Nařízení Komise (ES) č. 2214/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v prosinci 2004 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. ledna do 31. března 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2214/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2214/2004
          ze dne 21. prosince 2004,
          kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v prosinci 2004 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. ledna do 31. března 2005
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1458/2003 ze dne 18. srpna 2003 o otevření a správě dovozní celní kvóty u některých produktů z odvětví vepřového masa [1], a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Žádosti o dovozní licence podané pro první čtvrtletí roku 2005 se vztahují na menší množství, než je k dispozici, může jim být tedy vyhověno v plné výši.
          (2) Je třeba určit přebytek, který se přidá k množství dostupnému pro následující období,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Žádostem o dovozní licence podaným na období od 1. ledna do 31. března 2005 dle nařízení (ES) č. 1458/2003 se vyhovuje dle přílohy I.
          2. Na období od 1. dubna do 30. června 2005 mohou být žádosti o dovozní licence podávány dle nařízení (ES) č. 1458/2003 pro celkové množství uvedené v příloze II.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. prosince 2004.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 208, 19.8.2003, s. 3.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++

            
+++++ ANNEX 2 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.