Nařízení Komise (ES) č. 2199/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2199/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2199/2004
          ze dne 10. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na článek 18 uvedeného nařízení, a s ohledem na příslušná ustanovení jiných nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Poslední odstavec článku 3 nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ze dne 17. prosince 1987, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady [2], uvádí úplnou verzi sazebníku náhrad, který má být zveřejněn dne 1. ledna 2005, jak vyplývá z předpisů o režimech vývozu pro zemědělské produkty.
          (2) Je třeba zohlednit změny kombinované nomenklatury použitelné od roku 2005 týkající se vepřového masa, tokajského vína, pomerančů, jablek a sultánek zavedené nařízením (ES) č. 1810/2004 [3] a odpovídajícím způsobem upravit i sazebník náhrad.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem všech dotčených řídících výborů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 3846/87 se mění takto:
          1. Příloha I se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.
          2. Příloha II se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2180/2003 (Úř. věst. L 335, 22.12.2003, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 327, 30.10.2004, s. 1.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++

            
+++++ ANNEX 2 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.