Nařízení Komise (ES) č. 2202/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se otvírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso pro rok 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2202/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2202/2004
          ze dne 21. prosince 2004,
          kterým se otvírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso pro rok 2005
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem [1], a zejména na čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Celní kvóty Společenství pro skopové a kozí maso je třeba otevřít pro rok 2005. Cla a množství uvedená v nařízení (ES) č. 2529/2001 by měla být stanovena v souladu s příslušnými mezinárodními dohodami platnými pro rok 2005.
          (2) Nařízení Rady (ES) č. 312/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se pro Společenství provádějí ustanovení o celních sazbách stanovených v Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé [2], stanovilo doplňkovou dvoustrannou celní kvótu ve výši 2000 tun s 10 % ročním nárůstem původního množství, která se otevírá od 1. února 2003 pro kód výrobku 0204. Tato kvóta byla doplněna ke kvótě GATT/WTO pro Chile a obě kvóty je třeba v roce 2005 spravovat stejným způsobem. V souvislosti s touto kvótou došlo k početní chybě, když při přidělování kvóty na rok 2004 dle nařízení Komise (ES) č. 2233/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso [3], bylo chybně započteno množství 5183 tun místo 5200 tun. Zbývajících 17 tun by proto mělo být přičteno k množství dostupnému pro rok 2005.
          (3) Nařízení Rady (ES) č. 1329/2003 ze dne 21. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 992/95, pokud jde o celní kvóty pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska [4] uděluje dodatečné dvoustranné obchodní koncese pro zemědělské výrobky.
          (4) Některé celní kvóty pro výrobky ze skopového a kozího masa byly uděleny státům AKT dle dohody z Cotonou [5].
          (5) Některé kvóty jsou stanoveny pro období od 1. července roku n do 30. června roku n+1. Protože dovozy jsou dle současného nařízení spravovány na bázi kalendářního roku, jsou odpovídající množství, jež mají být stanovena pro kalendářní rok 2005 s ohledem na dané kvóty, stanovena jako poloviční množství pro období od 1. července 2004 do 30. června 2005 a poloviční množství pro období od 1. července 2005 do 30. června 2006.
          (6) Za účelem zajištění řádného fungování celních kvót Společenství je nutné stanovit ekvivalent hmotnosti jatečně upravených těl. Protože některé celní kvóty umožňují dovážet buď živá zvířata nebo jejich maso, je nutný přepočítávací koeficient.
          (7) Zkušenosti se správou celních kvót Společenství v systému "kdo dřív přijde, je dřív na řadě" u výrobků ze skopového a kozího masa byly v roce 2004 pozitivní. Proto by kvóty těchto výrobků měly být odchylně od nařízení Komise (ES) č. 1439/95 ze dne 26. července 1995, kterým stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3013/89, pokud jde o dovoz a vývoz produktů v odvětví skopového a kozího masa [6], spravovány v souladu s čl. 16 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 2529/2001. To by mělo být provedeno v souladu s články 308a, 308b a čl. 308c odst.1 nařízení Rady (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [7].
          (8) Z důvodů zabránění diskriminaci mezi vývozními státy a vzhledem k tomu, že ekvivalentní celní kvóty nebyly v posledních dvou letech rychle vyčerpány, je třeba celní kvóty dle tohoto nařízení považovat zpočátku za nekritické ve smyslu článku 308c nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud se spravují podle systému "kdo dřív přijde, je dřív na řadě". Celní orgány by proto měly být oprávněny upustit od požadavků na bezpečnost, pokud jde o zboží dodané původně dle těchto kvót v souladu s čl. 308c odst. 1 a čl. 248 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2454/93. Vzhledem ke zvláštnostem přechodu z jednoho systému řízení na jiný by se neměl použít čl. 308c odst. 2 a odst. 3 tohoto nařízení.
          (9) Je třeba specifikovat, jaké doklady osvědčující původ výrobků musí subjekt předložit, aby mohl využívat celní kvóty systému "kdo dřív přijde, je dřív na řadě".
          (10) Při dovozu výrobků ze skopového masa je pro celní orgány obtížné stanovit, zda pocházejí z tuzemských ovcí nebo jiných ovcí, pro které platí jiné celní sazby. Proto je vhodné opatřit doklad o původu odpovídajícím vysvětlením.
          (11) V souladu s kapitolou II směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě [8] a směrnicí Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství [9], mohou být povoleny pouze dovozy pro výrobky, které splňují požadavky postupů potravinového řetězce a pravidla a kontroly platné ve Společenství.
