Nařízení Komise (ES) č. 2169/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1535/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2169/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2169/2004
          ze dne 17. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1535/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny [1], a zejména na čl. 6b odst. 3 a čl. 6c odst. 7 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 9 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1535/03 [2] stanoví, že dodatky ke smlouvě může být množství původně dohodnuté ve smlouvě zvýšeno maximálně o 30 %. Avšak pro sušené fíky určené k výrobě fíkové hmoty může tato procentní sazba dosáhnout až 100 % množství původně dohodnutých ve smlouvě mezi producentem a zpracovatelem. Tato odchylka se bude používat pouze do hospodářského roku 2003/04.
          (2) Vzhledem k tomu, že důvody této odchylky, a to skutečnost, že produkce a vývoz probíhají během celého hospodářského roku, jsou trvalé, je třeba tuto odchylku změnit na odchylku trvalou.
          (3) Nařízení (ES) č. 1535/2003 by proto mělo být pozměněno.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro zpracované ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1535/2003 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Dodatky ke smlouvám na nezpracované sušené fíky určené k výrobě fíkové hmoty však mohou být uzavírány nejpozději dne 31. května a může se v nich zvýšit množství původně dohodnuté ve smlouvách nejvýše o 100 %."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se pro hospodářský rok 2004/05.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).
          [2] Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1132/2004 (Úř. věst. L 219, 19.6.2004, s. 3).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.