Nařízení Komise (ES) č. 2141/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví nový odhad produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající nové dočasné snížení cílové ceny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2141/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2141/2004
          ze dne 15. prosince 2004,
          kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví nový odhad produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající nové dočasné snížení cílové ceny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na akt o přistoupení Řecka, a zejména na protokol č. 4 o bavlně [1],
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne 22. května 2001 o podpoře pro produkci bavlny [2], a zejména na čl. 19 odst. 2 druhou odrážku uvedeného nařízení,
          Vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1591/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim podpor pro bavlnu [3], musejí být nový odhad produkce nevyzrněné bavlny podle čl. 14 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1051/2001 a z toho vyplývající nové dočasné snížení cílové ceny stanoveny do 1. prosince příslušného hospodářského roku.
          (2) Podle čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1051/2001 musí být nový odhad produkce stanoven s ohledem na postup sklizní. Je proto třeba stanovit uvedený nový odhad produkce pro hospodářský rok 2004/05 na základě dostupných údajů.
          (3) Podle čl. 14 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1051/2001 se od 16. prosince po začátku hospodářského roku výše zálohy stanoví na základě nového odhadu produkce zvýšeného minimálně o 7,5 %. S ohledem na nejaktuálnější údaje o množstvích podrobených kontrole, které sdělily členské státy v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. c) bodu i) nařízení (ES) č. 1591/2001 pro hospodářský rok 2003/04, a s ohledem na nejistou situaci řecké produkce je třeba použít jako bezpečnostní rozpětí procento zvýšení v hodnotě 12 % pro Řecko, 7,5 % pro Španělsko a Portugalsko.
          (4) Nové dočasné snížení cílové ceny musí být vypočteno v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1051/2001, přičemž se skutečná produkce nahradí novým odhadem zvýšené produkce.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přírodní vlákna,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Pro hospodářský rok 2004/05 je nový odhad produkce nevyzrněné bavlny stanoven na:
          - 1103000 tun pro Řecko,
          - 344640 tun pro Španělsko,
          - 926 tun pro Portugalsko.
          2. Pro hospodářský rok 2004/05 je nové dočasné snížení cílové ceny stanoveno na:
          - 39,437 EUR/100 kg pro Řecko,
          - 27,957 EUR/100 kg pro Španělsko,
          - 0 EUR/100 kg pro Portugalsko.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Protokol naposledy pozměněný nařízením Rady (ES) č. 1050/2001 (Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1486/2002 (Úř. věst. L 223, 20.8.2002, s. 3).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.