Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2182/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004
          ze dne 6. prosince 2004
          o medailích a žetonech podobných euromincím
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 123 odst. 4 třetí větu této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 1. ledna 1999 se euro stalo zákonnou měnou zúčastněných členských států v souladu s požadavky nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura [2] a těch třetích zemí, které se Společenstvím uzavřely dohodu o zavedení eura, tedy Monaka, San Marina a Vatikánu.
          (2) Nařízení Rady (ES) č. 975/98 ze dne 3. května 1998 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh [3] definovalo základní charakteristické znaky euromincí. Euromince jsou po svém zavedení v lednu 2002 v peněžním oběhu v celé eurozóně jako jediné zákonné platidlo ve formě mincí.
          (3) Doporučení Komise 2002/664/ES ze dne 19. srpna 2002 o medailích a žetonech podobných euromincím [4] doporučilo, že při prodeji medailí a žetonů připomínajících velikostí euromince a při jejich výrobě, skladování, dovozu a rozšiřování, za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní účely, je třeba se vyvarovat některých vizuálních charakteristických znaků.
          (4) Sdělení Komise ze dne 23. července 1997 o používání symbolu eura zavedlo symbol (€) a vyzvalo všechny uživatele měny, aby tento symbol používali pro údaje o peněžních částkách v eurech.
          (5) Sdělení Komise ze dne 22. října 2001 o autorskoprávní ochraně společného lícového vzoru euromincí [5] vymezilo opatření pro reprodukci společného lícového vzoru euromincí.
          (6) Vizuální charakteristické znaky euromincí byly zveřejněny Komisí dne 28. prosince 2001 [6].
          (7) Medaile a žetony nesoucí nápis "euro" nebo "eurocent", symbol eura nebo vzor podobný tomu, který je na společné lícové nebo některé národní rubové straně euromincí, by mohly občany svádět k tomu, aby je pokládali za zákonné platidlo některého členského státu, který přijal euro, nebo některé zúčastněné třetí země.
          (8) Existuje rostoucí nebezpečí, že medaile a žetony mající velikost a vlastnosti kovu podobné euromincím budou protiprávně používány namísto euromincí.
          (9) Medaile a žetony mající vizuální charakteristické znaky, velikost nebo vlastnosti kovu podobné euromincím by se tedy neměly prodávat, vyrábět, dovážet nebo rozšiřovat za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní účely.
          (10) Je na každém členském státě, aby za účelem dosažení rovnocenné ochrany eura proti podobným medailím a žetonům v celém Společenství zavedl příslušné sankce za porušení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se
          a) "eurem" rozumí zákonná měna zúčastněných členských států podle článku 1 nařízení (ES) č. 974/98 a zúčastněných třetích zemí, které se Společenstvím uzavřely dohodu o zavedení eura, dále jen "zúčastněné třetí země";
          b) "symbolem eura" rozumí symbol představující euro (€) vyobrazený a popsaný v příloze I;
          c) "medailemi a žetony" rozumí kovové předměty, jiné než střížky pro ražbu mincí, které mají vzhled nebo charakteristické technické vlastnosti mince, avšak nejsou vydávány podle právních předpisů členských států, zúčastněných třetích zemí či jiných států, a které z tohoto důvodu nejsou ani zákonným platebním prostředkem, ani zákonným platidlem;
          d) "zlatem", "stříbrem" a "platinou" rozumí slitiny obsahující zlato, stříbro a platinu se stupněm ryzosti nejméně 375 pro zlato, 500 pro stříbro a 850 pro platinu. Tato definice se netýká puncovních předpisů platných v členských státech;
          e) "Evropským technickým a vědeckým střediskem" (dále jen "ETVS") rozumí subjekt zřízení rozhodnutím Komise ze dne 29. října 2004;
          f) "referenčním pásmem" rozumí referenční pásmo uvedené v příloze II oddílu 1.
          Článek 2
          Ochranná ustanovení
          S výhradou článků 3 a 4 se zakazuje výroba a prodej medailí a žetonů a jejich dovoz a rozšiřování za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní účely,
          a) pokud se na nich objevují výrazy "euro" nebo "eurocent" nebo symbol eura; nebo
          b) pokud se jejich velikost nachází uvnitř referenčního pásma; nebo
          c) pokud se na nich objevuje vzor podobný některému z národních rubových vzorů nebo vzoru na společné lícové straně euromincí nebo je jejich hrana shodná s hranou dvoueurové mince nebo jí podobná.
          Článek 3
          Výjimky
          1. Medaile a žetony nesoucí nápisy "euro" nebo "eurocent" nebo symbol eura, avšak bez nominální hodnoty, nejsou zakázány, pokud se jejich velikost nachází mimo referenční pásmo.
          2. Medaile a žetony, jejichž velikost se nachází uvnitř referenčního pásma, nejsou zakázány, pokud:
          a) je v jejich středu otvor o průměru nejméně 6 mm, nebo pokud mají polygonální tvar o nejvýše šesti stranách a jsou dodrženy podmínky uvedené v písm. c) bodu ii); nebo
          b) jsou zhotoveny ze zlata, stříbra nebo platiny; nebo
          c) splňují tyto podmínky:
          i) kombinace hodnot průměru a výšky hrany medailí a žetonů se vždy nachází mimo rozmezí stanovená pro oba případy v příloze II oddílu 2 a
          ii) kombinace hodnot průměru a vlastností kovu medailí a žetonů se vždy nachází mimo rozmezí stanovená pro oba případy v příloze II oddílu 3.
          Článek 4
          Povolování odchylek
          1. Komise může udělit zvláštní povolení k používání výrazu "euro" nebo "eurocent" nebo symbolu eura za kontrolovaných podmínek užití v případech, kdy neexistuje nebezpečí záměny. V takových případech musí být dotyčný hospodářský subjekt členského státu na medaili nebo žetonu jasně identifikovatelný a na líci nebo rubu medaile nebo žetonu musí být vyraženo označení "Toto není zákonné platidlo".
          2. Komise může rozhodnout o tom, zda je vzor "podobný" ve smyslu čl. 2 písm. c).
          Článek 5
          Stávající medaile a žetony
          Medaile a žetony vydané před vstupem tohoto nařízení v platnost, které nesplňují podmínky stanovené v článcích 2, 3 a 4, mohou být používány nejdéle do konce roku 2009, pokud je není možné používat namísto euromincí. Tyto medaile a žetony se případně zaznamenají v souladu s postupy platnými v členských státech a sdělí se ETVS.
          Článek 6
          Sankce
          1. Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
          2. Členské státy přijmou do 1. července 2005 právní a správní předpisy k provedení tohoto článku. O jejich přijetí neprodleně uvědomí Komisi.
          Článek 7
          Použitelnost
          Toto nařízení se použije v zúčastněných členských státech vymezených v nařízení (ES) č. 974/98.
          Článek 8
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 6. prosince 2004.
          Za Radu
          H. Hoogervorst
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. C 134, 12.5.2004, s. 11.
          [2] Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2596/2000 (Úř. věst. L 300, 29.11.2000, s. 2).
          [3] Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 423/1999 (Úř. věst. L 52, 27.2.1999, s. 2).
          [4] Úř. věst. L 225, 22.8.2002, s. 34.
          [5] Úř. věst. C 318, 13.11.2001, s. 3.
          [6] Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++

            
+++++ ANNEX 2 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.