Nařízení Komise (ES) č. 2166/2004 ze dne 17. prosince 2004 o otevření celních kvót pro rok 2005 použitelných na dovozy některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Švýcarska do Evropského společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2166/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2166/2004
          ze dne 17. prosince 2004
          o otevření celních kvót pro rok 2005 použitelných na dovozy některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Švýcarska do Evropského společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/239/ES ze dne 13. března 2000 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé, o protokolu 2 dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací [2], a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Pro rok 2005 je třeba otevřít roční celní kvóty pro některé zpracované zemědělské produkty stanovené v dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé, týkající se protokolu 2 dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací [3] (dále jen "dohoda").
          (2) Roční kvóta na zboží kódů KN 22021000 a ex22029010 stanovená v dohodě byla vyčerpána. Podle dohody by v důsledku toho měla být pro rok 2005 zvýšena o 10 %.
          (3) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [4], stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je vhodné zajistit, aby celní kvóty otevřené tímto nařízením byly spravovány v souladu s uvedenými pravidly.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I Smlouvy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Celní kvóty Společenství na dovoz zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Švýcarska, které jsou uvedeny v příloze, se od 1. ledna do 31. prosince 2005 otevírají jako osvobozené od cla.
          Na dovozy zboží uvedeného v tabulce 2 přílohy nad rámec kvóty, která je osvobozena od cla, se použije clo ve výši 9,1 %.
          Článek 2
          Celní kvóty Společenství uvedené v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. prosince 2004.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).
          [2] Úř. věst. L 76, 25.3.2000, s. 11.
          [3] Úř. věst. L 76, 25.3.2000, s. 12.
          [4] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 341, 31.12.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.