Nařízení komise (ES) č. 2171/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování kvót na dovoz textilních výrobků stanovených pro rok 2005 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2171/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení komise (ES) č. 2171/2004
          ze dne 17. prosince 2004,
          kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování kvót na dovoz textilních výrobků stanovených pro rok 2005 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 517/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství [1], a zejména na čl. 17 odst. 3 a 6 a čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 517/94 zavedlo množstevní omezení pro dovozy některých textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, které budou přidělovány podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě".
          (2) Podle tohoto nařízení je za určitých podmínek možné použít jiné metody přidělování, rozdělit kvóty na tranše, anebo vyhradit určitý podíl konkrétního množstevního omezení výlučně pro žádosti podpořené prokázanými výsledky dovozní výkonnosti z minulých období.
          (3) Pravidla správy kvót vytvořená pro rok 2005 by měla být přijata před započetím kvótového roku, aby nebyla nepřiměřeně postižena kontinuita obchodních toků.
          (4) Opatření přijatá v předchozích letech, například opatření obsažená v nařízení Komise (ES) č. 2308/2003, jež určuje pravidla pro správu a rozdělení kvót na dovoz textilních výrobků stanovených pro rok 2004 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94 [2], se osvědčila, a je tudíž vhodné přijmout obdobná pravidla pro rok 2005, s vyloučením úprav provedených nařízením (ES) č. 2308/2003 s ohledem na rozšíření Evropské unie ke dni 1. května 2004.
          (5) Aby bylo možno uspokojit co možná největší počet hospodářských subjektů, je vhodné vytvořit pružnější metodu přidělování podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě", a sice stanovením limitů na množství, jež lze podle této metody přidělit každému jednotlivému subjektu.
          (6) K zajištění určitého stupně kontinuity obchodu a účinné správy kvót by mělo být hospodářským subjektům umožněno v první žádosti o dovozní oprávnění pro rok 2005 zažádat o ekvivalent množství, které dovezli v roce 2004.
          (7) K dosažení optimálního využití těchto množství by mělo být povoleno kterémukoliv hospodářskému subjektu, jenž využil alespoň polovinu povoleného množství, zažádat o další množství, za předpokladu, že tato množství lze podle příslušných kvót přidělit.
          (8) V zájmu řádného úředního postupu by měla platnost dovozních povolení činit alespoň devět měsíců od data vydání, ale skončit nejpozději ke konci daného kalendářního roku. Členské státy by měly vydat licence teprve po oznámení Komise, že jsou příslušná množství k dispozici, a jen tehdy, pokud určitý hospodářský subjekt prokáže existenci smlouvy a může doložit (jestliže ovšem neexistuje ustanovení, které by to znemožňovalo), že od Společenství dosud neobdržel dovozní povolení vydané podle tohoto nařízení pro dotčené kategorie a země. Příslušné vnitrostátní orgány by však měly mít oprávnění prodloužit na žádost dovozců licence, z nichž byla ke dni podání žádosti využita alespoň polovina, o tři měsíce, a to v období do 31. března 2006.
          (9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru pro textil zřízeného podle článku 25 nařízení (ES) č. 517/94,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Účelem tohoto nařízení je stanovit pravidla pro správu množstevních kvót pro dovozy některých textilních výrobků uvedených v přílohách III B a IV nařízení (ES) č. 517/94 pro rok 2005.
          Článek 2
          Kvóty uvedené v článku 1 mají být přidělovány podle časového pořadí, v němž Komise obdržela sdělení členských států o žádostech jednotlivých hospodářských subjektů ohledně množství nepřesahujících maximální množství na hospodářský subjekt stanovený v příloze I.
          Tato maximální množství se však nevztahují na hospodářské subjekty, které při podání první žádosti pro rok 2005 prokáží příslušným vnitrostátním orgánům, že v daných kategoriích a z daných třetích zemí dovezly víc než maximální množství stanovená pro každou kategorii v dovozních licencích, které jim byly uděleny pro rok 2004.
          V případě takovýchto hospodářských subjektů mohou příslušné orgány povolit dovozy nepřesahující množství dovezená v roce 2004 z daných třetích zemí v daných kategoriích, a to za předpokladu, že jsou k dispozici dostatečné kapacity kvót.
          Článek 3
          Kterýkoliv dovozce, který již využil nejméně 50 % množství, jež mu bylo přiděleno podle tohoto nařízení, může podat další žádost ohledně téže kategorie a země původu na dovozy množství nepřesahujících maximální množství stanovená v příloze I.
          Článek 4
          1. Příslušné vnitrostátní orgány uvedené v příloze II mohou Komisi od 4. ledna 2005 od 10 hodin sdělovat množství, pro něž bylo zažádáno o dovozní povolení.
          Časem stanoveným v prvním pododstavci se rozumí bruselský čas.
          2. Příslušné vnitrostátní orgány vydají povolení pouze poté, co jim Komise v souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 517/94 sdělí, že jsou dovozní množství dostupná.
          Povolení vydají jen v případě, pokud hospodářský subjekt:
          a) prokáže existenci smlouvy o dodání zboží;
          b) písemnou formou stvrdí, že mu pro příslušné kategorie a země
          i) nebylo dosud vydáno povolení podle tohoto nařízení nebo
          ii) bylo mu uděleno povolení podle tohoto nařízení, ale využil jej přinejmenším z 50 %.
          3. Doba platnosti dovozních povolení činí devět měsíců ode dne vydání, ale končí nejpozději do 31. prosince 2005.
          Příslušné vnitrostátní orgány však mohou na žádost dovozce prodloužit dobu platnosti povolení o tři měsíce, pokud byly k okamžiku podání žádosti vyčerpány přinejmenším z 50 %. Za žádných okolností však nesmějí být prodlouženy na dobu přesahující 31. březen 2006.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. prosince 2004.
          Za Komisi
          Peter Mandelson
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1877/2004 (Úř. věst. L 326, 29.10.2004, s. 25).
          [2] Úř. věst. L 342, 29.12.2003, s. 13.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++

            
+++++ ANNEX 2 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.