Nařízení Komise (ES) č. 2209/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v prosinci 2004 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2209/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2209/2004
          ze dne 21. prosince 2004,
          kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v prosinci 2004 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 593/2004 ze dne 30. března 2004 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a pro vaječný albumin [1], a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1251/96 ze dne 28. června 1996 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa [2], a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Žádostem o dovozní licence pro období od 1. ledna do 31. března 2005 podaným na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96 se vyhovuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          2. Žádosti o dovozní licence pro období od 1. dubna do 30. června 2005 je možné na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96 podat na celkové množství uvedené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. prosince 2004.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 10.
          [2] Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 136. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1043/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 24).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.