Nařízení Komise (ES) č. 2172/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupemText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2172/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2172/2004
          ze dne 17. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 ze dne 18. února 2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem [1], a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 417/2002 vychází z norem a definic stanovených v příloze I k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (úmluvy MARPOL).
          (2) Dne 4. prosince 2003 schválil Výbor pro ochranu mořského prostředí (MEPC) Mezinárodní námořní organizace (IMO) celou řadu dodatků k příloze I úmluvy MARPOL. Tyto dodatky vstoupí v platnost dnem 5. dubna 2005.
          (3) Odkazy v nařízení (ES) č. 417/2002 na přílohu I úmluvy MARPOL musejí být aktualizovány ve smyslu těchto dodatků.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ochranu mořského prostředí a zabránění znečišťování z lodí,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 417/2002 se mění takto:
          1. Ustanovení čl. 3 odst. 1 se mění takto:
          a) V bodu 2 se odkaz na "rezoluci MEPC 94(46) ze dne 27. dubna 2001, která vstoupila v platnost dnem 1. září 2002," nahrazuje odkazem na "rezoluci MEPC 111(50) ze dne 4. prosince 2003, která vstoupí v platnost dnem 4. dubna 2005".
          b) V článku 7 se vkládá nová věta, která zní:
          "jakýkoli ropný tanker kategorie 2 bude vybaven oddělenými bezpečně umístěnými zátěžovými nádržemi (SBT/PL)".
          c) Bod 10 se nahrazuje tímto:
          "10. ropným tankerem s dvojitým trupem se rozumí:
          a) ropný tanker s nosností nejméně 5000 tun, který splňuje požadavky dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce nařízení 13F přílohy I úmluvy MARPOL 73/78 nebo požadavky odst. 1 písm. c) přepracovaného nařízení 13G přílohy I úmluvy MARPOL 73/78; nebo
          b) ropný tanker s nosností nejméně 600 tun, ale nejvýše 5000 tun, vybavený nádržemi či prostorem s dvojitým dnem v souladu s ustanoveními nařízení 13F odst. 7 písm. a) přílohy I úmluvy MARPOL 73/78 a křídlovými nádržemi nebo prostory umístěnými v souladu s nařízením 13F odst. 3 písm. a) a s požadavkem vzdálenosti w, jak je uvedena v nařízení 13F odst. 7 písm. b) přílohy I úmluvy MARPOL 73/78;".
          2. V článku 6 se odkaz na "rezoluci MEPC 94(46) ze dne 27. dubna 2001" nahrazuje odkazem na "rezoluci MEPC 94(46) ze dne 27. dubna 2001, ve znění rezoluce MEPC 99(48) ze dne 11. října 2002 a rezolucí MEPC 112(50) ze dne 4. prosince 2003".
          3. V článku 11 se odkaz na "rezoluce MEPC 94(46) a 95(46)" nahrazuje odkazem na "rezoluci MEPC 111(50) a rezoluci MEPC 94(46), ve znění rezoluce MEPC 99(48) a rezoluce MEPC 112(50)".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. prosince 2004.
          Za Komisi
          Jacques Barrot
          místopředseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1726/2003 (Úř. věst. L 249, 1.10.2003, s. 1).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.