvím, zachováním přírodního prostředí a zlepšením dobrých životních podmínek zvířat,
          - finanční inženýrství,
          a rovněž investice v oblasti lesnictví (kapitola VIII).
          C/6 Určení produkce podniku
          4. C/06 a) Spotřeba v domácnosti vlastníka
          II Dary rodině a příbuzným bez náhrady by se měly považovat za spotřebu domácnosti. Konečná produkce se řídí definicí použitou v zemědělských účtech (tj. produkce použitá jako vstup pro jinou výrobu, např. píce pro živočišnou výrobu, by se v celkové produkci neměla brát v úvahu).
          50 % by se samozřejmě nemělo považovat za přesný práh, ale pouze za řádovou hodnotu.
          5. C/06 b) Přímý prodej spotřebitelům
          II 50 % by se samozřejmě nemělo považovat za výsledek přesného odhadu, ale pouze za řádovou hodnotu."
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Lhůty pro oznamování ověřených individuálních údajů ze zjišťování Eurostatu
          Členský stát | Lhůty zjišťování o struktuře 2005 | Lhůty zjišťování o struktuře 2007 |
          Belgie | 30. červen 2006 | 31. květen 2008 |
          Česká republika | 30. červen 2006 | 30. červen 2008 |
          Dánsko | 31. květen 2006 | 31. květen 2008 |
          Německo | 30. září 2006 | 30. září 2008 |
          Estonsko | 30. červen 2006 | 30. červen 2008 |
          Řecko | 31. prosinec 2006 | 31. prosinec 2008 |
          Španělsko | 31. prosinec 2006 | 31. prosinec 2008 |
          Francie | 31. prosinec 2006 | 31. prosinec 2008 |
          Irsko | 30. červen 2006 | 31. květen 2008 |
          Itálie | 31. říjen 2006 | 30. září 2008 |
          Kypr | 30. září 2006 | 30. září 2008 |
          Lotyšsko | 30. červen 2006 | 30. červen 2008 |
          Litva | 31. březen 2006 | 31. březen 2008 |
          Lucembursko | 31. květen 2006 | 31. květen 2008 |
          Maďarsko | 30. září 2006 | 30. září 2008 |
          Malta | 31. červenec 2006 | 31. červenec 2008 |
          Nizozemsko | 31. červenec 2006 | 31. červenec 2008 |
          Rakousko | 30. září 2006 | 30. září 2008 |
          Polsko | 31. březen 2006 | 31. březen 2008 |
          Portugalsko | 31. prosinec 2006 | 31. prosinec 2008 |
          Slovinsko | 30. červen 2006 | 30. červen 2008 |
          Slovenská republika | 31. říjen 2006 | 30. září 2008 |
          Finsko | 31. srpen 2006 | 31. srpen 2008 |
          Švédsko | 30. červen 2006 | 30. červen 2008 |
          Spojené království | 31. srpen 2006 | 31. srpen 2008 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.