Nařízení Rady (ES) č. 2217/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2217/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2217/2004
          ze dne 22. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V důsledku zeměpisné polohy Kleinwalsertalu (obec Mittelberg) a obce Jungholz, které leží na rakouském území a jsou přístupné pouze po silnici z Německa, je mléko tamních producentů dodáváno německým kupujícím.
          (2) Od zavedení systému mléčných kvót v rámci Společenství nařízením Rady (EHS) č. 804/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [2], ve znění nařízení (EHS) č. 856/84 [3] je mléko uváděné na trh těmito producenty zohledňováno při stanovování referenčních množství pro mléko z Německa.
          (3) Nařízení (ES) č. 1782/2003 [4] zavedlo počínaje od kalendářního roku 2004 přímou platbu pro odvětví mléčných výrobků. Tyto platby jsou založeny na individuálních referenčních množstvích dotyčných producentů, která jsou spravována Německem, zatímco podle uvedeného nařízení by měla být platba prémie pro mléčné výrobky prováděna rakouskými orgány v rámci jejich vnitrostátního referenčního množství pro dvanáctiměsíční období 1999/2000 uvedeného v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 3950/92 ze dne 28. září 1992, kterým se zavádí doplňková dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků [5], a rozpočtového stropu stanoveného v čl. 96 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003. Jak referenční množství, tak rozpočtový strop byly pro Rakousko vypočteny bez zohlednění individuálních referenčních množství pro Kleinwalsertal (obec Mittelberg) a obec Jungholz.
          (4) Ustanovení čl. 47 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003 stanoví, že se platby na mléčné výrobky zahrnou v roce 2007 do režimu jednotné platby stanoveného uvedeným nařízením. Článek 62 téhož nařízení však členským státům umožňuje zahrnutí takových plateb již od roku 2005. Zahrnutí prémie pro mléčné výrobky se v Německu předpokládá od roku 2005, zatímco v Rakousku bude uskutečněno později.
          (5) Za účelem umožnění praktické a řádné správy prémie pro mléčné výrobky a jejího zahrnutí do režimu jednotné platby by nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 mělo být změněno tak, aby pro Rakousko a Německo referenční množství a rozpočtový strop podle čl. 95 odst. 4 a čl. 96 odst. 2 zohledňovaly referenční množství pro mléko producentů v dotyčných oblastech. V důsledku toho je rovněž vhodné upravit přílohu I nařízení (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků za účelem přepočtení referenčních množství dotyčných producentů na rakouská referenční množství od mléčného kvótového roku 2004/05.
          (6) Pro platby splatné v roce 2004 je však s ohledem na skutečnost, že termín pro podání žádosti již uplynul, vhodné stanovit odchylku od čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1782/2003, která by Německu umožnila vyplatit prémii zemědělcům z rakouského Kleinwalsertalu (obec Mittelberg) a obce Jungholz,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1782/2003 se mění takto:
          1. V čl. 95 odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Pro Německo a Rakousko však strop stanovený na základě referenčních množství pro dvanáctiměsíční období 1999/2000 činí 27863827,288 a 2750389,712 tun."
          2. V čl. 96 odst. 2 se:
          a) řádek pro Německo nahrazuje tímto:
          +++++ TABLE +++++
          b) řádek pro Rakousko nahrazuje tímto:
          +++++ TABLE +++++
          Článek 2
          Příloha I nařízení (ES) č. 1788/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 3
          Odchylně od čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1782/2003 vyplatí zemědělcům z rakouského Kleinwalsertalu (obec Mittelberg) a obce Jungholz prémii pro mléčné výrobky a dodatečné platby za rok 2004 Německo.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se takto:
          a) článek 1 se použije ode dne 1. ledna 2005,
          b) článek 2 se použije ode dne 1. dubna 2004,
          c) článek 3 se použije ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. prosince 2004.
          Za Radu
          C. Veerman
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Stanovisko ze dne 14. prosince 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 13. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 1255/1999 (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48).
          [3] Úř. věst. L 90, 1.4.1984, s. 10.
          [4] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 864/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 48).
          [5] Úř. věst. L 405, 31.12.1992, s. 1. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 1788/2003 (Úř. věst. L 270, 31.12.2003, s. 123) a naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 739/2004 (Úř. věst. L 16, 22.4.2004, s. 7).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.