          (12) Vzhledem k datu, od kterého se toto nařízení použije a času potřebného na překlad, vstupuje toto nařízení v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          (13) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro skopové a kozí maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Toto nařízení otevírá celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso pro období od 1. ledna do 31. prosince 2005.
          Článek 2
          Cla platná na dovoz ovcí, koz, skopového a kozího masa do Společenství spadající pod kódy KN 01041030, 01041080, 01042090, 02109921, 02109929 a 0204 a pocházející ze zemí uvedených v příloze, se v souladu s tímto nařízením pozastavují či snižují.
          Článek 3
          1. Množství vyjádřená ekvivalentem hmotnosti jatečně upravených těl pro dovoz masa spadajícího pod kód KN 0204 a živých zvířat spadajících pod kódy KN 01041030, 01041080 a 01042090 a platná cla jsou stanoveny v příloze.
          2. Za účelem výpočtu množství "ekvivalentu hmotnosti jatečně upravených zvířat" uvedeného v odstavci 1 se čistá hmotnost výrobků ze skopového a kozího masa vynásobí těmito koeficienty:
          a) pro živá zvířata: 0,47;
          b) pro vykostěné jehněčí a kůzlečí maso: 1,67;
          c) pro vykostěné skopové, vykostěné ovčí a kozí maso (kromě kůzlečího masa) a jejich směsi: 1,81;
          d) nevykostěné produkty: 1,00.
          3. "Kůzletem" se rozumí koza do stáří jednoho roku.
          Článek 4
          Odchylně od hlavy II A a B nařízení (ES) č. 1439/95 se celní kvóty stanovené v příloze tohoto nařízení pro skupiny zemí č. 1, 2, 3, 4 a 5 spravují dle systému „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ v souladu s články 308a, 308b a čl. 308c odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 od 1. ledna do 31. prosince 2005. Čl. 308c odst. 2 a 3 nařízení se nepoužije. Dovozní licence není nutná.
          Článek 5
          1. Za účelem využívání celních kvót stanovených v příloze a spravovaných v souladu s článkem 4 musí být celním orgánům Společenství předložen platný doklad o původu vydaný příslušnými orgány dotyčné třetí země a celní prohlášení o propuštění do volného oběhu pro dotyčné zboží. Původ výrobků podléhajících jiným celním kvótám než těm, jež vyplývají z preferenčních celních dohod, se stanoví v souladu s platnými ustanoveními Společenství.
          2. Dokladem o původu je dle odstavce 1:
          a) v případě celní kvóty, která je součástí preferenční celní dohody, je to doklad o původu stanovený v dohodě;
          b) v případě ostatních celních kvót je to doklad stanovený v souladu s článkem 47 nařízení (EHS) č. 2454/93 a kromě bodů uvedených v tomto článku ještě tyto údaje:
          -  kód KN (alespoň první čtyřmístné číslo),
          -  pořadové číslo nebo pořadová čísla celních kvót v souladu se druhým pododstavcem tohoto odstavce,
          -  celková čistá hmotnost na kategorii koeficientu, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení;
          c) v případě země, jejíž kvóty spadají pod písmena a) a b) a jsou sloučeny, je to doklad uvedený v písmeni a).
          Pokud je doklad o původu uvedený v písmenu b) předložen jako podpůrný dokument pouze pro jedno celní prohlášení o propuštění do volného oběhu, může obsahovat několik pořadových čísel. Ve všech ostatních případech musí obsahovat pouze jedno pořadové číslo.
          3. Za účelem využívání celních kvót uvedených v příloze pro skupinu zemí 4, pokud jde o výrobky spadající pod kódy KN ex0204, ex02109921 a ex02109929, musí doklad o původu obsahovat v poli popisu výrobku jeden z následujících údajů:
          a) "produkt (produkty) ze skopového masa z domácích ovcí";
          b) "produkt (produkty) z jiných než domácích ovcí".
          Tyto informace odpovídají informacím uvedeným na veterinárním osvědčení připojeném k těmto výrobkům.
          Článek 6
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 46, 20.2.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 339, 24.12.2003, s. 22. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 365/2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 30).
          [4] Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
          [6] Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 272/2001 (Úř. věst. L 41, 10.2.2001, s. 3).
          [7] Úř.věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).
          [8] Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
          [9] Úř.věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.