Nařízení Komise (ES) č. 2146/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2146/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2146/2004
          ze dne 16. prosince 2004
          o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 1999/492/ES ze dne 21. června 1999 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou na straně druhé o protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou [2], a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou na straně druhé o protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou, schválená rozhodnutím 1999/492/ES, stanoví roční celní kvótu pro dovoz cukrovinek, čokolády a ostatních potravinových přípravků obsahujících kakao pocházejících z Islandu. Tuto kvótu je třeba otevřít pro rok 2005.
          (2) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [3], stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je třeba zajistit, aby celní kvóta otevřená tímto nařízením byla spravována v souladu s těmito pravidly.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Od 1. ledna do 31. prosince 2005 podléhá zboží pocházející z Islandu a dovezené do Společenství, které je uvedeno v příloze, clu stanovenému v této příloze v mezích roční kvóty v ní uvedené.
          Článek 2
          Celní kvótu uvedenou v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. prosince 2004.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).
          [2] Úř. věst. L 192, 24.7.1999, s. 47.
          [3] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1.).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.