Nařízení Komise (ES) č. 2204/2004 ze dne 21. prosince 2004 o změně nařízení (EHS) č. 1915/83, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2204/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2204/2004
          ze dne 21. prosince 2004
          o změně nařízení (EHS) č. 1915/83, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady č. 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství [1], a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 1915/83 [2] zaplatí Komise příslušnému členskému státu standardní poplatek za každý řádně vyplněný zemědělský podnikový výkaz, který jí byl předán ve lhůtě uvedené v článku 3 uvedeného nařízení. Z důvodu jasnosti by mělo nařízení (EHS) č. 1915/83 také obsahovat některá ustanovení vztahující se k těmto platbám, která jsou stanovena v nařízení Komise (EHS) č. 1859/82 ze dne 12. července 1982 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků [3].
          (2) Z rozpočtových důvodů a ve snaze usnadnit finanční řízení by měl být maximální počet zemědělských podnikových výkazů, za které se členských státům zaplatí, omezen na počet určený v příloze I nařízení (EHS) č. 1859/82.
          (3) Má-li dotčený členský stát více než jednu oblast, měla by být povolena určitá flexibilita, pokud jde o počet k platbě způsobilých zemědělských podnikových výkazů na oblast, v rámci maximálního počtu vykazujících podniků na členský stát, jak je stanoveno v příloze I nařízení (EHS) č. 1859/82.
          (4) Je-li počet řádně vyplněných zemědělských podnikových výkazů, které byly včas předány za oblast nebo členský stát, nižší než 80 % počtu stanoveného pro tuto oblast nebo členský stát, standardní poplatek za zemědělské podnikové výkazy z dotčené oblasti nebo členského státu by měl být snížen od účetního období 2005. Jako přechodné opatření je však vhodné odložit použití systému snížení poplatku v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Slovinsku a na Slovensku, aby se mohly nové členské státy bez problémů přizpůsobit systému vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků, který je pro ně nový.
          (5) Nařízení (EHS) č. 1915/83 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Společenství pro zemědělskou účetní datovou síť,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 5 nařízení (EHS) č. 1915/83 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Komise zaplatí členským státům standardní poplatek za každý řádně vyplněný zemědělský podnikový výkaz, který jí byl předán ve lhůtě uvedené v článku 3.
          1a. Celkový počet řádně vyplněných a předaných zemědělských podnikových výkazů za členský stát, který je způsobilý ke standardnímu poplatku, nesmí být vyšší než celkový počet vykazujících podniků stanovený pro tento členský stát v příloze I nařízení (EHS) č. 1859/82.
          V případě členských států, které mají více než jednu oblast, počet řádně vyplněných a předaných zemědělských podnikových výkazů na oblast, který je způsobilý ke standardnímu poplatku, může být až o 20 % vyšší než počet stanovený pro dotčenou oblast, není-li celkový počet řádně vyplněných a předaných zemědělských podnikových výkazů za dotčený členský stát vyšší než celkový počet stanovený pro tento členský stát v příloze I nařízení (EHS) č. 1859/82.
          Je-li počet řádně vyplněných a předaných zemědělských podnikových výkazů za oblast nebo členský stát nižší než 80 % počtu vykazujících podniků stanoveného pro tuto oblast nebo dotčený členský stát, standardní poplatek za zemědělské podnikové výkazy z této oblasti nebo z dotčeného členského státu se sníží o:
          -  10 % v účetních obdobích 2005 a 2006,
          -  20 % v účetním období 2006 a v následujících účetních obdobích.
          V případě nedostatečnosti jak oblasti, tak dotčeného členského státu, se použije snížení pouze na národní úrovni.
          Snížení v účetním období 2005 stanovené v třetím pododstavci první odrážce se nepoužije na Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od účetního období 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 660/2004 (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 97).
          [2] Úř. věst. L 190, 14.7.1983, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1388/2004 (Úř. věst. L 255, 31.7.2004, s. 5).
          [3] Úř. věst. L 205, 13.7.1982, s. 40. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 730/2004 (Úř. věst. L 113, 20.4.2004, s. 8).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.