Nařízení Komise (ES) č. 2187/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1614/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodže v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2187/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2187/2004
          ze dne 20. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1614/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu "původní produkty" používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodže v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [1], a zejména na článek 247 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [2], a zejména na článek 76 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Rady (ES) č. 2501/2001 ze dne 10. prosince 2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 [3] udělilo Společenství Kambodži všeobecné celní preference.
          (2) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 stanoví definici pojmu „původní produkty“ určenou k použití pro účely systému všeobecných celních preferencí (GSP). Nařízením (EHS) č. 2454/93 se však stanovují odchylky ve prospěch nejméně rozvinutých zemí zvýhodněných systémem všeobecných celních preferencí, pokud k tomuto účelu podají Společenství příslušnou žádost.
          (3) Kambodža využívala této odchylky pro určité textilní výrobky od roku 1997, naposledy na základě nařízení Komise (ES) č. 1614/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu "původní produkty" používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodže v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství [4], ve znění nařízení č. 292/2002 [5], kterým se prodloužila jeho platnost do 31. prosince 2004. Dopisem ze dne 10. června 2004 podala Kambodža žádost o prodloužení této odchylky.
          (4) Komise posoudila žádost předloženou Kambodží a konstatovala, že je řádně odůvodněná.
          (5) Po prodloužení platnosti nařízení č. 1614/2000 se shledalo, že uplynutí platnosti nařízení by se mělo shodovat se dnem ukončení současného systému všeobecných celních preferencí, který měl trvat do uvedeného dne. Nařízením Rady č. 2211/2003 [6] celních preferencí, který měl trvat do uvedeného dne. Nařízením Rady č. 2211/2003 však byla platnost systému všeobecných celních preferencí prodloužena o jeden rok, tedy do 31. prosince 2005.
          (6) Dne 18. prosince 2003 zveřejnila Komise Zelenou knihu nazvanou "Budoucnost pravidel původu v preferenčních obchodních režimech" [7], kterou byla započata rozsáhlá diskuse na toto téma. Dne 7. července 2004 Komise zveřejnila sdělení Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru nazvané "Rozvojové země, mezinárodní obchod a udržitelný rozvoj: Úloha Všeobecného systému preferencí (GSP) Společenství na desetiletí 2006–2015" [8], ve které rovněž připustila potřebu změnit pravidla původu. Dosud však nebyla přijata žádná rozhodnutí a nová pravidla proto nevstoupí v platnost před 31. prosincem 2004.
          (7) Prodloužení odchylky by nemělo předem posoudit či ovlivnit výsledky diskusí o možných nových pravidlech původu pro GSP. Zájmy hospodářských subjektů, které uzavírají smlouvy v Kambodži i ve Společenství, jakož i stabilita a trvalý rozvoj kambodžského průmyslu v oblasti současných investic a zaměstnanosti však vyžadují, aby byla odchylka prodloužena o dobu potřebnou k pokračování či uzavření dlouhodobějších smluv a zároveň k usnadnění přechodu na možná nová pravidla původu pro GSP.
          (8) Ustanovení nařízení (ES) č. 1614/2000, zejména pokud se týká množstevních limitů (na ročním základě), které odráží schopnost trhu Společenství absorbovat kambodžské produkty, vývozní kapacitu Kambodže a skutečně zaznamenané obchodní toky, byla stanovena, aby se vyloučilo poškození příslušných průmyslových odvětví Společenství.
          (9) Odchylka by proto měla být prodloužena do 31. prosince 2006. Aby bylo zajištěno rovné zacházení jak pro Kambodžu, tak pro ostatní nejméně rozvinuté země, mělo by být po přijetí všech nových pravidel původu v souvislosti s novým všeobecným systémem preferencí přezkoumáno, zda je tato odchylka nadále nezbytná.
          (10) Nařízení (ES) č. 1614/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.
          (11) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1614/2000 se mění takto:
          -  v článku 2 se datum " 31. prosince 2004" nahrazuje datem " 31. prosince 2006",
          -  vkládá se nový odstavec, který zní:
          "Nejpozději 31. prosince 2005 se však přezkoumá, zda je podle nových ustanovení, jež budou přijata v souvislosti se všeobecným systémem preferencí, a souvisejících pravidel původu tato odchylka nadále nezbytná."FI
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. prosince 2004.
          Za Komisi
          László Kovács
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          [2] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 346, 31.12.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1828/2004 (Úř. věst. L 321, 22.10.2004, s. 23).
          [4] Úř. věst. L 185, 25.7.2000, s. 46.
          [5] Úř. věst. L 46, 16.2.2002, s. 14.
          [6] Úř. věst. L 332, 19.12.2003, s. 1.
          [7] KOM(2003) 787 v konečném znění.
          [8] KOM(2004) 461 v konečném znění.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.